ປິ່ນປົວໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່າຕັດ

ອາການເຈັບໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນໜຶ່ງອາການເຈັບທີ່ແກ່ຍາວທີ່ສຸດທີ່ຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ປະສົບພົບພໍ້, ຍ້ອນແນວນັ້ນ ບັນຫາທຳອິດແມ່ນເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບຫຼຸດລົງ. ການວິໄຈແບບບັງເອີນທີ່ມີການຄວບຄຸມຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ ເຫັນຊະນິດຢາແກ້ອັກເສບບໍ່ steroid ແບບສັກມີປະສິດທິຜົນທຽບກັບຜະລິດຕະພັນຢາທີ່ມີສານເສບຕິດ. ບັນດາຢາໃໝ່ທີ່ມີປະສິດທິຜົນລວມມີຢາຕ້ານການຫົດໂຕ, ຢາຕ້ານທານ alpha, ສັກ lidocaine ໃສ່ ບ່ອນທີ່ເຈັບ, desmopressin, ແລະ ຢາແກ້ອັກເສບບໍ່ steroid ປະສົມກັບ nitrates. ຮັບທາດແຫຼວ ເຂົ້າໃນເສັ້ນເລືອດດຳກໍ່ມັກໄດ້ໃຊ້ເພື່ອຟື້ນຟູມວນສານ ແລະ ຄືແນວນັ້ນສາມາດຊ່ວຍຄົນເຈັບຂັບໜິ້ວອອກ ມານອກ

ປ່ຽນປັດສະວະໃຫ້ເປັນດ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອປິ່ນປົວໜິ້ວ axit uric ໃນທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ, ແຕ່ໜິ້ວຊະນິດນີ້ ບໍ່ມັກພົບຄືໜິ້ວທີ່ບັນຈຸ canxi.

bai-thach-thuoc-giam-dau

ບົດບາດຂອງທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບປັດສະວະ ແລະ ການຜ່າຕັດ

ທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບປັດສະວະຈະຊ່ວຍໃຫ້ການປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ເຈັບໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງກະທັນຫັນ. ຖ້າ ໜິ້ວບໍ່ໄດ້ຖືກຂັບອອກໂດຍທຳມະຊາດ, ຄົນເຈັບໄດ້ໃຫ້ກັບບ້ານພ້ອມຢາແກ້ປວດ ແລະ ຈະກັບຄືນມາຖ້າ ອາການໄຂ້ ຫຼື ເຈັບບໍ່ຄວບຄຸມໄດ້. ສ່ວນຫຼາຍທ່ານໝໍຈະລໍຖ້າສາມຫາຫ້າມື້ກ່ອນການຜ່າຕັດ, ຍົກເວັ້ນ ກໍລະນີຊຶມເຊື້ອ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມຫວັງວ່າໜິ້ວຈະຖືກຂັບອອກມານອກໂດຍທຳມະຊາດ (ໜິ້ວ > 6mm), ມີ ການສະແດງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ປົກກະຕິທາງດ້ານກາຍວິພາກກີດຂວາງການຂັບໜິ້ວ ຫຼື ແມ່ນເຈັບບໍ່ທົນໄດ້. ວິທີ ການທຳອິດບໍ່ຈຳເປັນເອົາໜິ້ວອອກມາ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ການອຸດຕັນໝົດໄປ. ບັນດາທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ (ureteral stents) ອາດໄດ້ຕັ້ງຜ່ານພົກຍ່ຽວແຕ່ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຢາສະຫຼົບຄົນເຈັບ. ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບອຶດອັດ ແລະ ບາງທີເຮັດໃຫ້ໄປຖ່າຍເບົາອອກເລືອດ. ບາງທີມັນກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ໜິ້ວຖືກຂັບອອກມາ ຫຼື ອາດເຮັດໃຫ້ໜິ້ວກັບ ຄືນຂຶ້ນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ການປິ່ນປົວດ້ວຍວິທີບົດໜິ້ວ (lithotripsy).

bai-thach-giai-phau

ວິທີເອົາໜິ້ວອອກແມ່ນອີງຕາມຂະໜາດຂອງໜິ້ວ, ຕຳແໜ່ງຂອງມັນ, ສ່ວນປະກອບ, ກາຍວິພາກຂອງທໍ່ ສົ່ງປັດສະວະ ແລະ ວິທີການອາດນຳໃຊ້ ແລະ ປະສົບການຂອງທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບປັດສະວະ. ວິທີບົດໜິ້ວດ້ວຍຄື້ນນອກຮ່າງກາຍ (extracorporeal shock wave lithotripsy) ແຊກຊຶມເຂົ້າໄດ້ ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ມັນມີປະສິດທິຜົນສຳລັບໜິ້ວນ້ອຍກ່ວາ 2 cm, ນອນໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ສ່ວນປະກອບ ແມ່ນ canxi oxalat, apatite, axit uric, ຫຼື struvite.

ບັນດາວິທີການແຊກຊຶມ (invasive) ເຊັ່ນ: ການເອົາໜິ້ວອອກຜ່ານພົກຍ່ຽວ, ຫຼື ການໃຊ້ basket extraction ເພື່ອເອົາໜິ້ວອອກ ຫຼື ດ້ວຍວິທີເຮັດໃຫ້ໜິ້ວມຸ່ນມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເອົາ ໜິ້ວທັນທີທັງໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ. ເອົາໜິ້ວອອກດ້ວຍວິທີຜ່ານຜິວໜັງ(percutaneous nephroslithotomy) ແມ່ນແຊກຊຶມໄດ້ຫຼາຍກ່ວາແຕ່ບາງທີຈຳເປັນຖ້າມີໜິ້ວຫຼາຍກ້ອນ ຫຼື ໜິ້ວບໍ່ສາມາດເອົາອອກຜ່ານພົກຍ່ຽວ ໄດ້. ແລະ ກໍ່ໂຊກດີແມ່ນໜ້ອຍເທື່ອທີ່ຕ້ອງຜ່າຕັດເປີດທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ ຫຼື ໝາກໄຂ່ຫຼັງເພື່ອເອົາໜິ້ວອອກ.

ປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃຫ້ຄົນທີ່ຕຸ້ຍແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ. ນຳໃຊ້ CT scan ຍາກສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ຕຸ້ຍ. ໃຊ້ ການບົດໜິ້ວດ້ວຍຄື້ນນອກຮ່າງກາຍກໍ່ຍາກຍ້ອນຕຸ້ຍເຮັດໃຫ້ກີດຂວາງການຊອກຕຳແໜ່ງຂອງໜິ້ວ ແລະ ຄື້ນກໍ່ຍາກທີ່ຈະເຖິງໜິ້ວ. ວິທີທີ່ຄວນໃຊ້ແມ່ນຊ່ອງທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ (ureteroscopy).

tt

ຄັດເລືອກວິທີການປິ່ນປົວ

ເອົາໜິ້ວຜ່ານຜິວໜັງມີປະສິດທິພາບກ່ວາທັງໝົດວິທີການ ແຕ່ກໍ່ແຊກຊຶມທີ່ສຸດໃນບັນດາວິທີການ, ເພີ່ມລາ ຄາ ແລະ ອາການແຊກຊ້ອນ. ໃຊ້ວິທີບົດມຸ່ນໜິ້ວດ້ວຍຄື້ນນອກຮ່າງກາຍມີປະສິດທິຜົນສຳລັບໜິ້ວຫຼາຍ ຊະນິດ, ບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນເຈັບຕ້ອງນອນຄືນ (ສາມາດປະຕິບັດຢູ່ນຳຄົນເຈັບນອກໂດຍໜ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງ ວາງຢາສະຫຼົບ) ແລະ ໃຫ້ອະນຸຍາດຄົນເຈັບກັບຄືນເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິພາຍໃນ 1 – 2ມື້. ສຳລັບໜິ້ວ ນ້ອຍກ່ວາ 2 cm, ວິທີການນີ້ຄວນນຳໃຊ້ຍ້ອນຂ້ອນຂ້າງຊິ້ນເປືອງໜ້ອຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ແຕ່ວ່າຖ້າ ຂະໜາດຂອງໜິ້ວໄກ້ຮອດ 2cm ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງບໍ່ມີອີກ. ດ້ວຍບັນດາຄວາມກ້າວໜ້າຂອງວິທີເອົາ ໜິ້ວຜ່ານພົກຍ່ຽວ, ທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບປັດສະວະຫຼາຍຄົນໄດ້ໃຊ້ວິທີການນີ້ຍ້ອນມັນຈະເຮັດໃຫ້ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງປິ່ນປົວຕື່ມ ແລະ ບັນດາອາການແຊກຊ້ອນມັກພົບດ້ວຍວິທີບົດໜິ້ວດ້ວຍ ຄື້ນນອກຮ່າງກາຍ

bai-thach-dieu-tri-soi-than

ປ້ອງກັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ປ້ອງກັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງສາມາດປ້ອງກັນໄດ້. ສະນັ້ນ, ເຮົາຕ້ອງຊອກຫາສາເຫດທີ່ກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວດ້ວຍຈຸດ ປະສົງປ້ອງກັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະບຸກຄົນ.

ປະຫວັດພະຍາດ: ຈຳນວນ ແລະ ຊະນິດຂອງໜິ້ວ, ວິທີປິ່ນປົວໃນເມື່ອກ່ອນ

ກວດພະຍາດ: ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະໜ້ອຍທີ່ຈະຊ່ວຍຊອກຫາສາເຫດແຕ່ມັນສາມາດກວດພົບໄດ້ສາເຫດ ຂອງອາການເຈັບຊຳເຮື້ອທີ່ຄົນເຈັບຖືວ່າແມ່ນເກີດຈາກໜິ້ວ.

bai-thach-xet-nghiem-nuoc-tieu

ທົດສອບ:

ນອກຈາກບັນດາສານຊີວະພາບໃນເລືອດເພື່ອວັດແທກໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ (creatinine), metabolic acidosis –ຄວາມເຂັ້ມ CO2- ແລະ ຊອກຫາພະຍາດ hyperparathyroidism – ຄວາມ ເຂັ້ມ canxi ແລະ phosphorus-, ວິທີການທີ່ສຳຄັນແມ່ນວັດແທກຄວາມເຂັ້ມ calcium ຂອງນໍ້າຍ່ຽວທີ່ ໂຕ່ງໄດ້ໃນ 24ຊົ່ວໂມງ.

bai-thach-uong-nhieu-nuoc

ປະລິມານຂອງນໍ້າຍ່ຽວ, canxi, oxalat, citrat, axit uric, natri, kali, photphoric, pH ແລະ  creatinine ຕ້ອງໄດ້ວັດແທກ. ຖ້າບໍ່ແຈ້ງຊະນິດຂອງໜິ້ວ, ເຮົາຕ້ອງໄດ້ວັດແທກທັງ cystin ອີກ

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ຖ່າຍເອັກສະເລໄຂ່ຫຼັງທຸກປີໃນຫຼາຍປີເພື່ອຮູ້ແຈ້ງວ່າໜິ້ວກຳລັງກໍ່ໂຕຫຼືບໍ່. ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ເປັນໜິ້ວກັບຄືນໄດ້ງ່າຍແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງການດຳລົງຊີວິດ. ປະລິມານ uric acid ໃນເລືອດສາມາດເຮັດໃຫ້ຫຼຸດລົງໄດ້ດ້ວຍວິທີລົດການບໍລິໂພກ protein. Citrate ໃນນໍ້າຍ່ຽວສາມາດເຮັດ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍວິທີບໍລິໂພກທາດດ່າງໃຫ້ຫຼາຍ (ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້) ແລະ ລົດຜ່ອນອາຫານທີ່ເປັນກົດ ເຊັ່ນ: protein ພືດ. ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນໃດໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼຸດ calcium ໃນອາຫານມີປະໂຫຍດ ແຕ່ຄວາມຈິງຍັງ ມີຜົນຮ້າຍ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວ, ອີງຕາມປະລິມານນໍ້າຍ່ຽວ, ຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ດື່ມນໍ້າ ເພີ່ມໃຫ້ພຽງພໍຈຳນວນຈອກນໍ້າໃນແຕ່ລະມື້ເພື່ອສາມາດຜະລິດນໍ້າຍ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 2ລິດໃນແຕ່ລະມື້.

ຖ້າວິທີການໃຊ້ອາຫານບໍ່ໄດ້ຜົນ, ເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຢາ. ມີຢາ 3ຊະນິດທີ່ມັກໄດ້ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອປ້ອງກັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ຢາຂັບຍ່ຽວ thiazides ເພື່ອເຮັດໃຫ້ calcium ໃນນໍ້າຍ່ຽວຫຼຸດລົງ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: chlorthalidone, hydrochlo- rothiazide), ຢາດ່າງໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມ citrate ໃນນໍ້າຍ່ຽວ.

ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີ calcium ໃນນໍ້າຍ່ຽວຫຼາຍດ້ວຍປະລິມານນໍ້າຍ່ຽວໜ້ອຍ ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ບໍລິໂພກ calcium ຫຼາຍ, ໃຊ້ຢາຂັບຍ່ຽວ thiazide ແມ່ນເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ຢາ thiazide ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າເຮັດໃຫ້ການກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວຫຼຸດລົງເຖິງ 50% ແລະ ຍັງຊ່ວຍຮັກສາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະດູກໃຫ້ຄົງທີ່. ເກືອ citrate ແລະ allopurinol ໄດ້ຮັບການ ຢັ້ງຢືນວ່າເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວ canxi oxalate ກັບຄືນເຖິງ 50% ໃຫ້ຄົນເຈັບທີ່ມີ citrate ໃນນໍ້າ ຍ່ຽວໜ້ອຍ ແລະ ມີ axit uric ໃນນໍ້າຍ່ຽວຫຼາຍ

ດຣ. ຈຼິ້ງເກື່ອງ, ເພສັດສະກອນ ຈຼິ້ງຫງ໋ວຽນດ່າມຢາງ

Nhận xét