ໜິ້ວນໍ້າບີແມ່ນ“ບັນດາກ້ອນໜິ້ວ” ນອນຢູ່ໃນຖົງນໍ້າບີ. ໜິ້ວນໍ້າບີມີ 2ຊະນິດ: ໜິ້ວ cholesterol ແລະ ໜິ້ວສີນໍ້າບີ. ໜິ້ວ cholesterol ລວມມີຢ່າງໜ້ອຍ 60% ແມ່ນ cholesterol ແລະ ມັກພົບຢູ່ອາເມລິກາ ແລະ ຕາເວັນຕົກຂອງເອີຣົບ. ໜິ້ວສີນໍ້າບີແມ່ນສີນໍ້າຕານ ຫຼື ດຳເນື່ອງຈາກມີຄວາມເຂັ້ມຂອງສີນໍ້າບີສູງ ແລະ ກວມອັດຕາສ່ວນກ່ວາ 90% ພະຍາດໜິ້ວນໍ້າບີໃນຄົນອາຊີ.

ໜິ້ວນໍ້າບີແມ່ນພະຍາດທີ່ມັກພົບ. ຄາດຄະເນປະມານ 20% ຂອງປະຊາກອນໂລກຈະເປັນໜິ້ວນໍ້າບີໃນ ຊີວິດຂອງຕົນ. ພະຍາດໜິ້ວນໍ້າບີກວມອັດຕາສ່ວນສູງສຸດໃນບັນດາປະເທດເຂດ Scandinavia ແລະ ບາງຄົນທີ່ເປັນໜິ້ວນໍ້າບີຢູ່ບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ.

tt

ຮູບພາບໜິ້ວນໍ້າບີ

ສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໜິ້ວນໍ້າບີ

ນໍ້າບີໂດຍແມ່ນຕັບເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນມາ ແລະ ໄດ້ເກັບໄວ້ໃນຖົງນໍ້າບີ. ບັນດາສ່ວນປະກອບພື້ນຖານໃນນໍ້າບີ ແມ່ນເກືອນໍ້າບີ, bilirubin ແລະ cholesterol. ໜິ້ວນໍ້າບີໄດ້ກໍ່ໂຕຂຶ້ນແມ່ນເນື່ອງຈາກສູນເສຍຄວາມສົມ ດູນຂອງບັນດາສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້. Cholesterol ໄດ້ຮັກສາໃນຂອບເຂດປົກກະຕິແມ່ນຍ້ອນມັນລະລາຍ ໃນເກືອນໍ້າບີ. ການເພີ່ມຈຳນວນ cholesterol ໃນນໍ້າບີເຮັດໃຫ້ເກີນຄວາມສາມາດລະລາຍຂອງເກືອນໍ້າ ບີຈະນຳໄປສູ່ການກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວ cholesterol. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ການຫຼຸດລົງຂອງຈຳນວນເກືອນໍ້າບີກໍ່ຊຸກຍູ້ ການກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວ cholesterol. ຫຼຸດການບີບຫັດ ແລະ ຖົງນໍ້າບີໂຂ່ງ, ມັກພົບໃນເວລາຖືພາ, ແມ່ນປັດ ໃຈໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນອື່ນເພື່ອກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວ cholesterol.

ໜິ້ວສີນໍ້າບີມັກກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະພາບການຊຶມເຊື້ອຊຳເຮື້ອໃນທາງເດີນນໍ້າບີ. ຂໍ້ນີ້ມັກພົບທີ່ສຸດໃນບັນດາປະ ເທດອາຊີ,ບ່ອນທີ່ສະພາບຊຶມເຊື້ອແມ່ກາຝາກທາງເດີນນໍ້າບີທີ່ມັກພົບ. ບັນດາຄົນເຈັບເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບ ເລືອດອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການທຳລາຍເມັດເລືອດແດງຫຼາຍເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຈຳນວນ bilirubin ໃນນໍ້າບີ, ຍ້ອນ ແນວນັ້ນກໍ່ໃຫ້ເກີດການກໍ່ໂຕຂອງໜິ້ວສີນໍ້າບີ.

ໃຜແມ່ນຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວນໍ້າບີ?

ຜູ້ຍິງຫຼັງເກີດລູກ: ເນື່ອງຈາກບັນດາການປ່ຽນແປງຮໍໂມນຕ່າງກັນໃນຮ່າງກາຍ, ສະພາບເພີ່ມລະດັບ progesterone ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການປ່ຽນແປງນັ້ນ. progesterone ແມ່ນທາດທີ່ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍ ກ້າມເນື້ອຜ່ອນຄາຍ ແລະ ກະທົບເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຖົງນໍ້າບີຕົວຈິງແມ່ນເຮັດໃຫ້ຂະບວນການໄຫຼ ວຽນຂອງນໍ້າບີຊ້າລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດໜິ້ວນໍ້າບີ.

ຕຸ້ຍ ແລະ ນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງໄວ: ການທີ່ນໍ້າໜັກເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເກີນໄປໃນຂະບວນການຖືພາກໍ່ອາດແມ່ນເຫດ ຜົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວນໍ້າບີ. ຍ້ອນເວລານີ້ cholesterol ເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມ ສ່ຽງການຂະຫຍາຍໂຕຂອງໜິ້ວນໍ້າບີ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນເຮັດໃຫ້ຈຳນວນ cholesterol ເກີນຈະໄດ້ສະສົມໃນນໍ້າບີ ແລະ ກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວ

ເກີດລູກຊ້າ: ບັນດາຜູ້ຍິງທີ່ຖືພາຫຼັງອາຍຸ 35ປີ ມັກຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມສ່ຽງສູງຂອງການຂະຫຍາຍ ໂຕຂອງໜິ້ວນໍ້າບີ ແລະ ຖ້າທ່ານແມ່ນຄົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ນໍ້າໜັກເກີນ ຫຼື ຕຸ້ຍແມ່ນອັດຕາສ່ວນນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນທົບເຄິ່ງ. ຍ້ອນຕາມບັນດາທ່ານໝໍໄດ້ກ່າວ, ຄົນອາຍຸສູງມັກມີຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວນໍ້າບີສູງກ່ວາ ແລະ ມີພູມຕ້ານທານ ຕໍ່າກ່ວາ.

ກຳມະພັນ: ການວິໄຈໃຫ້ເຫັນວ່າ, ເຊື້ອກຳມະພັນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວນໍ້າບີຂອງບັນ ດາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ.

ສັນຍານຂອງພະຍາດໜິ້ວນໍ້າບີ

ສ່ວນຫຼາຍບັນດາຄົນທີ່ເປັນໜິ້ວນໍ້າບີລ້ວນແຕ່ບໍ່ຮູ້. ບັນດາກ້ອນໜິ້ວ “ງຽບ” ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການໃດໆໝົດ ແລະ ມັກໄດ້ກວດພົບໂດຍບັງເອີນໃນໂອກາດກວດພະຍາດອື່ນ – ບົ່ງມະຕິດ້ວຍການເອໂກ ຫຼື ບົ່ງມະຕິ ຜົ້ງທ້ອງ.

ບາງສັນຍານແຈ້ງເຕືອນວ່າເປັນໜິ້ວນໍ້າບີລວມມີ: ເຈັບປະກົດຢູ່ບໍລິເວນດ້ານເທິງເບື້ອງຂວາ ຫຼື ບໍລິເວນ ເທິງຢູ່ກາງທ້ອງ. ເຈັບອາດປະກົດຂຶ້ນແລ້ວຄ່ອຍຫຼຸດລົງ, ແລະ ພິເສດອາດເຫັນແຈ້ງຫຼັງຈາກກິນແລ້ວ, ເຈັບອາດລາມໄປດ້ານຫຼັງແອວ ຫຼື ເຈັບແຕ່ລຸ່ມລາມຂຶ້ນບໍລິເວນກະດູກບ່າໄຫຼ່ເບື້ອງຂວາ, ອາດມີຄວາມ ຮູ້ສຶກເຈັບຄຸມເຄືອ, ເຈັບແຂງທ້ອງ ຫຼື ເຈັບ, ເຈັບມັກມາພ້ອມກັບໄຂ້ ຫຼື ຜິວໜັງເຫຼືອງ (ຕາເຫຼືອງ ແລະ ຜິວໜັງເຫຼືອງ), ອາດປວດຮາກ ຫຼື ຮາກ, ອາດໄປຖ່າຍໜັກອອກມາເປັນສີດິນເຜົາ

ໜິ້ວຄາດ້ານໃນທໍ່ສົ່ງນໍ້າບີກໍ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນດາອາການແຊກຊ້ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ນັບທັງອັກເສບຖົງ ນໍ້າບີກະທັນຫັນ, ອັກເສບນໍ້າບີ ຫຼື ອັກເສບທາງເດີນນຳສົ່ງນໍ້າບີ.

ວິທີການປ້ອງກັນໜິ້ວນໍ້າບີ

– ຫຼຸດໄຂມັນ: ຕ້ອງໄດ້ຈຳກັດບັນດາອາຫານທີ່ມີ cholesterol ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃນສັດ, ໄຂ່…
– ເພີ່ມໂປຼຕີນເພື່ອເພີ່ມການສ້າງຈຸລັງຕັບທີ່ຖືກບາດເຈັບ, ປ້ອງກັນໄຂມັນໂອບຕັບ.
– ອຸດົມໄປດ້ວຍທາດນໍ້າຕານ ແລະ ທາດແປ້ງ: ອາຫານປະເພດນີ້ຍ່ອຍງ່າຍ, ແລະ ບໍ່ກະທົບເຖິງນໍ້າບີ. ໄຍອາຫານຫຼາຍພັດຊ່ວຍຍ່ອຍໄດ້ດີຫຼີກລ້ຽງໄດ້ພະຍາດທ້ອງຜູກ
– ອຸດົມໄປດ້ວຍ vitamin C ແລະ ກຸ່ມ B (ເພື່ອເພີ່ມການເຜົາໄໝ້ທາດໄຂມັນ ແລະ ນໍ້າຕານແປ້ງ). ໃຊ້ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດແມ່ນດີທີ່ສຸດ.
– ຈຳກັດ: ຊາ, ກາເຟ, ໂກໂກ້, ຊ໋ອກກາແລັດ, ຊີ້ນປາທີ່ມີໄຂມັນຫຼາຍ, ນໍ້າມັນປາມ, ນໍ້າມັນໝາກພ້າວ, ເຄື່ອງໃນສັດ. ຈຳກັດການບໍລິໂພກໄຂ່ແດງ.
– ຄວນບໍລິໂພກອາຫານປະເພດນີ້ໃຫ້ຫຼາຍ: ນໍ້າໜາກໄມ້, ນໍ້າໝາກໄມ້ສົດຊະນິດຕ່າງໆ, ເຂົ້າໜົມທີ່ມີໄຂ່ ແລະ ເນີຍໜ້ອຍ, ບັນດາຊີ້ນຕິດມັນເຊັ່ນ: ຊີ້ນຕິດມັນໝູ, ຊີ້ນງົວ, ປາຄໍ່, ບັນດາໝາກຖົ່ວເຊັ່ນ: ຖົ່ວເຫຼືອງ, ຖົ່ວຂຽວ, ຖົ່ວດຳ. ນອກຈາກນັ້ນມີອາຫານບາງຢ່າງຊ່ວຍຂັບນໍ້າບີເຊັ່ນ: ຂີ້ໝິ້ນ, ໃບໝາກນາວ, ສາມາດ ໃຊ້ໄດ້.

 

Nhận xét