ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ

ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທແມ່ນປະກົດການເປັນໜິ້ວຢູ່ລະບົບຖ່າຍເທລວມມີ: ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວພົກຍ່ຽວ ແລະ ບາງກໍລະນີມີທັງໜິ້ວທໍ່ສົ່ງປັດສະວະປົກກະຕິແມ່ນຍ້ອນໜິ້ວຈາກເບື້ອງເທິງລົງມາລຸ່ມ. ພະຍາດມັກເກີດໃນຄົນສູງອາຍຸ, ໜ້ອຍທີ່ຈະເກີດນຳເດັກນ້ອຍ ແລະ ມັກມີປະຫວັດພະຍາດແກ່ຍາວມາຫຼາຍປີ. ຕາມການສະຖິຕິຫຼາຍງານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ, ພະຍາດນີ້ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ບັນດາປະເທດທຸກຍາກ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. ພະຍາດພັດມັກເປັນກັບຄືນ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ພະຍາດໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທໄດ້ ແລະ ກຳລັງແມ່ນບັນຫາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໄຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງຫຼາຍຄົນ ແລະ ຂອງຂະແໜງການແພດ.

ພະຍາດງ່າຍກໍ່ໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນລະບົບຖ່າຍເທ ແລະ ຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ເກີດປະກົດການຊຶມເຊື້ອໃນລະບົບຖ່າຍເທ, ຮຸນແຮງກ່ວານັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງອັ່ງນໍ້າ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມຊຳເຮື້ອ, ໜຶ່ງອາການແຊກຊ້ອນແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດການພິການໃນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຄົນເຈັບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທເປັນຕົ້ນແມ່ນໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງມັກກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຈຸກຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ເຈັບເຖິງຂັ້ນວ່າຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ເປັນໜຶ່ງເທື່ອແມ່ນຈື່ໄປຕະຫຼອດຊີວິດ. ເຈັບຫຼາຍບໍ່ມີວິທີແກ້ປວດໃດທີ່ໄດ້ຜົນທັງນັ້ນ.

ຄົນທີ່ເປັນໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທມາດົນຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທີ່ດີຈະສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍເຖິງສຸຂະພາບ, ການອອກແຮງງານ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ. ການປິ່ນປົວກໍ່ຂ້ອນຂ້າງຊິ້ນເປືອງ ແລະ ແມ່ນພາລະໃຫ້ງົບປະມານຂອງຕົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ.

ຜູ້ໃດທີ່ມັກເປັນພະຍາດໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທ?

ພະຍາດລະບົບຖ່າຍເທມັກເກີດຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຖັດໄປແມ່ນໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວພົກຍ່ຽວມັກພົບໜ້ອຍກ່ວາແມ່ນໜິ້ວຄາຢູ່ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະເກີດສະເພາະແຕ່ນຳຜູ້ຊາຍເທົ່ານັ້ນ. ຍ້ອນທໍ່ສົ່ງປັດສະວະຂອງຜູ້ຊາຍຍາວ, ໜິ້ວຍາກທີ່ຈະອອກມານອກຕາມກະແສນໍ້າຍ່ຽວ.

ໜິ້ວມັກເກີດນຳຜູ້ຊາຍ, ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນຜູ້ຊາຍ 5ຄົນຈຶ່ງມີຜູ້ຍິງເປັນພະຍາດ 1ຄົນ. ອາຍຸທີ່ເປັນພະຍາດໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທໃນຜູ້ຊາຍສະເລ່ຍແຕ່ 20 – 40ປີສ່ວນຜູ້ຍິງພັດແຕ່ 25 – 40ປີ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຮອດອາຍຸ 55ປີຂຶ້ນໄປ, ຜູ້ຍິງພັດມີຫຼາຍຄົນເປັນໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທ. ສາເຫດໄດ້ຖືກບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງການແພດໃຫ້ຮູ້ວ່າຍ້ອນມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບຮໍໂມນຍິງ ແລະ ສະພາບກະດູກຜ່ອຍເພີ່ມຂຶ້ນໃນອາຍຸໝົດປະຈຳເດືອນ. ໃນເດັກນ້ອຍ, ຄົນເຈັບເປັນໜິ້ວປົກກະຕິອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 10ປີ, ອາຍຸແຕ່ 10 – 18ປີ ພັດໜ້ອຍທີ່ຈະເປັນໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທກ່ວາ. ກໍ່ຍັງບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍໃດຍອມຮັບໄດ້ໃຫ້ສະພາບການທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງ.

ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບລະບົບຖ່າຍເທຂອງຈີນຄົ້ນພົບວ່າ: ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທມັກເກີດຢູ່ນຳຄົນຊົນນະບົດກ່ວາຄົນທີ່ຢູ່ຕົວເມືອງ, ບັນດາຄົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດໄກ້ທະເລ ແລະ ບັນດາເຂດພູຫີນປູນ, ແຫຼ່ງນໍ້າບັນຈຸ canxi ຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ເປັນພະຍາດໄດ້ງ່າຍກ່ວາບັນດາເຂດອື່ນ.

ຄົນເຮົາເຫັນວ່າບັນດາຊົນເຜົ່າຕ່າງກັນມີອັດຕາສ່ວນເປັນພະຍາດໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທຕ່າງກັນ. ຕາມວັນນະຄະດີການແພດແມ່ນຄົນຜິວດຳ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ເຂດຮ້ອນມີອັດຕາສ່ວນເປັນພະຍາດຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ. ມີເຖິງ 30% ຂອງຄົນເຈັບໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທມີປັດໃຈກຳມະພັນໃນຄອບຄົວ. ມີຄົນເວົ້າວ່າບໍ່ມີປັດໃຈກຳມະພັນໃນຢີນຂອງຄົນເຫຼົ່ານີ້ແຕ່ຍ້ອນເຂົາດຳລົງຊີວິດຮ່ວມກັນໃນໜຶ່ງຄອບຄົວ, ມີລະດັບການກິນດື່ມ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຮ່ວມກັນກໍ່ຄືການອອກແຮງງານ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງງ່າຍເກີດພະຍາດໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສິ່ງທີ່ຄວນເອົາ ໃຈໃສ່ແມ່ນໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທໃນບັນດາຄົນເຈັບທີ່ມີປັດໃຈກຳມະພັນແມ່ນມັກເປັນກັບຄືນ ແລະ ຕາມປົກກະຕິແມ່ນຍາກທີ່ຈະປິ່ນປົວ.

ບັນດາປັດໃຈຄວາມສ່ຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທ

ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໄກ້ຊິດເຖິງສະພາບພູມອາກາດ ແລະ ອາກາດບ່ອນທີ່ດຳລົງຊີວິດ: ເມື່ອພູມອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນ, ເຫື່ອອອກຫຼາຍ ແລະ ນໍ້າຍ່ຽວຂຸ້ນເຮັດໃຫ້ບັນດາຜຶກເກືອໃນນໍ້າຍ່ຽວຖືກອີ່ມຕົວ ແລະ ເປັນຜຶກໄດ້ງ່າຍສ້າງເປັນໜິ້ວໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ພົກຍ່ຽວ. ການເກີດພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງກໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໄກ້ຊິດເຖິງລະດູການ: ລະດູຮ້ອນ ແລະ ລະດູໃບໄມ້ລົ່ນເປັນພະຍາດງ່າຍກ່ວາລະດູບານໃໝ່ ແລະ ລະດູໜາວ. ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ບັນຈຸນໍ້າຕານຫຼາຍໃນລະດູຮ້ອນກໍ່ແມ່ນສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທ.

ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໄກ້ຊິດເຖິງອາຊີບຂອງຄົນເຈັບ: ຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມຮ້ອນເຊັ່ນ: ຊ່າງເຫຼັກ, ກຳມະກອນກໍ່ສ້າງ, ທະຫານເຮືອ, ຄົນທີ່ເຮັດວຽກສະໝອງເຄັ່ງຕຶງເຊັ່ນ: ທ່ານໝໍ, ພະນັກງານຫ້ອງການ… ເປັນພະຍາດໄດ້ງ່າຍກ່ວາຄົນທີ່ເຮັດອາຊີບອອກແຮງງານທົ່ວໄປ. ມີບັນດາໂຄງການວິໄຈໃຫ້ເຫັນວ່າພະຍາດໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາຊະນິດຮໍໂມນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ stress ໃນຄົນ.

ລະດັບການກິນດື່ມສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດເຖິງຄວາມສາມາດໃນການເກີດພະຍາດ, ຄົນທີ່ດື່ມປະເພດເຄື່ອງດື່ມທີ່ບັນຈຸທາດ canxi ຫຼາຍແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເປັນພະຍາດ, ການດື່ມນົມຫຼາຍເກີນໄປຮ່ວມກັບບັນດາທາດປະສົມຕື່ມໃສ່ໃນນົມເຊັ່ນ: melamin ທີ່ຜ່ານມາກໍ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຍ້ອນເພີ່ມປະລິມານ canxi ທີ່ດູດຊຶມເຂົ້າຮ່າງກາຍ. ດື່ມນໍ້າໜ້ອຍ, ກິນເຄັມເກີນໄປ, ກິນອາຫານປະເພດທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍcanxi ຫຼາຍມີດ້ານດີແຕ່ກໍ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດໄດ້ສູງ.

ພະຍາດໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທສາມາດປ້ອງກນໄດ້.

ການດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເມື່ອເວລາອາກາດຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ເຮັດວຽກໜັກໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ຫຼີກເວັ້ນ ແລະ ປິ່ນປົວຢ່າງດີບັນດາພະຍາດຊຶມເຊື້ອໃນລະບົບຖ່າຍເທ, ມີລະດັບການກິນທີ່ເໝາະສົມ, ບໍ່ບໍລິໂພກບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີ canxiແລະບັນດາທາດທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໜິ້ວຫຼາຍເກີນໄປ. ແມ່ນພວກເຮົາສາມາດຫຼີກໄດ້ພະຍາດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ກຳລັງແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມຄິດເຫັນສາທາລະນະໃນປະຈຸບັນ.

ຮອງສາດສະດາຈານ. ປະລິນຍາໂທ. ຫງ໋ວຽນຮ່ວາຍນາມ

 

Nhận xét