ເໝົ້າຕາຄວາຍ (Desmodium styracyfolium (Osb) Merr, ຕະກຸນໝາກ ຖົ່ວ Fabaceae), ແມ່ນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດຕາມທຳມະຊາດຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ, ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ. ມັນຍັງມີຊື່ວ່າເງິນຫຼຽນຂົນ, ຕົ້ນຕາຄວາຍ, ຢູ່ຈີນຍັງມີຊື່ ວ່າຫຍ້າເງິນຫຼຽນທອງ (Gold Coin Grass), ຍ້ອນແບບກີບໃບມົນ, ໜ້າດ້ານລຸ່ມ ໄດ້ຫຸ້ມດ້ວຍຊັ້ນຂົນສີຂຽວໜຶ່ງຊັ້ນ.

ໄດ້ມີເລື່ອງເລົ່າທີ່ໄດ້ສົ່ງຜ່ານພື້ນບ້ານຂອງຈີນແຕ່ຫຼາຍພັນປີເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ສັບພະຄຸນຂອງເໝົ້າຕາຄວາຍ. “ ແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນ, ມີຄູ່ຜົວເມຍໜຶ່ງ, ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນໝູ່ ບ້ານນ້ອຍທີ່ຫ່າງໄກ. ມື້ໜຶ່ງ, ຜູ້ເປັນຜົວຮູ້ສຶກເຈັບຮຸນແຮງຢູ່ບໍລິເວນລຸ່ມກະດູກຂ້າງ. ຫຼັງ ຈາກບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ອ້າຍນັ້ນກໍ່ເສຍຊີວິດ. ເປັນຕາໜ້າຕົກໃຈ, ຜູ້ເປັນເມຍຂໍຮ້ອງເພື່ອໃຫ້ມີ ການຊັນນະສູດສົບຂອງຜົວຕົນ. ເພື່ອຊອກເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງກ້ອນໜິ້ວນີ້ພັດຂ້າຜົວຂອງ ຕົນເອງເສຍຊີວິດໄດ້, ຜູ້ເປັນເມຍໄດ້ຫ້ອຍກ້ອນໜິ້ວໃສ່ເຊືອກເສັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຫ້ອຍໃສ່ຄໍ ຂອງຕົນເອງ. ມີມື້ໜຶ່ງ, ເມື່ອກັບຄືນມາພ້ອມກັບຊໍ່ດອກໄມ້ທີ່ເກັບໄດ້ເພື່ອຕັ້ງໃສ່ຂຸມສົບ ຂອງຜົວຕົນ, ລາວເຫັນວ່າກ້ອນໜິ້ວໄດ້ນ້ອຍລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລະ ກຳລັງແຕກຫັກ. ຈະ ແຈ້ງແລ້ວວ່າ, ລາວມີແຕ່ນຳເອົາດອກຂອງຕົ້ນຫຍ້າເງິນຫຼຽນທອງໄປນຳ ແລະ ຫຍ້າ ເງິນຫຼຽນທອງໄດ້ກະທົບໃສ່ກ້ອນໜິ້ວທີ່ຫ້ອຍຢູ່ຄໍ. ຊາວບ້ານໄດ້ສົ່ງຜ່ານກັນເລື່ອງເລົ່າອັນ ນີ້ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຊອກພົບຢາຊະນິດໜຶ່ງເພື່ອປິ່ນປົວໜິ້ວໃນຖົງນໍ້າບີ”.

ການແພດພື້ນເມືອງຢູ່ຈີນໄດ້ຮູ້ນຳໃຊ້ເໝົ້າຕາຄວາຍແຕ່ດົນມາແລ້ວ, ມັກເອີ້ນວ່າ ເໝົ້າຕາຄວາຍກ້ວາງດົງ. ເໝົ້າຕາຄວາຍໄດ້ນຳໃຊ້ສ່ວນຫຼາຍໃນບັນດາສູດຢາປິ່ນປົວ ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທ ແລະ ໜິ້ວນໍ້າບີ. ປຶ້ມ “ທຽນຢາດ້ຽວເຟືອງ”, ປຶ້ມຫົວ ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ລວບລວມກ່ວາ 1000 ສູດຢາຂອງບັນດາໝໍຢາທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຈີນ, ໄດ້ບັນທຶກ ກ່ວາຫຼາຍສິບສູດຢາປິ່ນປົວໜິ້ວ ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ,ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ໜິ້ວນໍ້າບີ, ລ້ວນແຕ່ມີ ເໝົ້າຕາຄວາຍແມ່ນສ່ວນປະກອບຫຼັກ. ບັນດາໂຮງໝໍສູນກາງແພດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຈີນ ກໍ່ນຳໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງບັນດາສູດຢາທີ່ມີເໝົ້າຕາຄວາຍສຳລັບຈຸດປະສົງປິ່ນປົວພະ ຍາດທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງ.

Hop-Bai-Thach-Lao

ວັດຈະນານຸກົມຢາຂອງຈີນ (ສະບັບພາສາອັງກິດ, ພິມໃນປີ 2000), ໄດ້ເອົາ ເຂົ້າໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນມີເໝົ້າຕາຄວາຍແມ່ນເຫຼີ້ຍດ້າມບ່າຍແທັກ (Lidan Paishi Tablet), ໄດ້ຜະລິດໃຕ້ຮູບແບບເມັດເຄືອບນໍ້າຕານ ຫຼື ເຄືອບຟິມ, ດ້ວຍຂໍ້ບົ່ງໃຊ້ປິ່ນ ປົວໜິ້ວນໍ້າບີ, ຊຶມເຊື້ອລະບົບນໍ້າບີ ແລະ ອັກເສບຖົງນໍ້າບີ. ເຫຼີ້ຍດ້າມບ່າຍແທັກ ໄດ້ ບັນທຶກວ່າມີສັບພະຄຸນເພີ່ມການຫຼັ່ງນໍ້າບີ ແລະ ຂັບໜິ້ວ. ສູດຕຳລານີ້ຍັງມີສັບພະຄຸນ ແກ້ອັກເສບ, ແກ້ປວດ. ໃນຄັ້ງພິມປີ 2000 (ສະບັບພາສາອັງກິດ), ເຫຼີ້ຍດ້າມບ່າຍ ແທັກ ຍັງໄດ້ບັນທຶກໃນວັດຈະນານຸກົມຢາ, ພ້ອມໄດ້ເສີມຕື່ມກ່ຽວກັບວິທີການທົດສອບ ຜະລິດຕະພັນ.ຂໍ້ນີ້ໄດ້ພິສູດແລ້ວວ່າເຫຼີ້ຍດ້າມບ່າຍແທັກແມ່ນຢາຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີສັບພະຄຸນ ດີ, ໄດ້ຖືກບັນທຶກ.

ຈາກສູດຕຳລາຂອງວັດຈະນານຸກົມຢາຈີນ, ສົມທົບກັບປະສົບການພື້ນບ້ານ ແລະ ເຫດຜົນຂອງການແພດພື້ນເມືອງ, ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນຢາດານາຟາໄດ້ຜະລິດ ແລະ ນຳ ອອກສູ່ຕະຫຼາດຢາໃບແທັກ. ກ່ຽວກັບພື້ນຖານ, ຢາໃບແທັກຂອງດານາຟາມີສ່ວນ ປະກອບເກືອບຄືກັບ ເຫຼີ້ຍດ້າມບ່າຍແທັກ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເພື່ອເພີ່ມສັບພະຄຸນໃນ ການບົດໜິ້ວ, ປະລິມານຂອງເໝົ້າຕາຄວາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 4ທົບ. ບັນດານັກວິໄຈກໍ່ໄດ້ ເອົາໃສ່ຕື່ມຮາກຫຍ້າຄາ, ຢາພື້ນເມືອງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຄຸນລັກສະນະຂັບຍ່ຽວໄດ້ດີ, ຊອກ ງ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມປະລິມານນໍ້າຍ່ຽວ, ເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍເທໜິ້ວໄດ້ໄວ. ໃບແທັກມີທ່າ ອ່ຽງມີສັບພະຄຸນຕໍ່ກັບລະບົບຖ່າຍເທຫຼາຍກ່ວາ, ມີສັບພະຄຸນແກ້ອັກເສບ, ແກ້ປວດ.

ໃນການຜະລິດໃບແທັກ, ເໝົ້າຕາຄວາຍແມ່ນຢາຫຼັກ, ໄດ້ສະໜອງຈາກບັນດາ ບ່ອນປູກມືອາຊີບ, ດ້ວຍຂະບວນການປະຕິບັດຕາມ VietGAP. ໃນຕົວຈິງ, ຂໍ້ນີ້ໄດ້ອະ ນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດມີວັດຖຸດິບທີ່ຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈຳນວນ,ຄຸນນະພາບໄດ້ຮັບປະກັນຍ້ອນການ ເກັບກູ້, ເກັບຮັກສາປະຕິບັດຕາມຂະບວນການສະເພາະ. ບັນດາວັດຖຸດິບຊະນິດອື່ນ ດານາຟາກໍ່ໄດ້ຄັດເລືອກບັນດາຜູ້ສະໜອງ, ອີງຕາມຫຼັກເກນ ແລະ ຄວາມຄົງທີ່ກ່ຽວ ກັບຈຳນວນ

ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຖືຄຸນນະພາບແມ່ນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງບໍລິສັດ, ແມ່ນສັນຍາໃຫ້ແກ່ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງຕົນ, ດານາຟາໄດ້ລົງ ທຶນມີຄວາມເລິກ ແລະ ຂົງເຂດຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບ. ວິທີການ “ລາຍນິ້ວມື້” ແມ່ນວິທີທັນສະໄໝໃນການກວດກາບັນດາວັດຖຸດິບແມ່ນສະໝຸນໄພໄດ້ ຖືກນຳໃຊ້. ຢູ່ດານາຟາ, ໜຶ່ງຊຸດມາດຕະຖານຂອງຢາພື້ນເມືອງທີ່ມັກໃຊ້ກ່ວາ 30ຊະນິດ ໄດ້ຖືກກໍ່ສ້າງ. ບັນດາວັດຖຸດິບທີ່ປ້ອນເຂົ້າລ້ວນແຕ່ໄດ້ຖືກຕີລາຄາດ້ວຍການສົມທຽບ ພວກມັນກັບບັນດາມາດຕະຖານ, ຮັບປະກັນໄດ້ຄິດໄລ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄຸນນະພາບດີ ຂອງພວກມັນ. ບັນດາວັດຖຸດິບໃນສູດຕຳລາຢາໃບແທັກລ້ວນແຕ່ໄດ້ກວດກາຕາມວິທີ ການນີ້.

ການຕີລາຄາຄຸນນະພາບຂອງຢາໃບແທັກໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຈາກບໍລິສັດ. ສຳ ລັບຢາພື້ນເມືອງໜຶ່ງເມັດ,ມັກມີສະໝຸນໄພຫຼາຍຊະນິດໃນສ່ວນປະກອບ,ຕາມປົກກະຕິມີ ຫຼາຍຂັ້ນຕີລາຄາຮ່ວມໄດ້ຖືກຍອມຮັບ. ຂັ້ນຕໍ່າແມ່ນມີແຕ່ຕີລາຄາຄຸນນະພາບ, ໝາຍ ຄວາມວ່າມີແຕ່ກຳນົດວ່າມີໜ້າຂອງບັນດາຢາພື້ນເມືອງໃນເມັດຢາ. ສູງກ່ວານັ້ນ, ຄຽງ ຂ້າງກັບຄຸນນະພາບ, ເຮົາສາມາດດຳເນີນການກຳນົດປະລິມານສ່ວນປະກອບທີ່ມີໃນຢາ ພື້ນເມືອງທົ່ວໄປ. ດານາຟາໄດ້ເລືອກຮ່ວາງເກິ່ມ (Scutellaria baicalensis. Georgi) ແລະ ມົກເຮືອງ (Saussurea  lappa C.B Clarke) ແລະ ບັນດາຢາ ພື້ນເມືອງທົ່ວໄປເພື່ອກໍ່ສ້າງວິທີການກຳນົດປະລິມານ. ປະຈຸບັນບໍລິສັດກຳລັງນຳໃຊ້ວິທີ ທາດແຫຼວ chromatography ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (HPLC) ເພື່ອກຳນົດປະລິມານ  Baicalin ໃນຮ່ວາງເກິ່ມ, ກຳນົດປະລິມານນໍ້າມັນສະກັດໃນມົກເຮືອງ

ຢາໃບແທັກ, ກ່ອນເວລາອອກວາງຕະຫຼາດໄດ້ສຳຫຼວດປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວ ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທເທິງຄລີນິກ. ການສຳຫຼວດນີ້ໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ໂຮງໝໍການແພດພື້ນເມືອງ ນະຄອນດ່າໜັງດ້ວຍຄົນເຈັບຈຳນວນ 50ຄົນ, ແກ່ຍາວໃນ 6ເດືອນ. ໝາກຜົນໃຫ້ ເຫັນວ່າມີ 72% ຂອງຈຳນວນຄົນເຈັບໜິ້ວໝົດໄປ ຫຼື ຂະໜາດຂອງໜິ້ວໄດ້ຫຼຸດລົງພໍ ຄວນ. ຫຼັງຈາກຫຼາຍປີທີ່ມີໜ້າໃນທ້ອງຕະຫຼາດ, ໃບແທັກກໍ່ໄດ້ດຶງດູດຄວາມໝັ້ນໃຈ ຂອງລູກຄ້າ.

ຄວາມລະມັດລະວັງໃນຂະບວນການຜະລິດຕາມແນວທາງຮັກສາໄວ້ ແລະ ຍົກ ສູງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ນັ້ນແມ່ນຄຳຂວັນຂອງບໍລິສັດ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ມັນ ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດຈຶ່ງຮັກສາໄວ້ໄດ້ເຄື່ອງໝາຍ ການຄ້າຂອງຕົນ.

ໃບແທັກໄດ້ກຳເນີດ ແລະ ເລື້ອຍໆໄດ້ປັບປຸງດ້ວຍຄວາມມຸ້ງຫວັງໜຶ່ງດຽວແມ່ນ ບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.

Nhận xét