ພະຍາດວິທະຍາ

Bệnh học

ສູດຢາປິ່ນປົວໜິ້ວໃນລະບົບຖ່າຍເທ

ຕາມໝໍຢາພື້ນເມືອງຫວູກ໋ວກຈຼຸງ, ລະດັບການກິນດື່ມ, ສະພາບການຊຶມເຊື້ອໃນລະບົບຖ່າຍເທ, ເງື່ອນໄຂການດຳລົງຊີວິດເຂດຮ້ອນ, ເຂດແຫ້ງ... ແມ່ນບັນດາປັດໃຈອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໜິ້ວໃນລະບົບຖ່າຍເທ.

ໃບແທັກ – ສູນກາງຂອງຜູ້ຜະລິດ

ເໝົ້າຕາຄວາຍ (Desmodium styracyfolium (Osb) Merr, ຕະກຸນໝາກ ຖົ່ວ Fabaceae), ແມ່ນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດຕາມທຳມະຊາດຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ, ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ. ມັນຍັງມີຊື່ວ່າເງິນຫຼຽນຂົນ, ຕົ້ນຕາຄວາຍ, ຢູ່ຈີນຍັງມີຊື່ ວ່າຫຍ້າເງິນຫຼຽນທອງ (Gold Coin Grass), ຍ້ອນແບບກີບໃບມົນ, ໜ້າດ້ານລຸ່ມ ໄດ້ຫຸ້ມດ້ວຍຊັ້ນຂົນສີຂຽວໜຶ່ງຊັ້ນ.