ການປິ່ນປົວໜິ້ວ 3 ໃນ 1:

ຂັບໜິ້ວ – ແກ້ປວດ – ແກ້ອັກເສບ

ການປິ່ນປົວ ແລະ ການປ້ອງກັນ

ບັນດາຄັດລັບໃນການປ້ອງກັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ເສຍນໍ້າສຸດທ້າຍນຳໄປສູ່ການທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຍ່ຽວຂຸ້ນຂຶ້ນ, ຍ້ອນແນວນັ້ນເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງກໍ່ເກີດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງນີ້, ທ່ານຄວນນຳໃຊ້ 7 ເຄັດລັບດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ປິ່ນປົວໜິ້ວນ້ອຍໃນລະບົບຖ່າຍເທ

ເພື່ອຈຳກັດການກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວໃນຮ່າງກາຍ, ຄົນເຈັບຄວນດື່ມນໍ້າ 1,5 – 2ລິດໃນແຕ່ລະມື້, ອີງຕາມ ຄວາມຕຸ້ຍ, ຈ່ອຍ, ອາກາດ, ສະພາບອອກແຮງງານຂອງກ້າມຊີ້ນ... ຄວນເລືອກນໍ້າດື່ມທີ່ສະອາດເຊັ່ນ: ນໍ້າໝາກພ້າວ, ຊາເຈືອຈາງ, actiso, ຊາໝາກມະຫະ...

ປິ່ນປົວໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທດ້ວຍຢາພື້ນເມືອງ

ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທແມ່ນພະຍາດທີ່ພົບໂດຍທົ່ວໄປໃນໂລກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ບັນດາປະເທດເຂດຮ້ອນ. ລຸ່ມນີ້ ແມ່ນບັນດາວິທີປິ່ນປົວໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທດ້ວຍບັນດາສູດຢາພື້ນເມືອງ.

ປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃຫ້ໝົດໄປພາຍໃນ 7ມື້ດ້ວຍໝາກນັດ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາ 5cm ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ເຊົາດ້ວຍວິທີແບບພື້ນບ້ານ. ໃນນັ້ນ, ປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງດ້ວຍໝາກນັດແມ່ນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບເຊິ່ງວ່າບໍ່ແມ່ນໃຜກໍ່ຮູ້.

ບັນດາວິທີການປິ່ນປົວໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທຖ້າກວດພົບໄວ, ເລືອກວິທີປິ່ນປົວໃຫ້ໝົດໜິ້ວຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຈຳກັດການເປັນກັບຄືນ.