ການປິ່ນປົວໜິ້ວ 3 ໃນ 1:

ຂັບໜິ້ວ – ແກ້ປວດ – ແກ້ອັກເສບ

ການປິ່ນປົວ ແລະ ການປ້ອງກັນ

ສູດຢາປິ່ນປົວໜິ້ວໃນລະບົບຖ່າຍເທ

ຕາມໝໍຢາພື້ນເມືອງຫວູກ໋ວກຈຼຸງ, ລະດັບການກິນດື່ມ, ສະພາບການຊຶມເຊື້ອໃນລະບົບຖ່າຍເທ, ເງື່ອນໄຂການດຳລົງຊີວິດເຂດຮ້ອນ, ເຂດແຫ້ງ... ແມ່ນບັນດາປັດໃຈອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໜິ້ວໃນລະບົບຖ່າຍເທ.

ໃບແທັກ – ສູນກາງຂອງຜູ້ຜະລິດ

ເໝົ້າຕາຄວາຍ (Desmodium styracyfolium (Osb) Merr, ຕະກຸນໝາກ ຖົ່ວ Fabaceae), ແມ່ນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດຕາມທຳມະຊາດຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ, ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ. ມັນຍັງມີຊື່ວ່າເງິນຫຼຽນຂົນ, ຕົ້ນຕາຄວາຍ, ຢູ່ຈີນຍັງມີຊື່ ວ່າຫຍ້າເງິນຫຼຽນທອງ (Gold Coin Grass), ຍ້ອນແບບກີບໃບມົນ, ໜ້າດ້ານລຸ່ມ ໄດ້ຫຸ້ມດ້ວຍຊັ້ນຂົນສີຂຽວໜຶ່ງຊັ້ນ.

ກິນແນວໃດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງບໍ່ໃຫ້ເປັນກັບຄືນ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງມີຫຼາຍຊະນິດ, ມັກພົບທີ່ສຸດແມ່ນໜິ້ວ canxi (80 - 90%), ລວມມີ canxi oxalat, canxi phosphat ແລະ canxi oxalat phosphat. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊະນິດທີ່ພົບໜ້ອຍກ່ວາແມ່ນໜິ້ວ acid uric, ໜິ້ວ cystin. ຍ້ອນສ່ວນຫຼາຍໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນໜິ້ວ canxi . ສະນັ້ນ, ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າຄະລຳກິນ canxi ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ.

ກິນຕອນກາງຄືນກໍ່ເປັນໜິ້ວໄດ້ງ່າຍ

ກິນອາຫານຊ້າເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ສຸຂະພາບ, ບາງຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນປົກ ປ້ອງສຸຂະພາບ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນບັນດາພະຍາດຕຸ້ຍ, ຫົວໃຈເສັ້ນເລືອດ, ເບົາຫວານ, ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ...

ລົບລ້າງພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງອາໄສນໍ້າໝາກນາວ ແລະ ນໍ້າຊາ.

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງນ້ອຍອາດບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບເກີນໄປ, ແຕ່ເມື່ອມີໜິ້ວຄາໃນທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ ຫຼື ພົກຍ່ຽວ ແລະ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງກະແສການໄຫຼຂອງນໍ້າຍ່ຽວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດ.