ການປິ່ນປົວໜິ້ວ 3 ໃນ 1:

ຂັບໜິ້ວ – ແກ້ປວດ – ແກ້ອັກເສບ

ການປິ່ນປົວ ແລະ ການປ້ອງກັນ

ປິ່ນປົວໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະຜ່ານວິທີປິ່ນປົວພາຍໃນດ້ວຍຢາ

ບາງຄົນທີ່ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວຢູ່ດົນໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນເຖິງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ນຳໄປສູ່ ຄວາມສ່ຽງໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາ. ໜິ້ວບາງຊະນິດມີຂ້າງທີ່ຄົມແຫຼມສາ ມາດເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບເຖິງບັນດາເສັ້ນເລືອດນ້ອຍໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ສ້າງເປັນຮອຍແປ້ວ. ຍ້ອນແນວ ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຊອກໃຫ້ຖືກຊະນິດຂອງໜິ້ວ ແລະ ປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃຫ້ຫາຍຂາດໃຫ້ຖືກວິທີເມື່ອກວດພົບ ພະຍາດ.

ຕົ້ນໄມ້, ໃບໄມ້ທີ່ປິ່ນປົວໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ

ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະແມ່ນພະຍາດທີ່ມັກພົບ, ຕາມການແພດພື້ນເມືອງພະຍາດນີ້ໄດ້ເອີ້ນວ່າແທັກເລິມ, ຊາເລິມ. ມີຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍຊະນິດປິ່ນປົວພະຍາດນີ້ໄດ້ເຊັ່ນ: ເໝົ້າຕາຄວາຍ, ໃບ Ecdysanthera rosea, Acanthus ilicifolius Linn, Pandanus tectoriuss Sol, Pyrrosia lingua (Thunb) Faraell

ເໝົ້າຕາຄວາຍປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ເໝົ້າຕາຄວາຍມີຊື່ວິທະຍາສາດວ່າ Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr, ນອນໃນຕະກຸນ ໝາກຖົ່ວ (Fabaceae), ເປັນຕົ້ນໄມ້ຊະນິດໄມ້ລາມ, ຍາວປະມານ 30-50 cm

ບັນດາສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບການສະຫຼາຍໜິ້ວນອກຮ່າງກາຍ

ສະຫຼາຍໜິ້ວນອກຮ່າງກາຍມີຈຸດດີກ່ວາບັນດາວິທີການປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງອື່ນຖ້າໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຍັງດີ ແລະ ຂະໜາດຂອງໜິ້ວປະມານ 20 mm. ຈຸດດີຂອງມັນແມ່ນແຊກແຊງແຕ່ບໍ່ແຊກຊຶມ, ຄົນເຈັບບໍ່ ຕ້ອງນອນໂຮງໝໍ, ຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ເວລາ ແລະ ຄ່າປິ່ນປົວ.

ພືດສະໝຸນໄພປິ່ນປົວໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ

ສະຖິຕິສະເລ່ຍຢູ່ໂຮງໝໍແບັກມາຍ, ພະແນກທາງເດີນປັດສະວະຫວຽດເຢຍລະມັນ, ສະຖາບັນການແພດ ທະຫານໃຫ້ເຫັນວ່າ: ແຕ່ 25 ຮອດເກືອບ 30% ຂອງຄົນເຈັບຖືກຕັດໝາກໄຂ່ຫຼັງໃນຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນ ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການອັກເສບໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ອ່າງໄຂ່ຫຼັງ. ອັດຕາສ່ວນເປັນກັບຄືນຂອງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ ແມ່ນແຕ່ 10 – 50%.