ການປິ່ນປົວໜິ້ວ 3 ໃນ 1:

ຂັບໜິ້ວ – ແກ້ປວດ – ແກ້ອັກເສບ

ຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດ

ພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ (Nephrolithiasis – Kidney stones)- ພາກທີ 3

ອາການເຈັບໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນໜຶ່ງອາການເຈັບທີ່ແກ່ຍາວທີ່ສຸດທີ່ຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ປະສົບພົບພໍ້, ຍ້ອນແນວນັ້ນ ບັນຫາທຳອິດແມ່ນເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບຫຼຸດລົງ. ການວິໄຈແບບບັງເອີນທີ່ມີການຄວບຄຸມຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ ເຫັນຊະນິດຢາແກ້ອັກເສບບໍ່ steroid ແບບສັກມີປະສິດທິຜົນທຽບກັບຜະລິດຕະພັນຢາທີ່ມີສານເສບຕິດ.

ພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ (Nephrolithiasis – Kidney stones)- ພາກທີ 2

ການກວດພົບພະຍາດທີ່ປົກກະຕິທີ່ສຸດແມ່ນອາການເຈັບດ້ານຂ້າງເຈັບແກ່ຍາວຈົນຕ້ອງໄດ້ນຳສົ່ງຄົນເຈັບ ໄປຫ້ອງສຸກເສີນ. ມັນມັກມາພ້ອມກັບການຮາກ.

ພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ (Nephrolithiasis – Kidney stones)- ພາກທີ 1

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນຍ້ອນຜົນຂອງການເປັນຜຶກຂອງບາງທາດທີ່ບັນຈຸໃນນໍ້າຍ່ຽວ. ບັນດາໜິ້ວເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ໂຕຂຶ້ນໃນ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄຫຼວຽນຜ່ານທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ (ureter) ລົງໄປພົກຍ່ຽວ.

ໜິ້ວນໍ້າບີ – Gallstones – ພາກທີ 2

ຄືໄດ້ເວົ້າໃນບົດກ່ອນໜ້ານີ້, ໜິ້ວນໍ້າບີໄດ້ຖືກກໍ່ໂຕຂຶ້ນເມື່ອບັນດາລັກສະນະທາງວັດຖຸມີການປ່ຽນແປງເຮັດ ໃຫ້ຄຸນລັກສະນະການລະລາຍຂອງ cholesterol ຫຼຸດລົງ.

ໜິ້ວນໍ້າບີ – Gallstones – ພາກທີ 1

ຖົງນໍ້າບີ (gallbladder) ແມ່ນຖົງອັນໜຶ່ງຮູບໝາກເຊີລີ້ນອນຢູ່ລຸ່ມກີບຕັບຂວາ. ມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕັບ ແລະ ລຳໄສ້ດ້ວຍທໍ່ນ້ອຍຈຳນວນໜຶ່ງ. ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງຖົງນໍ້າບີແມ່ນສຳຮອງນໍ້າບີ.