ສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ

Nguyên nhân gây bệnh

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນໄລຍະຖືພາ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນໄລຍະຖືພາແມ່ນກໍລະນີທີ່ຂ້ອນຂ້າງພົບໄດ້ຍາກ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ມານກວດພົບໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນ ໄລຍະຖືພາແມ່ນຍ້ອນໄດ້ຖືອາການພະຍາດນີ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ.

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນ XY – ພະຍາດຂອງຄົນຜູ້ຄ້ານ

ຖ້າແມ່ນຄົນທີ່ກຳລັງເປັນເຈົ້າຂອງບັນດາຄວາມຊິນເຄີຍທີ່ຂີ້ຄ້ານເຊັ່ນ: ຂີ້ຄ້ານດື່ມນໍ້າ, ຂີ້ຄ້ານໄປຖ່າຍເບົາ, ຂີ້ຄ້ານຮັບປະທານບັນດາອາຫານນອກຈາກການຊຽມ... ແມ່ນທ່ານອາດເປັນພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃດ!

ໜິ້ວໃນລະບົບທາງເດີນປັດສະວະ

ໜິ້ວໃນລະບົບທາງເດີນປັດສະວະແມ່ນປະກົດການກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວຢູ່ທາງເດີນປັດສະວະລວມມີ: ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວພົກຍ່ຽວ ແລະ ມີບາງກໍລະນີມີທັງໜິ້ວທໍ່ສົ່ງປັດສະວະເນື່ອງຈາກໜິ້ວແຕ່ທາງເທິງ ເຄື່ອນຍ້າຍລົງມາລຸ່ມ.

ປົນເປື້ອນສານຕະກົ່ວ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດໄຂ່ຫຼັງໃນເດັກນ້ອຍ

ການວິໄຈໜຶ່ງວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ຂອງບັນດາທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານພະແນກໄຂ່ຫຼັງຢູ່ສູນການແພດເດັກ Johns Hopkins (ອາເມລິກາ) ຢັ້ງຢືນວ່າປະລິມານສານຕະກົ່ວໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່າກ່ວາ 10 microgram/dexilit ກໍ່ ພຽງພໍເຮັດໃຫ້ຫຼຸດໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງໃນເດັກ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງເຖິງໝາກໄຂ່ຫຼັງໃນອະນາຄົດ.

ຄົນເຈັບທີ່ຕຸ້ຍງ່າຍທີ່ຈະເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ບັນດາທ່ານໝໍຂອງໂຮງໝໍ Brigham ແລະ Women ຢູ່ Boston (ອາເມລິກາ) ໄດ້ວິໄຈໃນຄົນກ່ວາ 250.000ຄົນທີ່ຍັງບໍ່ມີປະຫວັດເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນເຫັນວ່າເພດຊາຍໜັກກ່ວາ 90kg ຄວາມສ່ຽງເປັນ ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງສູງກ່ວາປະມານ 44%ທຽບກັບບັນດາຄົນທີ່ມີນໍ້າໜັກຍັງບໍ່ເຖິງ 75 kg

ໃຜແມ່ນຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວນໍ້າບີ?

ໜິ້ວນໍ້າບີແມ່ນ“ບັນດາກ້ອນໜິ້ວ” ນອນຢູ່ໃນຖົງນໍ້າບີ. ໜິ້ວນໍ້າບີມີ 2ຊະນິດ: ໜິ້ວ cholesterol ແລະ ໜິ້ວສີນໍ້າບີ. ໜິ້ວ cholesterol ລວມມີຢ່າງໜ້ອຍ 60% ແມ່ນ cholesterol ແລະ ມັກພົບຢູ່ອາເມລິກາ ແລະ ຕາເວັນຕົກຂອງເອີຣົບ. ໜິ້ວສີນໍ້າບີແມ່ນສີນໍ້າຕານ ຫຼື ດຳເນື່ອງຈາກມີຄວາມເຂັ້ມຂອງສີນໍ້າບີສູງ ແລະ ກວມອັດຕາສ່ວນກ່ວາ 90% ພະຍາດໜິ້ວນໍ້າບີໃນຄົນອາຊີ.

8 ປັດໃຈທີ່ບໍ່ຄາດຄິດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນພະຍາດທີ່ພົບໂດຍທົ່ວໄປໃນປະຈຸບັນນີ້ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນໃນ 11ຄົນຈະມີ 1ຄົນເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງເທື່ອໃນຊີວິດ. ເມັດໜິ້ວນ້ອຍແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຮຸນແຮງ ແລະ ບໍ່ສະດວກໃຫ້ຄົນເຈັບ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປັບລະດັບການກິນດື່ມ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດໃນປະຈຳວັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງເປັນກັບຄືນ.

ຜູ້ຍິງ ແລະ ພະຍາດໜິ້ວ – ການພົວພັນທີ່ໜ້າແປກ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວນໍ້າບີແມ່ນພະຍາດທີ່ໃຜກໍ່ສາມາດເປັນໄດ້. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກມັນມີການພົວພັນພິເສດກັບຜູ້ຍິງ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີເຖິງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສຸກຂອງຄອບຄົວ. ສະນັ້ນ, ອັນຫຍັງແມ່ນສາເຫດ?

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວນໍ້າບີ – ພະຍາດທີ່ພົບໂດຍທົ່ວໄປໃນສະຖານທີ່ຫ້ອງການ

ນັ່ງຫຼາຍເກີນໄປ, ເຄື່ອນໄຫວໜ້ອຍ, ດື່ມນໍ້າໜ້ອຍ... ແມ່ນບັນດາຄວາມເຄີຍຊິນໃນສະຖານທີ່ຫ້ອງການນຳໄປສູ່ຫຼາຍພະຍາດທີ່ພົບໂດຍທົ່ວໄປເຊ່ັ່ນ: ອັກເສບກະດູກສັນຫຼັງ, ໄຂມັນໃນເລືອດ, ລິດສະດວງທະວານ ແລະ ພິເສດມັກພົບທີ່ສຸດແມ່ນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວນໍ້າບີ... ພະຍາດນີ້ເຖິງວ່າບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດແຕ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານພົບອຸປະສັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນວຽກງານ ແລະ ຊີວິດ.

ຜູ້ໃດທີ່ມັກເປັນໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທ?

ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທແມ່ນປະກົດການເປັນໜິ້ວຢູ່ລະບົບຖ່າຍເທລວມມີ: ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວພົກຍ່ຽວ ແລະ ບາງກໍລະນີມີທັງໜິ້ວທໍ່ສົ່ງປັດສະວະປົກກະຕິແມ່ນຍ້ອນໜິ້ວຈາກເບື້ອງເທິງລົງມາລຸ່ມ. ພະຍາດມັກເກີດໃນຄົນສູງອາຍຸ, ໜ້ອຍທີ່ຈະເກີດນຳເດັກນ້ອຍ ແລະ ມັກມີປະຫວັດພະຍາດແກ່ຍາວມາຫຼາຍປີ. ຕາມການສະຖິຕິຫຼາຍງານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ, ພະຍາດນີ້ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ບັນດາປະເທດທຸກຍາກ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. ພະຍາດພັດມັກເປັນກັບຄືນ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ພະຍາດໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທໄດ້ ແລະ ກຳລັງແມ່ນບັນຫາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໄຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງຫຼາຍຄົນ ແລະ ຂອງຂະແໜງການແພດ.