ການປິ່ນປົວໜິ້ວ 3 ໃນ 1:

ຂັບໜິ້ວ – ແກ້ປວດ – ແກ້ອັກເສບ

ຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດ

ເຮັດຫຍັງເມື່ອສົງໄສວ່າເປັນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ?

ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະແມ່ນພະຍາດໜຶ່ງທີ່ມັກພົບຢູ່ໄວກາງຄົນ, ເພດຊາຍເປັນຫຼາຍກ່ວາເພດຍິງ ແລະ ແມ່ນພະຍາດທີ່ມັກເປັນກັບໄປກັບມາ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ

ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະແມ່ນເອີ້ນລວມໃຫ້ທັງໝົດບັນດາຊະນິດໜິ້ວທີ່ນອນຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ພົກຍ່ຽວ ແລະ ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ. ຈຸດແຕກຕ່າງກັນພື້ນຖານແມ່ນລັກສະນະທາງເຄມີຂອງໜິ້ວແຕ່ລະຊະນິດຍ້ອນມັນກ່ຽວ ຂ້ອງເຖິງວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ.

ວິທີການຮັບຮູ້ໄລຍະຕົ້ນຂອງການເປັນໜິ້ວນໍ້າບີ

ໜິ້ວນໍ້າບີແມ່ນໃນໃຈກາງທໍ່ນໍ້າບີມີບັນດາເມັດໜິ້ວນ້ອຍ, ໃຫຍ່ ຫຼື ຕົມນໍ້າບີຢູ່ຕັບ, ຢູ່ຖົງບີ. ພະຍາດ ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການອັກເສບເຍື່ອຫຸ້ມນໍ້າບີ, ຊ໋ອກຍ້ອນຊຶມເຊື້ອ, ເລືອດໄຫຼໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ... ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ