ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນ “ຜູ້ກະທຳ” ຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບໃນທາງເດີນປັດສະວະ ແລະ ກວມຈຳນວນຫຼາຍຂອງເຄດ ສຸກເສີນຢູ່ໂຮງໝໍ.

ພະຍາດຂະຫຍາຍໂຕຢູ່ນຳເພດຊາຍອາຍຸເກີນ 40ປີທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດທີ່ຮ້ອນເອົ້າ. ນອກຈາກນີ້, ຕຸ້ຍ ແລະ ຂາດສານອາຫານກໍ່ແມ່ນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດໜິ້ວໃນເດັກນ້ອຍ.

ຄົນເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ແຈ້ງກ່ຽວກັບໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແຕ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າມີຄົນບາງຈຳນວນງ່າຍທີ່ຈະເປັນພະຍາດນີ້ກ່ວາຄົນອື່ນ, ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນປັດໃຈກຳມະພັນ.

ພະຍາດບາງຊະນິດກໍ່ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມການກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວ, ລວມມີບັນດາພະຍາດອັກເສບທາງລະບົບປັດສະວະ ທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳ, ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ພະຍາດ  metabolic ແລະ acidosis ໃນທໍ່ໄຂ່ຫຼັງ(ໝາກ ໄຂ່ຫຼັງບໍ່ສາມາດຖ່າຍເທ axit – ພະຍາດມີປັດໃຈກຳມະພັນ)

ບັນດາຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງສູງລວມມີບັນດາຄົນທີ່ເປັນອັກເສບທາງລຳໄສ້ຊຳເຮື້ອ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ ປ່ຽນລຳໄສ້ໜຶ່ງວັກ ຫຼື ຜ່າຕັດສ້າງຮູທະວານ

ສະພາບການປົດປ່ອຍນໍ້າກໍ່ແມ່ນ 1ປັດໃຈສຳຄັນສາມາດນຳໄປສູ່ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຍ້ອນວ່າບັນດາແຮ່ທາດເຫຼົ່ານີ້ ປະກົດຕົວຕາມທຳມະຊາດໃນນໍ້າຍ່ຽວ ແລະ ຈະກາຍເປັນເຂັ້ມຂຸ້ນເມື່ອປະລິມານນໍ້າຍ່ຽວໜ້ອຍລົງ

101 ຜຶກສ້າງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

Dấu hiệu cảnh báo bệnh sỏi thận

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໜຶ່ງເມັດມີການບັນຈຸສ່ວນປະກອບຫຼັກແມ່ນ canxi oxalate (ທີ່ມີໃນນໍ້າຍ່ຽວ), axit uric, cystin ຫຼື methionin.

ໝາກໄຂ່ຫຼັງເຮັດວຽກຄືກັບເຄື່ອງຕອງອັນໜຶ່ງໃນຮ່າງກາຍ. ມັນຕອງເລືອດ ແລະ ເອົາທາດເສດເຫຼືອຈາກ ເລືອດເຂົ້າໄປໃນນໍ້າຍ່ຽວ. ຖ້າປະລິມານນໍ້າຍ່ຽວໜ້ອຍເກີນໄປ ຫຼື ອັ່ງຄ້າງດົນເປັນປະຈຳແມ່ນບັນດາຜຶກ ແຂງນ້ອຍຈະຈັບເຂົ້າດ້ວຍກັນ ແລະ ກໍ່ໂຕເປັນບັນດາເມັດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ເມັດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງບາງເມັດມີຂະໜາດນ້ອຍເຖິງລະດັບທີ່ພວກມັນສາມາດອອກມານອກຜ່ານລະບົບປັດສະວະໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ. ແຕ່ວ່າ, ຖ້າພວກມັນໃຫຍ່ເກີນໄປ, ແມ່ນຈະຕ້ອງການເຖິງການແຊກແຊງ ຂອງການແພດ. ບັນດາເມັດໜິ້ວທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນດາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບກໍ່ໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນ, ເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງອ່ັງນໍ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ. ຖ້າມັນລອດເຂົ້າທໍ່ສົ່ງປັດສະວະຈະເຮັດ ໃຫ້ເກີດອາການເຈັບປັ້ນ

ບັນດາອາການຂອງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ບັນດາອາການຂອງການມີໜ້າຂອງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງງ່າຍຫຼາຍທີ່ຈະສັບສົນກັບພະຍາດອື່ນ. ທຳອິດ, ເມັດໜິ້ວ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈັບຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງດ້ານຂ້າງຂອງຮ່າງກາຍ, ລະຫວ່າງກາງຂອງກະດູກຂ້າງ ແລະ ສະໂພກ, ເຈັບຢູ່ສະໂພກ ຫຼື ຢູ່ລະຫວ່າງກາງແອວດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກເຈັບແພ່ກະຈາຍໄປຮອດຂາໜີບ

 ອາການເຈັບປວດນີ້ອາດມາພ້ອມກັບການປວດຮາກ ຫຼື ຮາກ, ຈາກນັ້ນແມ່ນຍ່ຽວຢັດ, ນໍ້າຍ່ຽວມີກິ່ນເໝັນ ຫຼື ມີເລືອດ. ໃນບາງກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ນໍ້າຍ່ຽວອັ່ງຄ້າງຍ້ອນໜິ້ວໄດ້ອັດຕັນທາງເດີນຂອງ ນໍ້າຍ່ຽວ. ຖ້າມາພ້ອມນັ້ນແມ່ນໄຂ້ຄ່ອຍໆ ສູງຂຶ້ນອາດແມ່ນສັນຍານໃຫ້ເຫັນວ່າອັກເສບຊຶມເຊື້ອກຳລັງປະ ກົດຕົວ ແລະ ຕ້ອງການມີການແຊກແຊງຂອງການແພດໃນທັນທີ

ສະຫຼາຍໜິ້ວ

ເກືອບວ່າທັງໝົດເມັດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຈະຖ່າຍເທອອກມາເອງໃນໄລຍະເວລາແມ່ນ 6ອາທິດ. ໃນໄລຍະນີ້, ຈະ ຕ້ອງການຢາແກ້ປວດໜຶ່ງຊຸດ, ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍໆເພື່ອໃຫ້ທຸກຢ່າງໄດ້ຖືກກັ່ນຕອງ ຖ່າຍເທ ແລະ ປົດປ່ອຍນໍ້າອອກມາ.

ຖ້າເມັດໜິ້ວໃຫຍ່ເກີນໄປເພື່ອໃຫ້ສາມາດສະຫຼາຍໄດ້ເອງແມ່ນຈະຕ້ອງຮຽກຮ້ອງການແຊກແຊງເພື່ອທຳລາຍເມັດໜິ້ວນີ້, ຊ່ວຍໃຫ້ມັນສະຫຼາຍໄດ້ເອງ. ບັນດາວິທີທີ່ມັກນຳໃຊ້ແມ່ນໃຊ້ຄື້ນເອໂກ ຫຼື ເຄື່ອງສະຫຼາຍໜິ້ວ

ຖ້າເມັດໜິ້ວໃຫຍ່ເຖິງລະດັບບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ສອງວິທີທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງແມ່ນຈະຕ້ອງຜ່າຕັດ.

ປ້ອງກັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຄືແນວໃດ?

ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນການປ້ອງກັນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີປະຫວັດເປັນພະຍາດໃດໝົດ ແມ່ນຕ້ອງດື່ມນໍ້າ 8 – 10ຈອກ (ທຽບເທົ່ານໍ້າ 2 – 2,5ລິດ) ໃນແຕ່ລະມື້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການກໍ່ໂຕຂອງ ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.

ຖ້າໄດ້ມີໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແລ້ວແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເປັນພິເສດລະດັບການກິນດື່ມທີ່ທ່ານໝໍໄດ້ແນະນຳ (ອີງຕາມຊະນິດຂອງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນທ່ານໝໍຈະສະໜອງໃຫ້ທ່ານ 1ລະດັບການກິນດື່ມທີ່ເໝາະສົມ) ກໍ່ຄື ການຮັກສາປະລິມານນໍ້າໃຫ້ຮ່າງກາຍໃຫ້ຄົງທີ່

Nhận xét