ຕາມການຄາດຄະເນຫວຽດນາມມີ 3% ຂອງປະຊາກອນ (2,5ລ້ານຄົນ) ທີ່ເປັນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ ໃນປີ 2010 ແລະ ມີແນວໂນ້ມນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ມີຫຼາຍປັດໃຈທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະ ວະເຊັ່ນ: ກຳມະພັນ, ບັນດາຄວາມພິການຂອງລະບົບທາງເດີນປັດສະວະແຕ່ແລກເກີດ, ຊຶມເຊື້ອ, ລະດັບ ການກິນດື່ມ ແລະ ດຳລົງຊີວິດບໍ່ເໝາະສົມ… ເກືອບທັງໝົດຄົນທີ່ເປັນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະຢູ່ໃນລະ ຫວ່າງອາຍຸ 40 – 50ປີ.

ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະແມ່ນຫຍັງ?

ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະໄດ້ກໍ່ຕົວຂຶ້ນຍ້ອນການສະສົມຂອງຜຶກຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີໃນນໍ້າຍ່ຽວຢູ່ທາງເດີນປັດສະວະ. ອີງຕາມຕຳແໜ່ງ, ພະຍາດຖືກເອີ້ນຊື່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວພົກຍ່ຽວ.

ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະມັກເກີດໃນຄົນທີ່ອາຍຸສູງ ແລະ ມັກເປັນກັບຄືນ. ພະຍາດງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທາງ ເດີນປັດສະວະຖືກອຸດຕັນ ແລະ ຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການຊຶມເຊື້ອທາງລະບົບປັດສະວະ, ໜັກໄປ ກ່ວານັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ນໍ້າອັ່ງໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມຊຳເຮື້ອ, ອາການແຊກຊ້ອນໜຶ່ງທີ່ ພິການຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຄົນເຈັບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະເປັນຕົ້ນແມ່ນໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ ມັກກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຈຸກໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ… ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະໄດ້ ແລະ ກຳລັງແມ່ນບັນຫາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກທຸກຄົນ.

ການສະແດງອອກຂອງພະຍາດ

– ທຸກເທື່ອທີ່ໄປຖ່າຍເບົາຄົນເຈັບຈະເຈັບທີ່ສຸດ. ຖ່າຍເບົາຫຼາຍເທື່ອ, ຖ່າຍເບົາຍາກ, ນໍ້າຍ່ຽວມີສີບົວຍ້ອນມີ ການປະກົດຕົວຂອງເລືອດ.

– ຄົນເຈັບຈະໄຂ້ສູງຖ້າໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະມີການຊຶມເຊື້ອ.

– ນອກຈາກບັນດາອາການທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງ, ຄົນເຈັບອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ້ານອາກາດໜາວ, ໜາວສັ່ນ, ປວດຮາກ ແລະ ບາງທີມີໄຂ້.

ຍ້ອນກໍ່ຕົວຂຶ້ນແບບງຽບໆ ແລະ ຈົນເຖິງເວລາທີ່ໜິ້ວໃຫຍ່ຄົນເຈັບຈຶ່ງເກີດອາການເຈັບຢ່າງກະທັນຫັນ, ຮຸນ ແຮງຢູ່ບໍລິເວນແອວ, ລາມລົງບໍລິເວນທ້ອງສ່ວນລຸ່ມ, ຮອດບໍລິເວນຂາໜີບ ແລະ ອະໄວຍະວະເພດ. ອາການເຈັບມັກປະກົດຫຼັງຈາກເຄື່ອນໄຫວໜັກ, ເຮັດໃຫ້ໜິ້ວເຄື່ອນຍ້າຍເຖິງບ່ອນທີ່ແຄບ, ເຮັດໃຫ້ທາງ ເດີນປັດສະວະຖືກອຸດຕັນ.

ພະຍາດມີຄວາມອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະເຮັດໃຫ້ອຸດຕັນທາງເດີນປັດສະວະ. ສະນັ້ນ, ອາດນຳໄປສູ່ອາການແຊກຊ້ອນຫຼາຍ ຢ່າງເຊັ່ນ: ຊຶມເຊື້ອທາງເດີນປັດສະວະ, ຊຶມເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ, ເປັນວິນເນື່ອງຈາກຊຶມເຊື້ອ… ຖ້າບໍ່ໄດ້ ຮັບການປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາ, ໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະຊຸດໂຊມ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນສູງ… ຄົນເຈັບ ອາດເສຍຊີວິດ.

tt

ນໍ້າ, ໜວດສາລີ, Plantago major ປ້ອງກັນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ

ພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ບໍ່?

ຍ້ອນພະຍາດມັກທີ່ຈະເປັນກັບຄືນ. ສະນັ້ນ, ການປ້ອງກັນພະຍາດແມ່ນສຸດທີ່ຈຳເປັນ. ຕາມຜູ້ຊ່ຽວຊານ ພະແນກທາງເດີນປັດສະວະໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ ລະດັບອາຫານໃນການກິນດື່ມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວເຮັດໃຫ້ໂຄງ ປະກອບສ້າງຂອງໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະໃນຫຼາຍຄົນແຂງແໜ້ນ. ສະນັ້ນ, ມັກກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການປິ່ນປົວ. ກັບຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຜ່າຕັດແລ້ວຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງລະດັບການກິນໃນປະຈຳວັນໃຫ້ ເໝາະສົມ, ບໍ່ບໍລິໂພກບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ບັນຈຸການຊຽມ ແລະ ບັນດາທາດທີ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໜິ້ວ ຫຼາຍເກີນໄປ. ບໍ່ຄວນອົດເວລາປວດຖ່າຍເບົາ. ຄວນດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍໆປະມານ 2ລິດເພື່ອແຕ່ລະມື້ຖ່າຍເທ ນໍ້າຍ່ຽວໄດ້ເກີນ 1,5ລິດ. ຖ້າມີສັນຍານຖ່າຍເບົາຍາກ, ຍ່ຽວຢັດແມ່ນຄວນໃຊ້ບັນດາສິ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຂັບ ຍ່ຽວໂດຍໄວເຊັ່ນ: ໜວດສາລີ, Plantago major … ”

ຕ້ອງໄດ້ກວດສຸຂະພາບເປັນປະຈຳເພື່ອກວດພົບໂດຍໄວບັນດາປັດໃຈສ່ຽງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ, ບົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາຖ້າເປັນໜິ້ວແລ້ວ, ຫຼີກລ້ຽງບັນດາອາການແຊກຊ້ອນ

ດຣ. ຫວູ໋ຖິທູ

ຕາມວາລະສານ Suckhoedoisong

Nhận xét