ກວດພົບໄວບັນດາສັນຍານຂອງພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ມີການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແມ່ນວິທີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເກີດພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ

ຖ້າມີ 1 ໃນ 10 ອາການນີ້, ທ່ານຄວນໄປໂຮງໝໍ ຫຼື ບັນດາສູນສຸຂະພາບເພື່ອກວດສຸຂະພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບການປຶກສາໃນຕອນຕົ້ນ.

1. ບັນດາການປ່ຽນແປງເມື່ອເວລາໄປຖ່າຍເບົາ: ເຊັ່ນຖ່າຍເບົາຫຼາຍເທື່ອໃນຕອນກາງຄືນ, ນໍ້າຍ່ຽວມີຝອດ, ປະລິມານນໍ້າຍ່ຽວມີຫຼາຍກ່ວາ/ໜ້ອຍກ່ວາປົກກະຕິ ແລະ ນໍ້າຍ່ຽວມີສີຈາງ/ສີເຂັ້ມນໍ້າຍ່ຽວມີເລືອດ, ຮູ້ສຶກ ເຄັ່ງແໜ້ນ ຫຼື ໄປຖ່າຍເບົາຍາກ, ເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າຫຼາຍເທື່ອແຕ່ບໍ່ສາມາດຖ່າຍເບົາໄດ້ໝົດ…

2. ບວມ: ໝາກໄຂ່ຫຼັງເກີດຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ກຳຈັດທາດແຫຼວທີ່ເກີນໄດ້ອີກ, ຍ້ອນແນວນັ້ນທາດແຫຼວ ສະສົມໃນຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ່ທ່ານບວມຢູ່ຕີນ, ຂໍ້ຕີນ, ພື້ນຕີນ, ໜ້າ ແລະ/ຫຼື ມື.

3. ອິດເມື່ອຍ: ໝາກໄຂ່ຫຼັງທີ່ແຂງແຮງມັນຈະສ້າງຮໍໂມນຊະນິດໜຶ່ງອອກມາເອີ້ນວ່າ erythropoietin, ຮໍໂມນຊະນິດນີ້ມັນມີໜ້າທີ່ແຈ້ງໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງບັນດາຈຸລັງເມັດເລືອດແດງທີ່ນຳສົ່ງອົກຊີອອກມາ. ເມື່ອ ໝາກໄຂ່ຫຼັງເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. ມັນຈະເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງສ້າງ erythropoietin ອອກມາໄດ້ໜ້ອຍ ກ່ວາ, ຮ່າງກາຍມີບັນດາຈຸລັງເມັດເລືອດແດງທີ່ຂົນສົ່ງອົກຊີໜ້ອຍກ່ວາ. ສະນັ້ນ, ບັນດາກ້າມເນື້ອ ແລະ ສະໝອງຂອງທ່ານຈະເມື່ອຍຢ່າງວ່ອງໄວ. ສະພາບນີ້ຖືກເອີ້ນວ່າຂາດເລືອດ ແລະ ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້.

4. ຄັນ/ຂຶ້ນຜື່ນຕາມຜິວໜັງ: ໝາກໄຂ່ຫຼັງກຳຈັດບັນດາທາດເສດເຫຼືອອອກຈາກເລືອດ. ເມື່ອເວລາໝາກ ໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ, ການສະສົມຂອງບັນດາທາດເສດເຫຼືອນີ້ໃນເລືອດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຄັນຕາມຜິວ ໜັງ, ຮູ້ສຶກຄັນແລ່ນຊື່ຕາມກະດູກ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມອຶດອັດໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດ.

tt

5. ມີລົດຊາດໂລຫະຢູ່ໃນປາກ/ລົມຫາຍໃຈມີກິ່ນ amoniac: ການສະສົມຂອງບັນດາທາດເສດເຫຼືອໃນ ເລືອດ (ໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າອາການອູເລເລືອດ) ສາມາດເຮັດໃຫ້ອາຫານມີລົດຊາດອື່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລົມຫາຍ ໃຈມີກິ່ນ. ທ່ານກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າທ່ານບໍ່ມັກຮັບປະທານຊິ້ນອີກຕໍ່ໄປ

6. ປວດຮາກ ແລະ ຮາກ: ການສະສົມຂອງບັນດາທາດເສດເຫຼືອໃນເລືອດ (ອາການອູເລເລືອດ) ຫຼາຍ ເກີນໄປກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບການປວດຮາກ ແລະ ຮາກ.

7. ຫາຍໃຈແບບສັ້ນໆ: ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນມີທາດແຫຼວເກີນໃນຮ່າງກາຍສະສົມໃນປອດທັງສອງເບື້ອງ ແລະ ອາການຂາດເລືອດ (ການຂາດບັນດາຈຸລັງເມັດເລືອດແດງທີ່ຂົນສົ່ງອົກຊີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຫາຍ ໃຈສັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ນອນຍາກໃນຕອນກາງຄືນ)

8. ຮູ້ສຶກໜາວສັ່ນ: ຂາດເລືອດສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກເວລາໃດກໍ່ໜາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານກຳລັງຢູ່ໃນ ຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມອຸ່ນກໍ່ຕາມ

9. ໜ້າມືດ, ຕາລາຍ ແລະ ສູນເສຍສະມາຖິ: ຂາດເລືອດເຮັດໃຫ້ສະໜອງບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງອົກຊີ ຢ່າງພຽງພໍ. ຂໍ້ນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງສະໝອງ, ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍສະມາຖິ, ໜ້າມືດ ແລະ ຕາລາຍ.

10. ເຈັບຕີນ/ກະດູກຂ້າງ: ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງບາງຄົນອາດເຈັບຢູ່ແອວ ຫຼື ກະດູກຂ້າງ. ຄົນເຈັບທີ່ມີຖົງນໍ້າ, ອາດເຮັດໃຫ້ບັນດາຖົງນໍ້າໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງບັນຈຸທາດແຫຼວເຕັມຖົງ, ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈັບ.

ຕາມ Afamily

Nhận xét