ການປິ່ນປົວໜິ້ວ 3 ໃນ 1:

ຂັບໜິ້ວ – ແກ້ປວດ – ແກ້ອັກເສບ

ສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນໄລຍະຖືພາ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນໄລຍະຖືພາແມ່ນກໍລະນີທີ່ຂ້ອນຂ້າງພົບໄດ້ຍາກ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ມານກວດພົບໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນ ໄລຍະຖືພາແມ່ນຍ້ອນໄດ້ຖືອາການພະຍາດນີ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ.

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນ XY – ພະຍາດຂອງຄົນຜູ້ຄ້ານ

ຖ້າແມ່ນຄົນທີ່ກຳລັງເປັນເຈົ້າຂອງບັນດາຄວາມຊິນເຄີຍທີ່ຂີ້ຄ້ານເຊັ່ນ: ຂີ້ຄ້ານດື່ມນໍ້າ, ຂີ້ຄ້ານໄປຖ່າຍເບົາ, ຂີ້ຄ້ານຮັບປະທານບັນດາອາຫານນອກຈາກການຊຽມ... ແມ່ນທ່ານອາດເປັນພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃດ!

ໜິ້ວໃນລະບົບທາງເດີນປັດສະວະ

ໜິ້ວໃນລະບົບທາງເດີນປັດສະວະແມ່ນປະກົດການກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວຢູ່ທາງເດີນປັດສະວະລວມມີ: ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວພົກຍ່ຽວ ແລະ ມີບາງກໍລະນີມີທັງໜິ້ວທໍ່ສົ່ງປັດສະວະເນື່ອງຈາກໜິ້ວແຕ່ທາງເທິງ ເຄື່ອນຍ້າຍລົງມາລຸ່ມ.

ປົນເປື້ອນສານຕະກົ່ວ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດໄຂ່ຫຼັງໃນເດັກນ້ອຍ

ການວິໄຈໜຶ່ງວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ຂອງບັນດາທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານພະແນກໄຂ່ຫຼັງຢູ່ສູນການແພດເດັກ Johns Hopkins (ອາເມລິກາ) ຢັ້ງຢືນວ່າປະລິມານສານຕະກົ່ວໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່າກ່ວາ 10 microgram/dexilit ກໍ່ ພຽງພໍເຮັດໃຫ້ຫຼຸດໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງໃນເດັກ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງເຖິງໝາກໄຂ່ຫຼັງໃນອະນາຄົດ.

ຄົນເຈັບທີ່ຕຸ້ຍງ່າຍທີ່ຈະເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ບັນດາທ່ານໝໍຂອງໂຮງໝໍ Brigham ແລະ Women ຢູ່ Boston (ອາເມລິກາ) ໄດ້ວິໄຈໃນຄົນກ່ວາ 250.000ຄົນທີ່ຍັງບໍ່ມີປະຫວັດເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນເຫັນວ່າເພດຊາຍໜັກກ່ວາ 90kg ຄວາມສ່ຽງເປັນ ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງສູງກ່ວາປະມານ 44%ທຽບກັບບັນດາຄົນທີ່ມີນໍ້າໜັກຍັງບໍ່ເຖິງ 75 kg