ການປິ່ນປົວໜິ້ວ 3 ໃນ 1:

ຂັບໜິ້ວ – ແກ້ປວດ – ແກ້ອັກເສບ

ຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດ

ພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ (Nephrolithiasis – Kidney stones)- ພາກທີ 1

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນຍ້ອນຜົນຂອງການເປັນຜຶກຂອງບາງທາດທີ່ບັນຈຸໃນນໍ້າຍ່ຽວ. ບັນດາໜິ້ວເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ໂຕຂຶ້ນໃນ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄຫຼວຽນຜ່ານທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ (ureter) ລົງໄປພົກຍ່ຽວ.

ໜິ້ວນໍ້າບີ – Gallstones – ພາກທີ 2

ຄືໄດ້ເວົ້າໃນບົດກ່ອນໜ້ານີ້, ໜິ້ວນໍ້າບີໄດ້ຖືກກໍ່ໂຕຂຶ້ນເມື່ອບັນດາລັກສະນະທາງວັດຖຸມີການປ່ຽນແປງເຮັດ ໃຫ້ຄຸນລັກສະນະການລະລາຍຂອງ cholesterol ຫຼຸດລົງ.

ອາການຂອງພະຍາດ

10 ສັນຍານທຳອິດຂອງພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ

ກວດພົບໄວບັນດາສັນຍານຂອງພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ມີການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແມ່ນວິທີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເກີດພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ

ຮັບຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງກ່ຽວກັບພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງບໍ່ຍາກ

ບັນຫາແມ່ນຄົນເຈັບມີແຕ່ສາມາດຮັບຮູ້ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຜ່ານບັນດາອາການເຈັບຈຸກຮຸນແຮງຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງລຸ່ມ ຫຼື ບັງເອີນກວດພົບເມື່ອໄປເອໂກ, ຖ່າຍເອັກສະເລເທົ່ານັ້ນ.

ສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ

ໜິ້ວໃນລະບົບທາງເດີນປັດສະວະ

ໜິ້ວໃນລະບົບທາງເດີນປັດສະວະແມ່ນປະກົດການກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວຢູ່ທາງເດີນປັດສະວະລວມມີ: ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວພົກຍ່ຽວ ແລະ ມີບາງກໍລະນີມີທັງໜິ້ວທໍ່ສົ່ງປັດສະວະເນື່ອງຈາກໜິ້ວແຕ່ທາງເທິງ ເຄື່ອນຍ້າຍລົງມາລຸ່ມ.

ປົນເປື້ອນສານຕະກົ່ວ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດໄຂ່ຫຼັງໃນເດັກນ້ອຍ

ການວິໄຈໜຶ່ງວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ຂອງບັນດາທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານພະແນກໄຂ່ຫຼັງຢູ່ສູນການແພດເດັກ Johns Hopkins (ອາເມລິກາ) ຢັ້ງຢືນວ່າປະລິມານສານຕະກົ່ວໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່າກ່ວາ 10 microgram/dexilit ກໍ່ ພຽງພໍເຮັດໃຫ້ຫຼຸດໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງໃນເດັກ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງເຖິງໝາກໄຂ່ຫຼັງໃນອະນາຄົດ.

ບັນດາອາການແຊກຊ້ອນ

ໜິ້ວນໍ້າບີ ແລະ ບັນດາອາການແຊກຊ້ອນທີ່ບໍ່ສາມາດຖືເບົາໄດ້

ໜິ້ວນໍ້າບີແມ່ນພະຍາດທີ່ກວມອັດຕາສ່ວນສູງໃນບັນດາພະຍາດຂອງລະບົບລະລາຍ. ນີ້ແມ່ນສາມາດ ຫຼັກທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຊຶມເຊື້ອຕັບບີ, ເມື່ອມີອາການແຊກຊ້ອນພະຍາດງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ.

ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ລະວັງຈະເປັນໂລກ gout!

ຕາມປະລິນຍາໂທຫງ໋ວຽນຖິງອກລານ, ຮອງພະແນກກ້າມເນື້ອກະດູກ, ໂຮງໝໍແບັກມາຍ, ຮ່າໂນ້ຍ ມີຫຼາຍກໍລະນີທີ່ເປັນພະຍາດ gout ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການແຊກຊ້ອນເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນພະຍາດ gout.

ການປິ່ນປົວ ແລະ ການປ້ອງກັນ

ປິ່ນປົວໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທດ້ວຍຢາພື້ນເມືອງ

ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທແມ່ນພະຍາດທີ່ພົບໂດຍທົ່ວໄປໃນໂລກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ບັນດາປະເທດເຂດຮ້ອນ. ລຸ່ມນີ້ ແມ່ນບັນດາວິທີປິ່ນປົວໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທດ້ວຍບັນດາສູດຢາພື້ນເມືອງ.

ປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃຫ້ໝົດໄປພາຍໃນ 7ມື້ດ້ວຍໝາກນັດ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາ 5cm ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ເຊົາດ້ວຍວິທີແບບພື້ນບ້ານ. ໃນນັ້ນ, ປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງດ້ວຍໝາກນັດແມ່ນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບເຊິ່ງວ່າບໍ່ແມ່ນໃຜກໍ່ຮູ້.