ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນພະຍາດທີ່ພົບໂດຍທົ່ວໄປໃນປະຈຸບັນນີ້ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນໃນ 11ຄົນຈະມີ 1ຄົນເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງເທື່ອໃນຊີວິດ. ເມັດໜິ້ວນ້ອຍແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຮຸນແຮງ ແລະ ບໍ່ສະດວກໃຫ້ຄົນເຈັບ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປັບລະດັບການກິນດື່ມ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດໃນປະຈຳວັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງເປັນກັບຄືນ.

ລຸ່ມນີ້ແມ່ນໜຶ່ງເຫດຜົນເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ:

ຂາດ canxi

bai-thach-thieu-canxi

ຫຼາຍຄຳເຫັນກ່ອນໜ້ານີ້ເວົ້າວ່າ, ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງທີ່ມັກພົບທີ່ສຸດແມ່ນແບບ canxi, ຍ້ອນແນວນັ້ນຄວນຫຼຸດຜ່ອນcanxi ເພື່ອປ້ອງກັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ນີ້ບໍ່ຖືກອີກຕໍ່ໄປ, ບັນດານັກວິທະຍາສາດໃຫ້ຮູ້ວ່າບັນດາຄົນທີ່ໃຊ້ canxi ຫຼາຍມີຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໜ້ອຍກ່ວາຄົນທີ່ມີລະດັບການກິນທີ່ມີ canxi ໜ້ອຍ. ຖ້າລະດັບການກິນມີ canxi ບໍ່ພຽງພໍ, ແມ່ນບັນດາ oxalate ມັກກ່ຽວຂ້ອງກັບ canxi ໃນນໍ້າຍ່ຽວ ແລະ ນຳໄປສູ່ການກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.

ກິນສະລັດຜັກເປັນປະຈຳ

Garden Salad

ບັນດາຊະນິດຜັກທີ່ມີໃບຂຽວເຊັ່ນ: ຜັກຫົມ, ຜັກດ້າຍຮ່ວາງ, ຫົວຜັກກາດບັນຈຸ oxalate ຫຼາຍ. ບັນດາ oxalate ນີ້ຈັບເກາະກັບ canxi ໃນລຳໄສ້ ແລະ ໄດ້ຖ່າຍເທຜ່ານລະບົບປັດສະວະ. ເມື່ອປະລິມານ oxalate ມີຫຼາຍເກີນໄປ, ພວກມັນຈະສະສົມໃນນໍ້າຍ່ຽວ ແລະ ນຳໄປສູ່ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ຂໍ້ນີ້ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຕ້ອງລົບລ້າງທັງໝົດຜັກສີຂຽວໃນຄາບອາຫານປະຈຳວັນ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຈົ່ງລົມກັບທ່ານໝໍເພື່ອປ່ຽນມາເປັນບັນດາຜັກທີ່ມີ oxalate ໜ້ອຍກ່ວາເຊັ່ນ: ຜັກຄະນາແທນໃຫ້ຜັກຫົມ ຫຼື ຜັກຊຸບເຟຼີ.

ກິນເກືອຫຼາຍ

bai-thach-an-nhieu-muoiກິນເກືອຫຼາຍກໍ່ໃຫ້ເກີດຫຼາຍພະຍາດແຕກຕ່າງກັນ, ໃນນັ້ນມີໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ບໍລິໂພກເກືອຫຼາຍເຮັດໃຫ້ເພີ່ມການຖ່າຍເທ canxi ຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງນຳໄປສູ່ຄວາມສ່ຽງເກີດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງສູງ. ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນຳ, ຄວນຈຳກັດການບໍລິໂພກເກືອລົງລະດັບ 2.300mg/ມື້. ຄົນທີ່ເປັນຄວາມດັນສູງແມ່ນຄວນຈຳກັດລົງລະດັບ 1.500mg/ມື້

ບໍ່ກິນບັນດາຊະນິດໝາກໄມ້ຕະກຸນໝາກກ້ຽງ

bai-thach-trai-cay

ຖ້າບໍ່ສາມາດຈື່ວ່າຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ກິນໝາກນາວ ຫຼື ສົ້ມໂອແມ່ນນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ທ່ານຄວນປ່ຽນແປງ. ບັນດາຊະນິດໝາກໄມ້ທີ່ມີງີມເຊັ່ນ: ໝາກກ້ຽງ, ສົ້ມໂອ… ບັນຈຸ citrate, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.

ກິນຊີ້ນຫຼາຍເກີນໄປ

bai-thach-an-nhieu-thit

ກິນຊີ້ນສັດປີກ ແລະ ຊີ້ນເນື້ອແດງຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວ. ການວິໄຈໜຶ່ງໃນປີ 2014 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນທີ່ກິນຜັກ ແລະ ປາ, ຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຕໍ່າກ່ວາ 30 – 50% ທຽບກັບຄົນທີ່ກິນຊີ້ນ 100g ໃນແຕ່ລະມື້.

ຊຶມເຊື້ອລະບົບຖ່າຍເທກັບໄປກັບມາ

ຊຶມເຊື້ອໃນລະບົບຖ່າຍເທເປັນປະຈຳແມ່ນສັນຍານໃຫ້ຮູ້ວ່າທ່ານອາດເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ບໍ່ແມ່ນວ່າທັງໝົດກ້ອນໜິ້ວລ້ວນແຕ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການເຈັບເຊິ່ງບາງຮ່າງກາຍຖ່າຍເທອອກມານອກເອງໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກ້ອນໜິ້ວຢູ່ໃນລະບົບຖ່າຍເທ ແລະ ກີດຂວາງກະແສການໄຫຼຂອງນໍ້າຍ່ຽວ, ຂໍ້ນີ້ອາດນຳໄປສູ່ການອັກເສບລະບົບຖ່າຍເທ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ການຊຶມເຊື້ອລະບົບຖ່າຍເທອາດແມ່ນສັນຍານໃຫ້ຮູ້ວ່າທ່ານເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ໂຕ.

ນຳໃຊ້ຢາຂັບຖ່າຍຫຼາຍເກີນໄປ

ຢາຂັບຖ່າຍໄດ້ມີມາແຕ່ດົນ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າຫຼາຍຄົນມີຄວາມເຄີຍຊິນນຳໃຊ້ຕາມອຳເພີໃຈ ຫຼື ນຳໃຊ້ຢາຊະນິດນີ້ໄປໃນທາງທີ່ຜິດ. ໃນຄົນສູງອາຍຸ, ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບອາການທ້ອງຜູກເຂົາມີຄວາມເຄີຍຊິນຮັບປະທານຢາຂັບຖ່າຍທຸກມື້. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃຊ້ຢານີ້ຕາມອຳເພີໃຈອາດກີດຂວາງຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມສານບຳລຸງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສຍຄວາມສົມດູນຂອງເກືອແຮ່, ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.

ນໍ້າໜັກ

bai-thach-can-nang

ເອື້ອຍນ້ອງທີ່ມີຮູບຮ່າງຕຸ້ຍມີຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງສູງກ່ວາ 35% ທຽບກັບຄົນທີ່ມີຮູບຮ່າງຈ່ອຍ ພຽວ, ຕາມການວິໄຈໜຶ່ງໃນປີ 2011. ບັນດານັກວິໄຈບໍ່ແນ່ໃຈເຫດຜົນ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການປ່ຽນແປງລະດັບ pH ໃນນໍ້າຍ່ຽວ -ກໍ່ໃຫ້ເກີດການສະສົມ axít uric ແມ່ນສາເຫດກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວາລະສານສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດ.

Nhận xét