ການປິ່ນປົວໜິ້ວ 3 ໃນ 1:

ຂັບໜິ້ວ – ແກ້ປວດ – ແກ້ອັກເສບ

ບັນດາອາການແຊກຊ້ອນ

ພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະມັນມີຄວາມອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

ຕາມການຄາດຄະເນຫວຽດນາມມີ 3% ຂອງປະຊາກອນ (2,5ລ້ານຄົນ) ທີ່ເປັນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ ໃນປີ 2010 ແລະ ມີແນວໂນ້ມນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ.