ບາງຄົນທີ່ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວຢູ່ດົນໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນເຖິງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ນຳໄປສູ່ ຄວາມສ່ຽງໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາ. ໜິ້ວບາງຊະນິດມີຂ້າງທີ່ຄົມແຫຼມສາ  ມາດເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບເຖິງບັນດາເສັ້ນເລືອດນ້ອຍໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ສ້າງເປັນຮອຍແປ້ວ. ຍ້ອນແນວ ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຊອກໃຫ້ຖືກຊະນິດຂອງໜິ້ວ ແລະ ປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃຫ້ຫາຍຂາດໃຫ້ຖືກວິທີເມື່ອກວດພົບ ພະຍາດ.

ຫຼາຍຄວາມສ່ຽງຍ້ອນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງກໍ່ໃຫ້ເກີດ

ສ່ວນໃຫຍ່ບັນດາກໍລະນີໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງກໍ່ຕົວຂຶ້ນຍ້ອນນໍ້າຍ່ຽວຂຸ້ນເຊັ່ນ: ດື່ມນໍ້າໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼິ້ນກິລາເກີນແຮງແລ້ວ ເຫື່ອອອກຫຼາຍ, ການທີ່ມີແຮ່ທາດໃນນໍ້າຍ່ຽວເກີນ. ບັນດາແຮ່ທາດເຊັ່ນ: canxi, oxalat, axit uric, natri, cystin ຫຼື photpho ຈັບຕົວເປັນກ້ອນແຂງກໍ່ໃຫ້ເກີດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງກໍ່ສາມາດອອກມາ ນອກຜ່ານທາງເດີນປັດສະວະ, ແຕ່ກໍ່ສາມາດຢູ່ໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ພົກຍ່ຽວ ຫຼື ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ. ການເຄື່ອນ ຍ້າຍຂອງໜິ້ວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໜິ້ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຈະຖູໃສ່ທາງເດີນປັດສະວະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນດາອາການ ເຈັບຫຼັງ, ຖ່າຍເບົາອອກເລືອດຖ້າໜິ້ວຢູ່ໄຂ່ຫຼັງ, ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ. ສ່ວນໜິ້ວຢູ່ພົກຍ່ຽວ, ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະຈະເຮັດ ໃຫ້ຍ່ຽວແສບ, ຍ່ຽວຢັດ, ຍ່ຽວຍາກ. ຖ້າຄາຢູ່ໃນຂວັ້ນໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວຈະອັດໜີບເຮັດໃຫ້ອຸດຕັນຂວັ້ນໄຂ່ຫຼັງ. ສະນັ້ນ, ຂວັ້ນໄຂ່ຫຼັງຈະຂະຫຍາຍຕົວ, ດົນໄປໄຂ່ຫຼັງຈະຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ບາງຄືກັບຖົງນໍ້າ. ເມື່ອບັນ ດາຂວັ້ນໄຂ່ຫຼັງຖືກເຄັ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນນໍ້າຍ່ຽວຈະສ້າງແຮງດັນສູງກະທົບໃສ່ປະສາດໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ເປືອກໄຂ່ຫຼັງ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຈຸກໝາກໄຂ່ຫຼັງ.

ພິເສດເມື່ອໜິ້ວຖູໃສ່ທາງເດີນປັດສະວະແມ່ນຄວາມສ່ຽງເນື້ອເມືອກຈະຖືກບວມ, ອັກເສບ, ແມ່ນເງື່ອນໄຂ ອັນດີໃຫ້ແບັດທີເຣຍບຸກລຸກກໍ່ໃຫ້ເກີດການອັກເສບຊຶມເຊື້ອໃນທາງເດີນປັດສະວະ. ຄົນເຈັບຈະຮູ້ສຶກເຈັບ ຫຼັງ, ຖ່າຍເບົາແສບ, ຍ່ຽວຢັດ, ຖ່າຍເບົາຂຸ້ນ. ຖ້າຊຶມເຊື້ອຮຸນແຮງຈະນຳໄປສູ່ໝາກຜົນທີ່ຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ: ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ. ຖ້າໝາກໄຂ່ຫຼັງເປັນໜອງທັງໝົດອາດຕ້ອງຕັດໝາກໄຂ່ຫຼັງຖິ້ມ. ອຸດຕັນທາງເດີນປັດ ສະວະເຮັດໃຫ້ນໍ້າຍ່ຽວອັ່ງຄ້າງກໍ່ໃຫ້ເກີດການອັກເສບຊຶມເຊື້ອດົນໄປຈະນຳໄປສູ່ຜະໜັງທາງເດີນປັດສະວະ ແຂງຕົວ, ນັບທັງຂວັ້ນໄຂ່ຫຼັງ. ໝາກຜົນຂອງການແຂງຕົວຈະນຳໄປສູ່ໜ້າທີ່ການບີບປັ້ນຂອງທາງເດີນປັດ ສະວະຫຼຸດລົງ, ຕີບເຂົ້າເຮັດໃຫ້ທາງເດີນປັດສະວະອຸດຕັນ, ນໍ້າຍ່ຽວອັ່ງຄ້າງ. ອັກເສບຊຶມເຊື້ອຮຸນແຮງຢູ່ ທາງເດີນປັດສະວະຍັງເຮັດໃຫ້ທາງເດີນປັດສະວະຖືກເນົ່າເປື່ອຍ, ປະກົດມີບັນດາຮູຮົ່ວຢູ່ພົກຍ່ຽວ, ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ ຫຼັງ. ໄດ້ມີກໍລະນີໝາກໄຂ່ຫຼັງແຕກ ແລະ ພົກຍ່ຽວແຕກຍ້ອນໜິ້ວ. ການປະກົດຕົວມາດົນຂອງໜິ້ວຢູ່ທໍ່ສົ່ງ ໄຂ່ຫຼັງທັງສອງເບື້ອງ ຫຼື ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໜຶ່ງເບື້ອງສ່ວນເບື້ອງນັ້ນໜິ້ວສົ່ງໄຂ່ຫຼັງຍັງນຳໄປສູ່ປະກົດການບໍ່ມີນໍ້າ ຍ່ຽວ. ໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະຫຼຸດລົງຖ້າການປະກົດຕົວຂອງໜິ້ວຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງສອງເບື້ອງ, ເປັນ ຕົ້ນແມ່ນເມື່ອມີການສົມທົບຂອງການອັກເສບຊຶມເຊື້ອເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ.

ເລືອກວິທີການແກ້ໄຂໜິ້ວຄືແນວໃດ?

ອີງຕາມຂະໜາດ, ຕຳແໜ່ງ ແລະ ອາການແຊກຊ້ອນຂອງໜິ້ວທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດແມ່ນມີບັນດາການບົ່ງໃຊ້ແຊກ ແຊງເອົາໜິ້ວອອກແຕກຕ່າງກັນ

ກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ບໍ່ວ່າໜິ້ວຊະນິດໃດກໍ່ຕ້ອງ: ດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍເພື່ອງ່າຍຂັບໜິ້ວອອກມາ ນອກ, ປິ່ນປົວບັນດາງວດການຊຶມເຊື້ອ, ອັກເສບຊຶມເຊື້ອຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ປິ່ນປົວບັນດາອາການແຊກຊ້ອນ ຫຼື ບັນດາປັດໃຈທີ່ສະດວກງ່າຍກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວ. ເມື່ອຮູ້ໄດ້ສາເຫດ ຫຼື ສ່ວນປະກອບຂອງໜິ້ວແມ່ນຕ້ອງ ປິ່ນປົວຕາມສາເຫດ. ວິທີການປິ່ນປົວກໍ່ຄືການພະຍາກອນພະຍາດຂອງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຂຶ້ນກັບ 2ປັດໃຈຫຼັກ:

– ຂະໜາດຂອງໜິ້ວ: ແມ່ນເສັ້ນຜ່າກາງໃຫຍ່ສຸດທີ່ແທກໄດ້ຂອງໜິ້ວ, ເມື່ອໜິ້ວນ້ອຍກ່ວາ 5mm ແລະ ໜິ້ວນອນຢູ່ຂວັ້ນອ່າງໄຂ່ຫຼັງແມ່ນພະຍາຍາມກະທົບເພື່ອໃຫ້ໜິ້ວສາມາດເຮ່ຍລົງພົກຍ່ຽວຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ ແລະ ໜິ້ວສາມາດໄດ້ຖືກຖ່າຍເບົາອອກມານອກ.

– ຕຳແໜ່ງຂອງໜິ້ວ: ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງດ້ວຍຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາ 2cm ມັກໄດ້ປິ່ນປົວດ້ວຍວິທີບົດໜິ້ວນອກຮ່າງກາຍ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າໜິ້ວນອນຢູ່ດ້ານຂວັ້ນເບື້ອງລຸ່ມຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງແມ່ນໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ອ່ອນກ່ວາ. ໃນກໍລະນີໜິ້ວນອນຢູ່ຕຳແໜ່ງນີ້ແມ່ນຂອບເຂດບົ່ງໃຊ້ບົດໜິ້ວເມື່ອໜິ້ວນ້ອຍກ່ວາ 1cm. ວິທີຜ່າຕັດເອົາໜິ້ວຜ່ານຜິວໜັງຍັງແມ່ນໜຶ່ງວິທີປິ່ນປົວທີ່ຂ້ອນຂ້າງປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຜົນ. ສະນັ້ນ, ໄດ້ບົ່ງໃຊ້ສຳລັບກໍລະນີໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງມີຂະໜາດໃຫຍ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດບົດ ຫຼື ເອົາໜິ້ວຜ່ານກ້ອງຊ່ອງ.

ປະຈຸບັນນີ້ດ້ວຍການພັດທະນາຂອງກ້ອງຊ່ອງໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງແມ່ນນອກຈາກວິທີບົດໜິ້ວນອກຮ່າງກາຍແລ້ວກໍ່ສາມາດເອົາໜິ້ວຜ່ານກ້ອງຊ່ອງ. ບົ່ງໃຊ້ເອົາໜິ້ວຜ່ານກ້ອງຊ່ອງເອົາເຂົ້າແຕ່ລະກໍລະນີຕົວຈິງ, ສະພາບຂອງຄົນເຈັບ, ໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງເມື່ອກວດພົບໜິ້ວກໍ່ຄືປະສົບການຂອງທ່ານໝໍ ແລະ ພາຫະນະຂອງພື້ນຖານການປິ່ນປົວ.

tt

ຂໍ້ແນະນຳ: ຄົນເຈັບປະມານ 50% ມີໜິ້ວນ້ອຍບໍ່ມີອາການຈະມີອາການພາຍໃນ 5ປີ. ໜິ້ວປະກາລັງຢູ່ໄຂ່ຫຼັງມັກກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຊຶມເຊື້ອ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ກໍລະນີໜິ້ວໄຫຍ່ແມ່ນຄວນປິ່ນປົວທັນທີເມື່ອກວດພົບວ່າມີໜິ້ວ.

tt

ຍ້ອນກ່ວາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນຄົນທີ່ເຄີຍເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຈະເປັນກັບຄືນ, ສະນັ້ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການປ້ອງກັນ, ເຊັ່ນ: ປ່ຽນແປງການດຳລົງຊີວິດ, ພິເສດແມ່ນອາຫານ ແລະ ຄວາມຊິນເຄີຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ. ຄົນທີ່ເຄີຍ ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຄວນດື່ມນໍ້າປະມານ 2ລິດໃນແຕ່ລະມື້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າເປັນໜິ້ວ canxi, ອາດຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນ ປະລິມານອາຫານທີ່ບັນຈຸ oxalat, canxi ຫຼາຍເຊັ່ນ: ໝາກອໍມ້ອນ, ຊ໋ອກໂກແລັດ, ຊາ, ຜັກຕີນເປັດ, ບັນດາ ໝາກໄມ້ຊະນິດບາງເຊັ່ນ: ໝາກສະຕໍເບີລີ້. ຄະລຳອາຫານດ້ວຍລະດັບການກິນທາດໂປຼເຕອິນໜ້ອຍກໍ່ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວ

Nhận xét