ບັນດາອາການແຊກຊ້ອນ

Các biến chứng

ບັນດາຄວາມອັນຕະລາຍຈາກໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ໄດ້ມີກໍລະນີໝາກໄຂ່ຫຼັງແຕກ ແລະ ພົກຍ່ຽວແຕກຍ້ອນໜິ້ວ. ການປະກົດຕົວມາດົນຂອງໜິ້ວຢູ່ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງທັງສອງເບື້ອງ ຫຼື ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໜຶ່ງເບື້ອງສ່ວນເບື້ອງນັ້ນໜິ້ວສົ່ງໄຂ່ຫຼັງຍັງນຳໄປສູ່ປະກົດການບໍ່ມີນໍ້າຍ່ຽວ. ໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະຫຼຸດລົງຖ້າການປະກົດຕົວຂອງໜິ້ວຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງສອງເບື້ອງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເມື່ອມີການສົມທົບຂອງການອັກເສບຊຶມເຊື້ອເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ.

ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມຊຳເຮື້ອ: ສ່ຽງເສຍຊີວິດສູງທົບ 5ເທື່ອ

ມາເຖິງປະຈຸບັນນີ້, ຢູ່ຫວຽດນາມ, ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມຊຳເຮື້ອຄາດຄະເນຂຶ້ນຮອດຕົວ ເລກ 8ລ້ານຄົນ.

ໜິ້ວນໍ້າບີ ແລະ ບັນດາອາການແຊກຊ້ອນທີ່ບໍ່ສາມາດຖືເບົາໄດ້

ໜິ້ວນໍ້າບີແມ່ນພະຍາດທີ່ກວມອັດຕາສ່ວນສູງໃນບັນດາພະຍາດຂອງລະບົບລະລາຍ. ນີ້ແມ່ນສາມາດ ຫຼັກທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຊຶມເຊື້ອຕັບບີ, ເມື່ອມີອາການແຊກຊ້ອນພະຍາດງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ.

ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ລະວັງຈະເປັນໂລກ gout!

ຕາມປະລິນຍາໂທຫງ໋ວຽນຖິງອກລານ, ຮອງພະແນກກ້າມເນື້ອກະດູກ, ໂຮງໝໍແບັກມາຍ, ຮ່າໂນ້ຍ ມີຫຼາຍກໍລະນີທີ່ເປັນພະຍາດ gout ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການແຊກຊ້ອນເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນພະຍາດ gout.

ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເປັນໜິ້ວນໍ້າບີ

ການວິໄຈລ້າສຸດໃຫ້ເຫັນວ່າບັນດາຄົນທີ່ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຈະມີຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວນໍ້າບີ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນ 2ພະຍາດນີ້ດ້ວຍລະດັບການກິນດື່ມ.

ພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະມັນມີຄວາມອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

ຕາມການຄາດຄະເນຫວຽດນາມມີ 3% ຂອງປະຊາກອນ (2,5ລ້ານຄົນ) ທີ່ເປັນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ ໃນປີ 2010 ແລະ ມີແນວໂນ້ມນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ.