ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະແມ່ນພະຍາດໜຶ່ງທີ່ມັກພົບຢູ່ໄວກາງຄົນ, ເພດຊາຍເປັນຫຼາຍກ່ວາເພດຍິງ ແລະ ແມ່ນພະຍາດທີ່ມັກເປັນກັບໄປກັບມາ.  ຈຸດພິເສດຂອງໜິ້ວລະບົບທາງເດີນປັດສະວະແມ່ນມັກກໍ່ໃຫ້ເກີດ ການອຸດຕັນລະບົບປັດສະວະ (ແຕ່ວ່າຍັງຂຶ້ນກັບຕຳແໜ່ງ, ຂະໜາດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງໜິ້ວ), ກໍ່ໃຫ້ ເກີດການຊຶມເຊື້ອ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການເຈັບບໍລິເວນຫຼັງ (ອາດເຈັບຮຸ່ມໆ ຫຼື ເຈັບຮຸນແຮງໃນອາການ ກະທັນຫັນ). ຕຳແໜ່ງຂອງໜິ້ວອາດຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ (ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງເບື້ອງ), ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ(ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງ ເບື້ອງ) ແລະ ພົກຍ່ຽວ.

ເມື່ອເປັນພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະມີສັນຍານຫຍັງແດ່?

ເຈັບ: ເຈັບບໍລິເວນແອວບາງທີຮຸ່ມໆໝົດມື້, ໝົດເດືອນແຕ່ບາງທີມີອາການເຈັບຈຸກສຽດໝາກໄຂ່ຫຼັງ (ເຈັບ ຈົນບໍ່ສາມາດນັ່ງໄດ້, ນອນຢູ່ຊື່ໆໄດ້) ເນື່ອງຈາກໜິ້ວອຸດຕັນຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ (ອ່າງໄຂ່ຫຼັງ…) ຫຼື ໜິ້ວໄດ້ ເຄື່ອນຍ້າຍລົງທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ. ອາການເຈັບຈຸກສຽດໄຂ່ຫຼັງແມ່ນປົກກະຕິທີ່ສຸດຈາກບໍລິເວນແອວ ແລະ ແຜ່ລົງໄປຕາມທາງເດີນປັດສະວະຮອດບໍລິເວນຂາໜີບ ແລະ ອະໄວຍະວະເພດ

ຖ່າຍເບົາບໍ່ສະດວກ, ຍ່ຽວຢັດ… : ນໍ້າຍ່ຽວໃນແຕ່ລະເທື່ອທີ່ມີອາການເຈັບປົກກະຕິຈະຂຸ້ນ, ແດງ, ມີສີທີ່ ຕາເປົ່າສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ ແຕ່ກໍ່ມີບາງເທື່ອຖ່າຍເບົາອອກມາເປັນເລືອດ ແຕ່ຕາເປົ່າເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ຕ້ອງວິ ເຄາະນໍ້າຍ່ຽວ, ຊ່ອງກ້ອງຈຸລະທັດຈຶ່ງເຫັນມີເມັດເລືອດແດງ

ໄຂ້: ກ່ອນ ຫຼື ໃນຕອນມີອາການເຈັບອາດມີໄຂ້ສູງ, ໜາວສັ່ນ ແລະ ນໍ້າຍ່ຽວຂຸ້ນເນື່ອງຈາກຊຶມເຊື້ອອັກ ເສບໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ອ່າງໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ອັກເສບພົກຍ່ຽວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍ່ມີກໍລະນີໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະມີ ການຊຶມເຊື້ອ ແຕ່ຄົນເຈັບບໍ່ມີໄຂ້ ພຽງແຕ່ເຫັນວ່າຖ່າຍເບົາຂຸ້ນ. ຮ່ວມກັບມີໄຂ້, ໜາວສັ່ນ, ອາດມີອາການ ປວດຮາກ, ຮາກ. ຖ້າມີການບາດເຈັບອົງປະກອບສ້າງຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຄົນເຈັບອາດຈະບວມ. ປົກກະຕິ ບວມຢູ່ຮິມຕາ.

tt

ກວດເບິ່ງເຫັນວ່າເຈັບແອວຢ່າງຈະແຈ້ງ, ສາມາດເຫັນສັນຍານສຳພັດໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ເລື່ອນໄປມາ, ຈຸດທໍ່ສົ່ງປັດສະວະມີໜິ້ວກົດໃສ່ຮູ້ສຶກເຈັບ

ເມື່ອສົງໄສວ່າເປັນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະຄວນເຮັດການວິເຄາະຫຍັງແດ່?

ປົກກະຕິ, ໜຶ່ງກໍລະນີສົງໄສວ່າເປັນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະສາມາດດຳເນີນບັນດາການວິເຄາະແຕ່ງ່າຍດາຍ ຈົນເຖິງທັນສະໄໝເຊັ່ນ: ເອັກສະເລ, ເອໂກ, ພິເສດແມ່ນວິເຄາະນໍ້າຍ່ຽວ.

ຖ່າຍເອັກສະເລ: ໃນບັນດາສ່ວນປະກອບຂອງໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະມີຊະນິດໜິ້ວສະທ້ອນແສງ ແລະ ບັນດາໜິ້ວບໍ່ສະທ້ອນແສງ (ເມື່ອຖ່າຍໄຂ່ຫຼັງບໍ່ກະກຽມສາມາດກວດພົບໄດ້). ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມີກ່ວາ 10% ໜິ້ວນອນໃນຊະນິດບໍ່ສະທ້ອນແສງ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອຖ່າຍເອັກສະເລສົມທົບກັບຖ່າຍແຜນທີ່ຫຼອດເລືອດດຳ ປັດສະວະຈະໃຫ້ເຫັນຮູບພາບໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ ແລະ ຍັງໃຫ້ຮູ້ໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງທັງ 2 ໜ່ວຍ .ໃນກໍລະນີຈຳເປັນຄວນຖ່າຍຕັດຊັ້ນຄອມພິວເຕີ້ສົມທົບເພື່ອກວດພົບບັນດາຊະນິດໜິ້ວທີ່ນ້ອຍ.

tt

ຮູບຖ່າຍເອັກສະເລໃຫ້ເຫັນເມັດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໄດ້ນອນບໍ່ບໍລິເວນຮູບໂຕ T

ເອໂກ: ປະຈຸບັນນີ້ການເອໂກກຳລັງໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງຊ່ວຍປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍໃຫ້ການກຳນົດ ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ. ຈຸດດີຂອງວິທີການນີ້ແມ່ນໄວໃຫ້ຮູ້ໄດ້ຈຳນວນ, ຂະໜາດ ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງ ໜິ້ວ, ສະພາບຂອງທາງເດີນປັດສະວະ (ອ່າງໄຂ່ຫຼັງ, ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະຖືກຂະຫຍາຍ ຫຼື ບໍ່, ເນື້ອເຍື່ອພົກ ຍ່ຽວໄດ້ມີການບວມ ຫຼື ບໍ່…)

tt

ເອໂກໝາກໄຂ່ຫຼັງເບື້ອງຂວາຂອງຜູ້ຍິງຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເປັນໜິ້ວ calci. ຮູບພາບໃຫ້ເຫັນບໍລິເວນບັນຈຸໜິ້ວເພີ່ມສຽງ

ວິເຄາະນໍ້າຍ່ຽວ: ໃຫ້ຮູ້ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍຕົວກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໜິ້ວນອນໃນໜິ້ວຊະນິດໃດ (ໜິ້ວ canxi oxalat ຫຼື canxi phosphat, ໜິ້ວ amoni – magie, ໜິ້ວ axit uric…).

tt

ວິເຄາະນໍ້າຍ່ຽວກໍ່ໃຫ້ຮູ້ໃນນໍ້າຍ່ຽວມີເມັດເລືອດແດງ, ເມັດເລືອດຂາວ?

ໃນບັນດາກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນຄົນເຮົາໄດ້ປູກເຊື້ອນໍ້າຍ່ຽວເພື່ອກຳນົດວ່າໄດ້ມີການຊຶມເຊື້ອ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ຖ້າມີ ແມ່ນແບັດທີເຣຍທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດນອນໃນຊະນິດໃດ ແລະ ອ່ອນໄຫວກັບຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດໃດ…

ນອກຈາກນັ້ນຄົນເຮົາຍັງວິເຄາະນໍ້າຍ່ຽວເພື່ອຮູ້ດັດສະນີ creatinin, ລະດັບ pH, electrolytes …

ພະຍາດຫຍັງແນ່ທີ່ຈະງ່າຍບົ່ງມະຕິຫຼົງກັບພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ?

– ໃນອາການເຈັບຈຸກສຽດໄຂ່ຫຼັງຕ້ອງໄດ້ບົ່ງມະຕິໄຈ້ແຍກກັບພະຍາດລຳໄສ້ອຸດຕັນ, ໜິ້ວຖົງບີ, ໜິ້ວມ້າມ, ມ້າມອັກເສບກະທັນຫັນ…

– ຖ້າອາການເຈັບມາເບື້ອງຜົ້ງທ້ອງນ້ອຍເບື້ອງຂວາ (ມັກພົບໃນໜິ້ວທໍ່ສົ່ງປັດສະວະຂວາປະມານ 1/3ລຸ່ມ ບ່ອນທໍ່ສົ່ງປັດສະວະທົບສອກ), ມີໄຂ້ອ່ອນໆ, ຮາກ ຫຼື ປວດຮາກຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງພະຍາດໄສ້ຕິ່ງ. ເຈັບບໍລິເວນຜົ້ງທ້ອງນ້ອຍຍັງອາດແມ່ນຍ້ອນອັກເສບລຳໄສ້ໃຫຍ່, ໃນຜູ້ຍິງອາດແມ່ນອັກເສບສ່ວນສຳຮອງ ຫຼື ກ້ອນເບົ້າຮັງໄຂ່, ພິເສດໃນກ້ອນເບົ້າຮັງໄຂ່ບິດ ຫຼື ແຕກແລ້ວ…

ເມື່ອສົງໄສວ່າເປັນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະຄວນເຮັດຫຍັງແນ່?

-ໄປກວດພະຍາດແຫ່ງໄວແຫ່ງດີເພື່ອໃຫ້ທ່ານໝໍບົ່ງມະຕິໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີແນວທາງປິ່ນປົວ ແລະ ໃຫ້ ຄຳປຶກສາແກ່ຄົນເຈັບ, ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ເປັນພະຍາດທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ມີອາການແຊກຊ້ອນ (ເລືອດໄຫຼ, ໄຂ່ ຫຼັງແຕກ, ອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນການປັດສະວະ, ໄຂ່ຫຼັງອັ່ງນໍ້າ… ສົ່ງຜົນກະ ທົບເຖິງໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ)

ຫາກໍ່ໄປກວດໃໝ່. ທ່ານໝໍຈະມີແນວທາງປິ່ນປົວທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ສຳລັບໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະແຕ່ລະຊະ ນິດ, ດ້ວຍຄຳຂວັນທີ່ວ່າເຮັດແນວໃດໃຫ້ໜິ້ວໝົດໄປແຕ່ຍັງຮັກສາໝາກໄຂ່ຫຼັງໄວ້ໄດ້ ແລະ ໜ້າທີ່ການ ຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງບໍ່ຖືກຜົນກະທົບແມ່ນສິ່ງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ຄົນທີ່ສົງໄສວ່າເປັນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ ຕ້ອງໄດ້ດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ປະລິມານນໍ້າຍ່ຽວໃນແຕ່ລະມື້ຢ່າງຕໍ່າມີແຕ່ 1,5ລິດຂຶ້ນໄປ. ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດການຊຶມເຊື້ອທາງລະບົບທາງເດີນປັດສະວະ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເພດຍິງເນື່ອງຈາກໂຄງ ປະກອບສ້າງສະລີລະວິທະຍາພິເສດຂອງຮູຍ່ຽວແມ່ນງ່າຍຈະຖືກຊຶມເຊື້ອທາງເດີນປັດສະວະປິ້ນກະແສ ທີ່ສຸດ. ລະດັບການກິນດື່ມກໍ່ສຸດທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່: ຕົວຢ່າງຄົນທີ່ເປັນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະຊະນິດ canxi oxalate ຄວນຈຳກັດການຮັບປະທານກຸ້ງ, ປູ, ບັນດາທາດທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍ canxi…

(ຕາມຮອງສາດສະນາຈານ.ປະລິນຍາເອກ.ດຣ ບຸ່ຍຄັກເຫົ້າ (ມະຫາວິທະຍາໄລການແພດຮ່າໂນ້ຍ))

Nhận xét