ການປິ່ນປົວໜິ້ວ 3 ໃນ 1:

ຂັບໜິ້ວ – ແກ້ປວດ – ແກ້ອັກເສບ

ອາການຂອງພະຍາດ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງພົບໄດ້ທົ່ວໄປໃນຜູ້ຍິງ

ເກືອບວ່າເອື້ອຍນ້ອງຍິງເຮົາຜູ້ໃດກໍ່ມີໜິ້ວໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງຂອງຕົນ, ແຕກຕ່າງກັນພຽງແຕ່ໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍ, ໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ. ຕາມການເວລາ, ບັນດາເມັດໜິ້ວເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖ່າຍເທອອກມານອກຮ່າງກາຍ ເອງໄດ້, ແຕ່ໃນກໍລະນີໜັກແມ່ນຕ້ອງການເຖິງການປິ່ນປົວ.

ສັນຍານແຈ້ງເຕືອນຂອງພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນ “ຜູ້ກະທຳ” ຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບໃນທາງເດີນປັດສະວະ ແລະ ກວມຈຳນວນຫຼາຍຂອງເຄດ ສຸກເສີນຢູ່ໂຮງໝໍ. ພະຍາດຂະຫຍາຍໂຕຢູ່ນຳເພດຊາຍອາຍຸເກີນ 40ປີທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດທີ່ຮ້ອນເອົ້າ.

10 ສັນຍານທຳອິດຂອງພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ

ກວດພົບໄວບັນດາສັນຍານຂອງພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ມີການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແມ່ນວິທີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເກີດພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ

ຮັບຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງກ່ຽວກັບພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງບໍ່ຍາກ

ບັນຫາແມ່ນຄົນເຈັບມີແຕ່ສາມາດຮັບຮູ້ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຜ່ານບັນດາອາການເຈັບຈຸກຮຸນແຮງຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງລຸ່ມ ຫຼື ບັງເອີນກວດພົບເມື່ອໄປເອໂກ, ຖ່າຍເອັກສະເລເທົ່ານັ້ນ.