ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທແມ່ນພະຍາດທີ່ພົບໂດຍທົ່ວໄປໃນໂລກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ບັນດາປະເທດເຂດຮ້ອນ. ລຸ່ມນີ້ ແມ່ນບັນດາວິທີປິ່ນປົວໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທດ້ວຍບັນດາສູດຢາພື້ນເມືອງ.

ບັນດາຊະນິດ “ໜິ້ວ”

ຢູ່ຫວຽດນາມ, ພະຍາດໜິ້ວໃນລະບົບຖ່າຍເທກວມໜຶ່ງອັດຕາສ່ວນພໍຄວນ, ມັກພົບໃນຊ່ວງອາຍຸໄວກາງ ຄົນ 30 – 35ປີ. ລະດັບການກິນດື່ມບໍ່ເໝາະສົມ, ຊຶມເຊື້ອໃນລະບົບຖ່າຍເທ, ເງື່ອນໄຂການດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ເຂດແຫ້ງ, ຮ້ອນ… ແມ່ນບັນດາປັດໃຈອັນສະດວກເພື່ອສ້າງເປັນໜິ້ວ.

ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທລວມມີ: ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວພົກຍ່ຽວ, ໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ. ກັບໜິ້ວໄຂ່ ຫຼັງ – ປົກກະຕິແມ່ນຍ້ອນຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການເຜົາໄໝ້, ຫຼື ຍ້ອນໝາກໄຂ່ຫຼັງຖືກບາດເຈັບກໍ່ໃຫ້ເກີດ. ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງທີ່ມັກພົບທີ່ສຸດແມ່ນໜິ້ວ canxi (oxalat canxi ແລະ photphat canxi) ຫຼື ໜິ້ວ axit uric, ໜິ້ວ cystin… ໜິ້ວພົກຍ່ຽວ – ກໍ່ຄືກັບໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ແຕ່ ມີຈຸດຕ່າງກັນແມ່ນໜິ້ວພົກຍ່ຽວມັກພົບໃນຜູ້ຊາຍ ແລະ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການອັ່ງຄ້າງຂອງນໍ້າຍ່ຽວ (ຍ່ຽວບໍ່ອອກ). ໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ – ປົກກະຕິຍ້ອນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຕົກລົງມາ (ມີເຖິງ 80% ຂອງກໍລະນີ), ຈຳ ນວນທີ່ຍັງເຫຼືອກໍ່ຕົວຂຶ້ນຍ້ອນທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງປ່ຽນຮູບ. ໜິ້ວທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ – ປົກກະຕິແມ່ນຍ້ອນໜິ້ວຢູ່ເທິງ ແລ່ນລົງແລ້ວຢຸດຢູ່ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ, ມັກພົບໃນຜູ້ຊາຍ.

ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທມັກເຮັດໃຫ້ເຈັບກະທັນຫັນ, ເຈັບຈຸກມາເປັນງວດບໍລິເວນໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ເຈັບລາມລົງ ລຸ່ມອະໄວຍະວະສືບພັນ, ມັກຖ່າຍເບົາອອກເປັນເລືອດ, ຍ່ຽວຢັດ, ຍ່ຽວແສບ.

ບັນດາສູດຢາປິ່ນປົວ

ການແພດພື້ນເມືອງເອີ້ນໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທແມ່ນແທັກເລິມ, ຊາເລິມ, ຫຽດເລິມ ແລະ ຖືວ່າພະຍາດນີ້ ສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນກັບອາການອຸນຫະພູມຕໍ່າຢູ່ລຸ່ມສະໂພກເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າຍ່ຽວຖືກອັ່ງຄ້າງແລ້ວຍກາຍເປັນໜິ້ວ. ນ້ອຍເອີ້ນວ່າຊາເລິມ, ໃຫຍ່ເອີ້ນວ່າແທັກເລິມ. ການແພດພື້ນເມືອງແບ່ງໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທອອກເປັນ ຫຼາຍແບບຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມຕໍ່າ, ການອວດຂີເຈຼ້, ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ ແລະ ມີສູດຢາຫຼາຍສູດປິ່ນ ປົວໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ປະສົບການພື້ນບ້ານກໍ່ມີຫຼາຍສູດຢາທີ່ດີ, ງ່າຍດາຍເພື່ອປິ່ນປົວ ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທ.

ເພື່ອປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນໃຊ້: ເໝົ້າຕາຄວາຍ 40g, ຕີ່ຢ້າຍ 20g, ຊາຕ່ຽນ (ແກ່ນໝາເດ່) 20g, ແທັກຕ້າ 12g, ຂີງດຳ 12g, ງິວເຕິດ 12g, ເກໂນ້ຍກິມ 8g.

ປິ່ນປົວໜິ້ວພົກຍ່ຽວແມ່ນໃຊ້ສູດຢາລວມມີ: ເກໂນ້ຍກິມ 10g, ຊາຕ່ຽນ 20g, ໝາກກະທັນປ່າ 10g; ຫຼື ສູດທີ 2 ລວມມີ: ໜວດສາລີ 60g, ໃບໝາກນໍ້າ 30g – ລ້າງໜວດສາລີໃຫ້ສະອາດ, ໃບໝາກນໍ້າ ຊອຍນ້ອຍເອົານໍ້າໃສ່ 400ml ແລ້ວຕົ້ມໃຫ້ຝົດ, ຂ້ຽວເອົານໍ້າຢາໃຫ້ເຫຼືອ 250 ml ແບ່ງດື່ມ 4 – 5ເທື່ອ, ໃຊ້ໃນມື້, ດື່ມຕໍ່ເນື່ອງ 15 – 20ມື້.

ຫຼື ໃຊ້ສູດ: ເປືອກໝາກໂຕ່ນ 40g, ໝາກບ໋ວຍ 12 ໝາກ – ລ້າງເປືອກໝາກໂຕ່ນໃຫ້ສະອາດ, ຊອຍນ້ອຍຮ່ວມກັບໝາກບ໋ວຍຕົ້ມເອົານໍ້າດື່ມຄືຂ້າງເທິງ, ດື່ມຕໍ່ເນື່ອງ 15 – 20ມື້.

ປິ່ນປົວໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ, ແມ່ນໃຊ້ສູດ: ເໝົ້າຕາຄວາຍ 80g, ທຸກລິງ 30g – ທັງສອງ ຢ່າງເອົາໃສ່ໃນນໍ້າ 400ml, ຕົ້ມຝົດໃຫ້ນໍ້າຍັງເຫຼືອ 250ml ດື່ມ 3 – 4ເທື່ອໃນມື້. ດື່ມຕໍ່ເນື່ອງ 10 – 15ມື້, ແຕ່ລະມື້ 1ໝໍ້ ຫຼື ໃຊ້ສູດທີ 2 ລວມມີ: ໃບໂມ່ 10g, ເໝົ້າຕາຄວາຍ 15g, ໝາເດ່ 10g.

ວິທີຕົ້ມບັນດາສູດຢາທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງ (ບັນດາສູດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ແນະນຳຕົ້ມ): ເອົາບັນດາຢາໃນສູດຢາໃສ່ໃນໝໍ້, ຕື່ມນໍ້າ 350ml, ຕົ້ມໃຫ້ຝົດ, ໃຫ້ເຫຼືອນໍ້າປະມານ 250ml ດື່ມ 3 – 5ເທື່ອໃນມື້, ດື່ມຕໍ່ເນື່ອງ 15 – 20ມື້.

tt

ເໝົ້າຕາຄວາຍ

 

Nhận xét