admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 201 entries.

ບັນດາຄັດລັບໃນການປ້ອງກັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ເສຍນໍ້າສຸດທ້າຍນຳໄປສູ່ການທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຍ່ຽວຂຸ້ນຂຶ້ນ, ຍ້ອນແນວນັ້ນເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງກໍ່ເກີດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງນີ້, ທ່ານຄວນນຳໃຊ້ 7 ເຄັດລັບດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ປິ່ນປົວໜິ້ວນ້ອຍໃນລະບົບຖ່າຍເທ

ເພື່ອຈຳກັດການກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວໃນຮ່າງກາຍ, ຄົນເຈັບຄວນດື່ມນໍ້າ 1,5 – 2ລິດໃນແຕ່ລະມື້, ອີງຕາມ ຄວາມຕຸ້ຍ, ຈ່ອຍ, ອາກາດ, ສະພາບອອກແຮງງານຂອງກ້າມຊີ້ນ... ຄວນເລືອກນໍ້າດື່ມທີ່ສະອາດເຊັ່ນ: ນໍ້າໝາກພ້າວ, ຊາເຈືອຈາງ, actiso, ຊາໝາກມະຫະ...

ປິ່ນປົວໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທດ້ວຍຢາພື້ນເມືອງ

ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທແມ່ນພະຍາດທີ່ພົບໂດຍທົ່ວໄປໃນໂລກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ບັນດາປະເທດເຂດຮ້ອນ. ລຸ່ມນີ້ ແມ່ນບັນດາວິທີປິ່ນປົວໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທດ້ວຍບັນດາສູດຢາພື້ນເມືອງ.

ປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃຫ້ໝົດໄປພາຍໃນ 7ມື້ດ້ວຍໝາກນັດ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາ 5cm ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ເຊົາດ້ວຍວິທີແບບພື້ນບ້ານ. ໃນນັ້ນ, ປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງດ້ວຍໝາກນັດແມ່ນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບເຊິ່ງວ່າບໍ່ແມ່ນໃຜກໍ່ຮູ້.

ບັນດາວິທີການປິ່ນປົວໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທຖ້າກວດພົບໄວ, ເລືອກວິທີປິ່ນປົວໃຫ້ໝົດໜິ້ວຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຈຳກັດການເປັນກັບຄືນ.

ສູດຢາປິ່ນປົວໜິ້ວໃນລະບົບຖ່າຍເທ

ຕາມໝໍຢາພື້ນເມືອງຫວູກ໋ວກຈຼຸງ, ລະດັບການກິນດື່ມ, ສະພາບການຊຶມເຊື້ອໃນລະບົບຖ່າຍເທ, ເງື່ອນໄຂການດຳລົງຊີວິດເຂດຮ້ອນ, ເຂດແຫ້ງ... ແມ່ນບັນດາປັດໃຈອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໜິ້ວໃນລະບົບຖ່າຍເທ.

ໃບແທັກ – ສູນກາງຂອງຜູ້ຜະລິດ

ເໝົ້າຕາຄວາຍ (Desmodium styracyfolium (Osb) Merr, ຕະກຸນໝາກ ຖົ່ວ Fabaceae), ແມ່ນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດຕາມທຳມະຊາດຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ, ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ. ມັນຍັງມີຊື່ວ່າເງິນຫຼຽນຂົນ, ຕົ້ນຕາຄວາຍ, ຢູ່ຈີນຍັງມີຊື່ ວ່າຫຍ້າເງິນຫຼຽນທອງ (Gold Coin Grass), ຍ້ອນແບບກີບໃບມົນ, ໜ້າດ້ານລຸ່ມ ໄດ້ຫຸ້ມດ້ວຍຊັ້ນຂົນສີຂຽວໜຶ່ງຊັ້ນ.

ກິນແນວໃດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງບໍ່ໃຫ້ເປັນກັບຄືນ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງມີຫຼາຍຊະນິດ, ມັກພົບທີ່ສຸດແມ່ນໜິ້ວ canxi (80 - 90%), ລວມມີ canxi oxalat, canxi phosphat ແລະ canxi oxalat phosphat. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊະນິດທີ່ພົບໜ້ອຍກ່ວາແມ່ນໜິ້ວ acid uric, ໜິ້ວ cystin. ຍ້ອນສ່ວນຫຼາຍໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນໜິ້ວ canxi . ສະນັ້ນ, ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າຄະລຳກິນ canxi ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ.

ກິນຕອນກາງຄືນກໍ່ເປັນໜິ້ວໄດ້ງ່າຍ

ກິນອາຫານຊ້າເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ສຸຂະພາບ, ບາງຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນປົກ ປ້ອງສຸຂະພາບ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນບັນດາພະຍາດຕຸ້ຍ, ຫົວໃຈເສັ້ນເລືອດ, ເບົາຫວານ, ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ...

ລົບລ້າງພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງອາໄສນໍ້າໝາກນາວ ແລະ ນໍ້າຊາ.

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງນ້ອຍອາດບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບເກີນໄປ, ແຕ່ເມື່ອມີໜິ້ວຄາໃນທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ ຫຼື ພົກຍ່ຽວ ແລະ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງກະແສການໄຫຼຂອງນໍ້າຍ່ຽວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດ.