ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທຖ້າກວດພົບໄວ, ເລືອກວິທີປິ່ນປົວໃຫ້ໝົດໜິ້ວຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຈຳກັດການເປັນກັບຄືນ.

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທແມ່ນພະຍາດທີ່ຂ້ອນຂ້າງມັກພົບຢູ່ປະເທດເຮົາ, ກວມອັດຕາສ່ວນ 10% – 15% ຂອງປະຊາກອນ, ກວມ 45 – 50% ຂອງພະຍາດລະບົບຖ່າຍເທ. ພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນປະກົດການໜຶ່ງທີ່ແຮ່ທາດໃນນໍ້າຍ່ຽວຕົກຄ້າງຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ດົນໄປຈັບຕົວກັນກາຍເປັນໜິ້ວ. ໜິ້ວໄດ້ກໍ່ຕົວຂຶ້ນຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດ ແລະ ປົກກະຕິແມ່ນຍ້ອນການປະສົມປະສານຂອງຫຼາຍສາເຫດເຊັ່ນ: ດື່ມນໍ້າໜ້ອຍ, ກິນດື່ມ canxi ຫຼາຍ, ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບການເຜົາໄໝ້, ກຳມະພັນ… ກ່ວາ 90% ໜິ້ວໄດ້ກໍ່ຕົວຂຶ້ນຍ້ອນ canxi ຫຼື magiê, ປະສົມປະສານກັບ oxalat, phosphat ແລະ urat.

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ອາໄສການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການແພດ – ການຢາ, ການປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງລະບົບຖ່າຍເທໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສຳຄັນ, ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຖາວອນກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງລະບົບຖ່າຍເທ. ຄົນເຈັບຕ້ອງຜ່າຕັດໄດ້ຫຼຸດລົງ, ປະຈຸບັນນີ້, ອັດຕາສ່ວນຕ້ອງຜ່າຕັດນ້ອຍກ່ວາ 10%. ແທນໃສ່ນັ້ນແມ່ນບັນດາວິທີການປິ່ນປົວພາຍໃນ, ວິທີການພາຍນອກສົມທົບກັບຢາກິນ, ການກິນດື່ມ, ຢາພື້ນເມືອງ, ຫັດກາຍ… ການຕັດສິນເລືອກວິທີການປິ່ນປົວອີງໃສ່ບັນດາຫຼັກເກນລຸ່ມນີ້: ຕຳແໜ່ງຂອງໜິ້ວ, ຂະໜາດ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງໜິ້ວ ແລະ ໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ…

1.ປິ່ນປົວພາຍນອກ

ກັບໜິ້ວທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ໄດ້ມີອາການແຊກຊ້ອນແມ່ນມັກນຳໃຊ້ບັນດາວິທີການເຊັ່ນ: ບົດໜິ້ວນອກຮ່າງກາຍ, ບົດໜິ້ວຜ່ານຜິວໜັງ, ຜ່າຕັດເອົາໜິ້ວ…

ບົດໜິ້ວນອກຮ່າງກາຍ

ເຄື່ອງບົດໜິ້ວໄດ້ແພ່ລັງສີ laser ຫຼື ຄື້ນສັ່ນກະຕຸ້ນ, ທຳລາຍພື້ນຜິວຂອງໜິ້ວ, ທັບມຸ່ນໜິ້ວ ແລະ ຖ່າຍເທອອກມານອກຕາມທາງນໍ້າຍ່ຽວ. ຄົນເຈັບເກືອບວ່າບໍ່ມີອາການເຈັບປວດ. ວິທີການນີ້ນຳໃຊ້ກັບຄົນເຈັບທີ່ມີໜິ້ວປະມານນ້ອຍກ່ວາ 3cm.

ຕຳແໜ່ງ: ໜິ້ວອ່າງໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ກຸ່ມຂວັ້ນເທິງ, ຖ້າກຸ່ມຂວັ້ນລຸ່ມປາກຂວັ້ນຕ້ອງກ້ວາງ. ໜິ້ວ 1/3 ເທິງທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ.

ບົດໜິ້ວຜ່ານກ້ອງຊ່ອງປິ້ນກະແສ.

ໃຊ້ທໍ່ຊ່ອງທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງໄປແຕ່ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ, ຂຶ້ນພົກຍ່ຽວ ແລະ ຂຶ້ນທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງໄກ້ຊິດໂດຍກົງກັບກ້ອນໜິ້ວ, ໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານດ້ວຍ laser ຫຼື ລົມອັດເພື່ອທຳລາຍໜິ້ວໃຫ້ມຸ່ນ, ສູບລ້າງເອົາໜິ້ວອອກໃຫ້ໝົດ.

ບົດໜິ້ວ 1/3 ລະຫວ່າງກາງ ແລະ 1/3 ລຸ່ມທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງສຳລັບຜູ້ຊາຍ, ຢູ່ໃນຜູ້ຍິງອາດບົດໜິ້ວສູງກ່ວາຂຶ້ນຂວາງກັບກະດູກສັນຫຼັງ L3, L4. ບົດໜິ້ວດ້ວຍ laser ກຳລັງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາໃນທົ່ວໂລກ, ດີກ່ວາທຽບກັບບົດໜິ້ວດ້ວຍລົມອັດ ແລະ ເອໂກ. Laser ສາມາດບົດໄດ້ໜິ້ວທຸກຊະນິດ, ຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາ 2cm, ຖ້າມີ polyp ຫຸ້ມອ້ອມໜິ້ວກໍ່ໄດ້ໃຊ້ laser ເພື່ອຈູດ polyp ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ບົດໜິ້ວ.

ເອົາໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຜ່ານຜິວໜັງ

ສ້າງອຸໂມງເຂົ້າໄປໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ເອົາທໍ່ຊ່ອງຜ່ານກ້ອງເສັ້ນຜ່າກາງ 10mm – 15mm ເຂົ້າໄກ້ກັບໜິ້ວ. ທຳລາຍໜິ້ວດ້ວຍ laser ຫຼື ລົມອັດ ຫຼື ເອໂກທຳລາຍໜິ້ວ ແລະ ເອົາໜິ້ວອອກມານອກ. ບົ່ງໃຊ້ສຳລັບໜິ້ວອ່າງໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ໜິ້ວປະກາລັງ, ໜິ້ວແຂງ, ໜິ້ວກຸ່ມຂວັ້ນລຸ່ມ.

ຜ່າຕັດຜ່ານກ້ອງຊ່ອງເອົາໜິ້ວອອກ

ບົ່ງໃຊ້ສຳລັບໜິ້ວອ່າງໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວ 1/3 ເທິງທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ບັນດາໜິ້ວທີ່ໃຫຍ່, ຄວາມໜາແໜ້ນແໜ້ນໜາ.

ຜ່າຕັດເປີດ

ປະຈຸບັນມີການບົ່ງໃຊ້ໜ້ອຍກ່ວາຍ້ອນມີອາການແຊກຊ້ອນຫຼາຍ, ໄລຍະເວລາຟື້ນຟູດົນ. ນຳໃຊ້ສຳລັບໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງອ່ອນ.

ຜ່າຕັດດ້ວຍ robot

ປະຕິບັດຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາ, ບົ່ງໃຊ້ສຳລັບໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລານອນໂຮງໝໍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຫຼາຍ.

  1. ປິ່ນປົວພາຍໃນ

ກັບບັນດາໜິ້ວທີ່ມີຂະໜາດປານກາງ ຫຼື ຍັງບໍ່ມີອາການແຊກຊ້ອນແມ່ນການໃຊ້ບັນດາຢາກິນຊ່ວຍລະລາຍໜິ້ວຈະເໝາະສົມກ່ວາດ້ວຍຄຸນ ສົມບັດຄວາມປອດໄພ, ສະດວກໃຊ້, ບໍ່ເຈັບປວດ.

ໃຊ້ຢາພື້ນເມືອງເຊັ່ນ: ເໝົ້າຕາຄວາຍ, ດອກໝາເດ່, ກ້ວຍແກ່ນ (ຕົ້ມເອົານໍ້າດື່ມ), ສົມທົບກັບການດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ, ເຄື່ອນໄຫວ.

ໃຊ້ຢາຄາຍກ້າມເນື້ອລຽບ, ແກ້ປວດຖ້າຕ້ອງການ.

ຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມດ້ວຍການເອໂກ, ຖ້າຫຼັງຈາກ 1 – 2ເດືອນຂະໜາດຂອງໜິ້ວບໍ່ຫຼຸດລົງຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນວິທີການປິ່ນປົວ.

ເວົ້າລວມ, ດ້ວຍຫຼາຍວິທີຄືໃນປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນການປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຍຸ້ງຍາກອີກຕໍ່ໄປແຕ່ເກືອບທັງໝົດບັນດາວິທີການນີ້ຈຶ່ງປິ່ນປົວໄດ້ໝົດໜິ້ວແຕ່ຍັງປ້ອງກັນການເປັນກັບຄືນບໍ່ໄດ້. ສະນັ້ນ, ຄົນເຈັບປົກກະຕິຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປົວຫຼາຍເທື່ອເຮັດໃຫ້ຈິດໄຈອິດເມື່ອຍ, ກັງ ວົນ. ເພື່ອປິ່ນປົວຮອດຕົ້ນເຫດຂອງພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ຫຼີກເວັ້ນການເປັນກັບຄືນ, ຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ກວດສອບໄດ້ປະລິມານແຮ່ທາດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນນໍ້າຍ່ຽວບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກີນລະດັບ. ຂໍ້ນີ້ແມ່ນບັນດາວິທີການເຊັ່ນ: ຜ່າຕັດ, ບົດໜິ້ວ… ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້.

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທຖ້າກວດພົບໄວ, ເລືອກວິທີປິ່ນປົວໜິ້ວໃຫ້ໝົດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຈຳກັດການເປັນກັບຄືນ. ຖ້າບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນ, ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນດາອາການແຊກຊ້ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ໜັກໜ່ວງເຊັ່ນ: ຄວາມດັນສູງ, ອັກເສບໄຂ່ຫຼັງອ່າງໄຂ່ຫຼັງຊຳເຮື້ອ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງເປັນໜອງ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມກະທັນຫັນ ແລະ ພິເສດ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມໄລຍະສຸດທ້າຍຕ້ອງປິ່ນປົວປ່ຽນໝາກໄຂ່ຫຼັງ.

Nhận xét