ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະແມ່ນເອີ້ນລວມໃຫ້ທັງໝົດບັນດາຊະນິດໜິ້ວທີ່ນອນຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ພົກຍ່ຽວ ແລະ ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ. ຈຸດແຕກຕ່າງກັນພື້ນຖານແມ່ນລັກສະນະທາງເຄມີຂອງໜິ້ວແຕ່ລະຊະນິດຍ້ອນມັນກ່ຽວ ຂ້ອງເຖິງວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ. ຕຳແໜ່ງຂອງໜິ້ວນອນຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ຕັດສິນເຖິງການພະຍາ ກອນພະຍາດ, ເລືອກວິທີປິ່ນປົວ ແລະ ອັດຕາສ່ວນປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຂະບວນການປິ່ນປົວ.

 soi-tiet-nieu

ການແພດໃນປະຈຸບັນຍັງບໍ່ຮູ້ຈະແຈ້ງລາຍລະອຽດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ (ກົນໄກກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ) ສະນັ້ນ ຍັງບໍ່ມີວິທີປ້ອງກັນທີ່ເດັດຂາດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໜິ້ວກໍ່ໂຕຂຶ້ນແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ແຊກແຊງໄດ້ເຂົ້າໃນປັດໃຈເອື້ອອໍາ ນວຍຈໍານວນຫນຶ່ງສໍາລັບການກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວ

 ບັນດາທ່ານໝໍໄດ້ເວົ້າວ່າພະຍາດໜິ້ວຢູ່ລະບົບທາງເດີນປັດສະວະກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການເຜົາໄໝ້ແຮ່ທາດຈຳ ນວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ການຊີ, photphat, oxalate ແມ່ນບັນດາສ່ວນປະກອບຫຼັກສ້າງເປັນໜິ້ວ. ແຕ່ຄວາມຈິງ ແລ້ວ, ການເຄື່ອນໄຫວຊີວະເຄມີ – ເລືອດວິທະຍາຂອງຮ່າງກາຍແມ່ນ “ອາຫານໂປດ” ກ່ວາຫຼາຍ. ສະນັ້ນ, ມັນຍັງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາຊະນິດວິຕາມິນ ແລະ  microelements ເຊັ່ນ: magne.

ມີສາເຫດຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງລວມມີ: ບາງຂໍ້ບົກຜ່ອງແຕ່ແລກເກີດ (ເກີດອອກມາໄດ້ມີຄວາມບົກ ຜ່ອງຢູ່ກ່ອນແລ້ວແຕ່ເມື່ອກາຍເປັນໜິ້ວແລ້ວຈຶ່ງຮູ້), ບາງຈຳນວນແມ່ນເກີດຈາກການບາດເຈັບໃນລະບົບ ທາງເດີນປັດສະວະ, ຄົນເຈັບເປັນພະຍາດອື່ນທີ່ຕ້ອງນອນກັບທີ່ເປັນເວລາດົນ. ທັງ 3 ສາເຫດນີ້ລ້ວນແຕ່ ມີຈຸດທີ່ຄືກັນແມ່ນກໍ່ໃຫ້ເກີດການກີດຂວາງການໄຫຼວຽນປົກກະຕິຂອງລະບົບນໍາສົ່ງນໍ້າຍ່ຽວເຮັດໃຫ້ກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວຢູ່ບ່ອນທີ່ຖືກແຄບ. ຍ້ອນແນວນັ້ນຜ່າຕັດສ້າງຮູບຄືນທາງເດີນປັດສະວະເພື່ອໃຫ້ນໍ້າຍ່ຽວໄຫຼວວຽນ ປົກກະຕິຈະແມ່ນວິທີການປິ່ນປົວພື້ນຖານພະຍາດໜິ້ວ, ໝາຍຄວາມວ່າແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງເປັນກັບຄືນ

ບາງອາການທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

 tt

ບັນດາເມັດໜິ້ວນອນຢູ່ອ່າງໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ພົກຍ່ຽວປົກກະຕິແມ່ນກໍ່ໂຕຂຶ້ນມາແຕ່ດົນກ່ອນເວລາມີອາການ ແລະ ອາການກໍ່ຄຸມເຄືອບໍ່ຊັດເຈນແຕ່ມີແຕ່ເຫັນວ່າແໜ້ນ, ໝັກໆບໍລິເວນຫຼັງ ຫຼື ບໍລິເວນທ້ອງລຸ່ມ.

ບັນດາອາການເຈັບທີ່ຮຸນແຮງບໍລະເວນຫຼັງ, ທ້ອງລຸ່ມ ຫຼື ອະໄວຍະວະສືບພັນນອກແມ່ນ “ບອກລ່ວງໜ້າ” ຂອງເມັດໜິ້ວເມັດໜຶ່ງກຳລັງເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບລະບົບນຳສົ່ງນໍ້າຍ່ຽວ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ການສະທ້ອນຫົດໂຕຂອງທໍ່ປັດສະວະ, ທໍ່ໄຂ່ຫຼັງ

ໄປຖ່າຍເບົາອອກເລືອດຢູ່ລະດັບຍາກທີ່ຈະກວດພົບ, ເຫັນພຽງແຕ່ບົວໆໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼື ຕ້ອງວິເຄາະນໍ້າຍ່ຽວ ຈຶ່ງເຫັນມີເມັດເລືອດແດງ.

ບັນດາການທົດສອບທາງວິເຄາະ ແລະ ບົ່ງມະຕິຮູບພາບ

ເອໂອແມ່ນວິທີທີ່ມັກໃຊ້ຍ້ອນລາຄາຖືກ, ປະຕິບັດງ່າຍ, ຫຼາຍເທື່ອພຽງແຕ່ອາໄສການກວດສຸຂະພາບ ປະຈຳປີແຕ່ກວດພົບໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເອໂກຍັງສາມາດກວດພົບຕະກອນຂອງການຊີແມ່ນ ໄລຍະກ່ອນກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວ, ມີສັບພະຄຸນຊີ້ນຳເພື່ອປ້ອງກັນໜິ້ວ

ບັນດາການທົດສອບຊີວະເຄມີ, ເລືອດວິທະຍາຈະໃຫ້ຮູ້ບາງຕົວກຳນົດຕ້ອງໄດ້ສັງເກດແຕ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມ ໝາຍເມື່ອຕົວກຳນົດສູງຜິດປົກກະຕິ (ທົບໜຶ່ງ ຫຼື ສອງເທົ່າຂອງຕົວເລກປົກກະຕິ) ຫຼື ໃຫ້ຮູ້ວ່າມີການຖ່າຍ ເບົາເປັນເລືອດ ແລະ ການສະທ້ອນອັກເສບທາງເດີນປັດສະວະ

ບັນດາການບົ່ງໃຊ້ໃຫ້ຖ່າຍ  CT Scanner, ຖ່າຍ UIV ເມື່ອມີການບົ່ງມະຕິໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະທັງ ໝົດຈາກໝາກຜົນເອໂກ ຫຼື ຖ່າຍເອັກເລທົ່ວໄປເພື່ອຈຸດປະສົງຕີລາຄາໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຕຳ ແໜ່ງຈຳນວນ, ຈຸດພິເສດຂອງໜິ້ວ, ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຜ່າຕັດ

ການປິ່ນປົວໜິ້ວ

ຢາພື້ນເມືອງເຊັ່ນ: ເໝົ້າຕາຄວາຍມີສັບພະຄຸນເມື່ອໜິ້ວມີຂະໜາດນ້ອຍ 5 – 7 mm ຫຼື ຫາກໍ່ແມ່ນແບບ ຕະກອນ, ຍ້ອນຫຼັກເກນຂອງມັນແມ່ນເຮັດໃຫ້ກັດເຊາະ, ເຮັດໃຫ້ຄ່ອຍໆລະລາຍເມັດໜິ້ວ ແລະ ເພື່ອຖ່າຍ ເທແບບທຳມະຊາດຜ່ານລະບົບທາງເດີນປັດສະວະ

ສະຫຼາຍໜິ້ວນອກຮ່າງກາຍ: ມີປະສິດທິພາບເມື່ອໜິ້ວມີຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາ 20mm, ໜ້າທີ່ການຂອງໝາກ ໄຂ່ຫຼັງຍັງດີ ແລະ ລະບົບທາງເດີນປັດສະວະຍັງບໍ່ຖືກແຄບ. ໄກ້ຄຽງກັບວິທີການນີ້ແມ່ນສະຫຼາຍໜິ້ວປິ້ນ ກະແສດ້ວຍ laser, ວິທີການນີ້ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງສູງກ່ຽວກັບອຸປະກອນ ແລະ ລະດັບຂອງຜູ້ທີ່ປະຕິບັດ

ຜ່າຕັຜ່ານທໍ່: ກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະພັດທະນາຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມທັງທາງດ້ານອຸປະກອນ ແລະ ລະດັບຂອງ ທ່ານໝໍມີຄວາມໄດ້ປຽບຫຼາຍທຽບກັບຜ່າຕັດເປີດແຕ່ລາຄາຍັງສູງ

ຜ່າຕັດເປີດ: ນີ້ຍັງແມ່ນການແກ້ໄຂຕົ້ນຕໍ ແລະ ສຸດທ້າຍເມື່ອບັນດາວິທີການອື່ນບໍ່ປະຕິບັດໄດ້, ຄົນເຈັບ ຫຼາຍຄົນທຳອິດວ່າຊິຜ່າຕັດຜ່ານທໍ່ແຕ່ໃນຂະບວນການປະຕິບັດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ສະນັ້ນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນມາ ເປັນຜ່າຕັດເປີດ

ດຣ. ດ່າວເຖເຕິນ

Nhận xét