ການປິ່ນປົວໜິ້ວ 3 ໃນ 1:

ຂັບໜິ້ວ – ແກ້ປວດ – ແກ້ອັກເສບ

ຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດ

ອາການຂອງພະຍາດ

ສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວນໍ້າບີ – ພະຍາດທີ່ພົບໂດຍທົ່ວໄປໃນສະຖານທີ່ຫ້ອງການ

ນັ່ງຫຼາຍເກີນໄປ, ເຄື່ອນໄຫວໜ້ອຍ, ດື່ມນໍ້າໜ້ອຍ... ແມ່ນບັນດາຄວາມເຄີຍຊິນໃນສະຖານທີ່ຫ້ອງການນຳໄປສູ່ຫຼາຍພະຍາດທີ່ພົບໂດຍທົ່ວໄປເຊ່ັ່ນ: ອັກເສບກະດູກສັນຫຼັງ, ໄຂມັນໃນເລືອດ, ລິດສະດວງທະວານ ແລະ ພິເສດມັກພົບທີ່ສຸດແມ່ນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວນໍ້າບີ... ພະຍາດນີ້ເຖິງວ່າບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດແຕ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານພົບອຸປະສັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນວຽກງານ ແລະ ຊີວິດ.

ຜູ້ໃດທີ່ມັກເປັນໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທ?

ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທແມ່ນປະກົດການເປັນໜິ້ວຢູ່ລະບົບຖ່າຍເທລວມມີ: ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວພົກຍ່ຽວ ແລະ ບາງກໍລະນີມີທັງໜິ້ວທໍ່ສົ່ງປັດສະວະປົກກະຕິແມ່ນຍ້ອນໜິ້ວຈາກເບື້ອງເທິງລົງມາລຸ່ມ. ພະຍາດມັກເກີດໃນຄົນສູງອາຍຸ, ໜ້ອຍທີ່ຈະເກີດນຳເດັກນ້ອຍ ແລະ ມັກມີປະຫວັດພະຍາດແກ່ຍາວມາຫຼາຍປີ. ຕາມການສະຖິຕິຫຼາຍງານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ, ພະຍາດນີ້ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ບັນດາປະເທດທຸກຍາກ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. ພະຍາດພັດມັກເປັນກັບຄືນ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ພະຍາດໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທໄດ້ ແລະ ກຳລັງແມ່ນບັນຫາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໄຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງຫຼາຍຄົນ ແລະ ຂອງຂະແໜງການແພດ.

ບັນດາອາການແຊກຊ້ອນ

ການປິ່ນປົວ ແລະ ການປ້ອງກັນ

ກິນຕອນກາງຄືນກໍ່ເປັນໜິ້ວໄດ້ງ່າຍ

ກິນອາຫານຊ້າເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ສຸຂະພາບ, ບາງຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນປົກ ປ້ອງສຸຂະພາບ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນບັນດາພະຍາດຕຸ້ຍ, ຫົວໃຈເສັ້ນເລືອດ, ເບົາຫວານ, ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ...

ລົບລ້າງພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງອາໄສນໍ້າໝາກນາວ ແລະ ນໍ້າຊາ.

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງນ້ອຍອາດບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບເກີນໄປ, ແຕ່ເມື່ອມີໜິ້ວຄາໃນທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ ຫຼື ພົກຍ່ຽວ ແລະ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງກະແສການໄຫຼຂອງນໍ້າຍ່ຽວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດ.