ພະຍາດວິທະຍາ

Bệnh học

ຜູ້ຍິງ ແລະ ພະຍາດໜິ້ວ – ການພົວພັນທີ່ໜ້າແປກ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວນໍ້າບີແມ່ນພະຍາດທີ່ໃຜກໍ່ສາມາດເປັນໄດ້. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກມັນມີການພົວພັນພິເສດກັບຜູ້ຍິງ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີເຖິງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສຸກຂອງຄອບຄົວ. ສະນັ້ນ, ອັນຫຍັງແມ່ນສາເຫດ?

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວນໍ້າບີ – ພະຍາດທີ່ພົບໂດຍທົ່ວໄປໃນສະຖານທີ່ຫ້ອງການ

ນັ່ງຫຼາຍເກີນໄປ, ເຄື່ອນໄຫວໜ້ອຍ, ດື່ມນໍ້າໜ້ອຍ... ແມ່ນບັນດາຄວາມເຄີຍຊິນໃນສະຖານທີ່ຫ້ອງການນຳໄປສູ່ຫຼາຍພະຍາດທີ່ພົບໂດຍທົ່ວໄປເຊ່ັ່ນ: ອັກເສບກະດູກສັນຫຼັງ, ໄຂມັນໃນເລືອດ, ລິດສະດວງທະວານ ແລະ ພິເສດມັກພົບທີ່ສຸດແມ່ນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວນໍ້າບີ... ພະຍາດນີ້ເຖິງວ່າບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດແຕ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານພົບອຸປະສັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນວຽກງານ ແລະ ຊີວິດ.

ຜູ້ໃດທີ່ມັກເປັນໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທ?

ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທແມ່ນປະກົດການເປັນໜິ້ວຢູ່ລະບົບຖ່າຍເທລວມມີ: ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວພົກຍ່ຽວ ແລະ ບາງກໍລະນີມີທັງໜິ້ວທໍ່ສົ່ງປັດສະວະປົກກະຕິແມ່ນຍ້ອນໜິ້ວຈາກເບື້ອງເທິງລົງມາລຸ່ມ. ພະຍາດມັກເກີດໃນຄົນສູງອາຍຸ, ໜ້ອຍທີ່ຈະເກີດນຳເດັກນ້ອຍ ແລະ ມັກມີປະຫວັດພະຍາດແກ່ຍາວມາຫຼາຍປີ. ຕາມການສະຖິຕິຫຼາຍງານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ, ພະຍາດນີ້ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ບັນດາປະເທດທຸກຍາກ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. ພະຍາດພັດມັກເປັນກັບຄືນ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ພະຍາດໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທໄດ້ ແລະ ກຳລັງແມ່ນບັນຫາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໄຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງຫຼາຍຄົນ ແລະ ຂອງຂະແໜງການແພດ.

ໝາກຮຸ່ງດິບປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວນໍ້າບີ

ຂ້າພະເຈົ້າປີນີ້ອາຍຸ 77ປີ, ເປັນຫຼາຍພະຍາດແຕ່ວ່າໃນປີ 1990 ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ແລ່ນປິ່ນປົວເປັນເວລາ 5ປີກັບຫຼາຍໝໍຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ, ເສຍເງິນເປັນຈຳນວນຫຼາຍຈຶ່ງສະຫຼາຍໄດ້ໜິ້ວ.

ການຜ່າຕັດບົດໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທດ້ວຍ laser: ວິທີການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ

ວິທີການບົດໜິ້ວດ້ວຍ laser ກຳລັງໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້ຈາກໂຮງໝໍໄຊງ່ອນບິ່ງເຢືອງໃນການປິ່ນປົວໃຫ້ຄົນ ເຈັບທີ່ເປັນໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທ, ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິພາບສູງໃນການປິ່ນປົວ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຄົນ ເຈັບຟື້ນຟູສຸຂະພາບໄດ້ໄວ

ນໍ້າໂຊດາສາມາດປ້ອງກັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ຕາມໝາກຜົນການວິໄຈໜຶ່ງ, ໄດ້ລົງໃນ“ ວາລະສານລະບົບຖ່າຍເທ” ອອກໃນວັນທີ 4/2010, ບາງເຄື່ອງ ດື່ມເຊັ່ນ: ໂຊດາມີຄວາມສາມາດຫຼາຍໃນການປ້ອງກັນບັນດາຊະນິດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງທີ່ມັກພົບທີ່ສຸດ.

ຄົນທີ່ເປັນໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທຄວນມີລະດັບການກິນສະເພາະ

ໜິ້ວອາດນອນຢູ່ຂວັ້ນອ່າງໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ. ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຄວນດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາຄົນປົກກະຕິເພື່ອໃຫ້ຖ່າຍເບົາຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ, ຍູ້ໜິ້ວ ໃຫ້ຄ່ອຍໆລົງເບື້ອງລຸ່ມທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ. ຄົນປົກກະຕິດື່ມນໍ້າແຕ່ລະມື້ 1,5 – 2ລິດ ແມ່ນຄົນທີ່ເປັນໜິ້ວ ຖ່າຍເທຕ້ອງດື່ມ 2 – 2,5ລິດ. ໜິ້ວນ້ອຍມີຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາ 5mm ສາມາດຖ່າຍເທອອກມານອກຜ່ານ ນໍ້າຍ່ຽວ. ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ເປັນໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທ (ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ພົກຍ່ຽວ, ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ), ລະດັບການກິນທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍໃນການປິ່ນປົວໃຫ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບ. ອາຫານທີ່ຄົນເຈັບສາມາດນຳໃຊ້ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງໜິ້ວ (ທາດຜຶກທີ່ກໍ່ເກີດເປັນໜິ້ວ) ຂອງເຂົາເຊັ່ນ: ທາດ axit oxalic, canxi photphat, axit cacbonic ຫຼື axit uric.

ປ້ອງກັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແວ່ມາຢາມ

ປີທີ່ຜ່ານມາຢູ່ເຢຍລະມັນ, ບ່ອນທີ່ຄົນແໜ້ນໜາເຫື່ອບໍ່ອອກຫຼາຍຄືອາກາດຮ້ອນຢູ່ປະເທດເຮົາ, ຈຳນວນຄົນ ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງລວມ 1,5% ຂອງປະຊາກອນ. ໃນປະເທດຂອງເຮົາຖ້າມີໜ້ອຍກ່ວາໜ້ອຍໜຶ່ງແມ່ນກໍ່ ເກືອບຮອດລ້ານຄົນທີ່ກຳລັງທຸກຍາກຍ້ອນກ້ອນໜິ້ວໃນລະບົບຖ່າຍເທ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫຼາຍຄົນທີ່ເປັນພະ ຍາດແຕ່ຈຳນວນຄົນທີ່ຮູ້ແຈ້ງພະຍາດພັດມີບໍ່ພໍເທົ່າໃດ. ລຸ່ມນີ້ແມ່ນບາງຈຸດທີ່ຄວນຮູ້ໃຫ້ຖືກຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ ໜິ້ວແວ່ມາຢ້ຽມຢາມພວກເຮົາ!