ການປິ່ນປົວໜິ້ວ 3 ໃນ 1:

ຂັບໜິ້ວ – ແກ້ປວດ – ແກ້ອັກເສບ

ຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດ

ພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ (Nephrolithiasis – Kidney stones)- ພາກທີ 3

ອາການເຈັບໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນໜຶ່ງອາການເຈັບທີ່ແກ່ຍາວທີ່ສຸດທີ່ຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ປະສົບພົບພໍ້, ຍ້ອນແນວນັ້ນ ບັນຫາທຳອິດແມ່ນເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບຫຼຸດລົງ. ການວິໄຈແບບບັງເອີນທີ່ມີການຄວບຄຸມຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ ເຫັນຊະນິດຢາແກ້ອັກເສບບໍ່ steroid ແບບສັກມີປະສິດທິຜົນທຽບກັບຜະລິດຕະພັນຢາທີ່ມີສານເສບຕິດ.

ພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ (Nephrolithiasis – Kidney stones)- ພາກທີ 2

ການກວດພົບພະຍາດທີ່ປົກກະຕິທີ່ສຸດແມ່ນອາການເຈັບດ້ານຂ້າງເຈັບແກ່ຍາວຈົນຕ້ອງໄດ້ນຳສົ່ງຄົນເຈັບ ໄປຫ້ອງສຸກເສີນ. ມັນມັກມາພ້ອມກັບການຮາກ.

ອາການຂອງພະຍາດ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງພົບໄດ້ທົ່ວໄປໃນຜູ້ຍິງ

ເກືອບວ່າເອື້ອຍນ້ອງຍິງເຮົາຜູ້ໃດກໍ່ມີໜິ້ວໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງຂອງຕົນ, ແຕກຕ່າງກັນພຽງແຕ່ໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍ, ໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ. ຕາມການເວລາ, ບັນດາເມັດໜິ້ວເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖ່າຍເທອອກມານອກຮ່າງກາຍ ເອງໄດ້, ແຕ່ໃນກໍລະນີໜັກແມ່ນຕ້ອງການເຖິງການປິ່ນປົວ.

ສັນຍານແຈ້ງເຕືອນຂອງພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນ “ຜູ້ກະທຳ” ຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບໃນທາງເດີນປັດສະວະ ແລະ ກວມຈຳນວນຫຼາຍຂອງເຄດ ສຸກເສີນຢູ່ໂຮງໝໍ. ພະຍາດຂະຫຍາຍໂຕຢູ່ນຳເພດຊາຍອາຍຸເກີນ 40ປີທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດທີ່ຮ້ອນເອົ້າ.

ສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນໄລຍະຖືພາ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນໄລຍະຖືພາແມ່ນກໍລະນີທີ່ຂ້ອນຂ້າງພົບໄດ້ຍາກ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ມານກວດພົບໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນ ໄລຍະຖືພາແມ່ນຍ້ອນໄດ້ຖືອາການພະຍາດນີ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ.

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນ XY – ພະຍາດຂອງຄົນຜູ້ຄ້ານ

ຖ້າແມ່ນຄົນທີ່ກຳລັງເປັນເຈົ້າຂອງບັນດາຄວາມຊິນເຄີຍທີ່ຂີ້ຄ້ານເຊັ່ນ: ຂີ້ຄ້ານດື່ມນໍ້າ, ຂີ້ຄ້ານໄປຖ່າຍເບົາ, ຂີ້ຄ້ານຮັບປະທານບັນດາອາຫານນອກຈາກການຊຽມ... ແມ່ນທ່ານອາດເປັນພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃດ!

ບັນດາອາການແຊກຊ້ອນ

ບັນດາຄວາມອັນຕະລາຍຈາກໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ໄດ້ມີກໍລະນີໝາກໄຂ່ຫຼັງແຕກ ແລະ ພົກຍ່ຽວແຕກຍ້ອນໜິ້ວ. ການປະກົດຕົວມາດົນຂອງໜິ້ວຢູ່ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງທັງສອງເບື້ອງ ຫຼື ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໜຶ່ງເບື້ອງສ່ວນເບື້ອງນັ້ນໜິ້ວສົ່ງໄຂ່ຫຼັງຍັງນຳໄປສູ່ປະກົດການບໍ່ມີນໍ້າຍ່ຽວ. ໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະຫຼຸດລົງຖ້າການປະກົດຕົວຂອງໜິ້ວຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງສອງເບື້ອງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເມື່ອມີການສົມທົບຂອງການອັກເສບຊຶມເຊື້ອເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ.

ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມຊຳເຮື້ອ: ສ່ຽງເສຍຊີວິດສູງທົບ 5ເທື່ອ

ມາເຖິງປະຈຸບັນນີ້, ຢູ່ຫວຽດນາມ, ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມຊຳເຮື້ອຄາດຄະເນຂຶ້ນຮອດຕົວ ເລກ 8ລ້ານຄົນ.

ການປິ່ນປົວ ແລະ ການປ້ອງກັນ

ບັນດາຄັດລັບໃນການປ້ອງກັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ເສຍນໍ້າສຸດທ້າຍນຳໄປສູ່ການທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຍ່ຽວຂຸ້ນຂຶ້ນ, ຍ້ອນແນວນັ້ນເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງກໍ່ເກີດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງນີ້, ທ່ານຄວນນຳໃຊ້ 7 ເຄັດລັບດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ປິ່ນປົວໜິ້ວນ້ອຍໃນລະບົບຖ່າຍເທ

ເພື່ອຈຳກັດການກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວໃນຮ່າງກາຍ, ຄົນເຈັບຄວນດື່ມນໍ້າ 1,5 – 2ລິດໃນແຕ່ລະມື້, ອີງຕາມ ຄວາມຕຸ້ຍ, ຈ່ອຍ, ອາກາດ, ສະພາບອອກແຮງງານຂອງກ້າມຊີ້ນ... ຄວນເລືອກນໍ້າດື່ມທີ່ສະອາດເຊັ່ນ: ນໍ້າໝາກພ້າວ, ຊາເຈືອຈາງ, actiso, ຊາໝາກມະຫະ...