ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງນ້ອຍອາດບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບເກີນໄປ, ແຕ່ເມື່ອມີໜິ້ວຄາໃນທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ ຫຼື ພົກຍ່ຽວ ແລະ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງກະແສການໄຫຼຂອງນໍ້າຍ່ຽວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດ.

tt

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນທາດຕະກອນແຂງ ແລະ ຜຶກຊະນິດໜຶ່ງ, ກໍ່ຕົວໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ຢູ່ທາງເດີນປັດສະວະ. ທາດຖ່າຍເທເກີນລະດັບທີ່ກຳນົດໃນນໍ້າຍ່ຽວອາດຜະລິດເປັນຜຶກນ້ອຍທີ່ສຸດ, ແລ້ວປ່ຽນເປັນຫີນ ແລະ ກາຍເປັນໜຶ່ງເຫດຜົນເຮັດໃຫ້ສະຖານະສຸຂະພາບຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ບົດໜິ້ວໄຂ່ ຫຼັງແຫ່ງໄວແຫ່ງດີ. ມີຫຼາຍວິທີເພື່ອລະລາຍໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ແຕ່ໃຊ້ນໍ້າໝາກນາວເພື່ອລະລາຍໜິ້ວບໍ່ແມ່ນວ່າ ໃຜກໍ່ຮູ້. ວິທີການນີ້ທັງປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍ, ພັດບໍ່ຊິ້ນເປືອງ.

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງນ້ອຍອາດບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບເກີນໄປ, ແຕ່ເມື່ອມີໜິ້ວຄາໃນທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ ຫຼື ພົກຍ່ຽວ ແລະ ອາດ ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງກະແສການໄຫຼຂອງນໍ້າຍ່ຽວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດ. ໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ຄົນທີ່ເປັນໜິ້ວ ໄຂ່ຫຼັງມັກມີເລືອດໄຫຼພ້ອມກັບນໍ້າຍ່ຽວ, ເຈັບບໍລະເວນທ້ອງ, ເຈັບກະດູກຂ້າງ ຫຼື ກະດູກສະໂພກ.

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງອາດໄດ້ກໍ່ຕົວຂຶ້ນໂດຍສີ່ຊະນິດເຊັ່ນ: canxi, ຫີນ cystine, ໜິ້ວຍ້ອນຫີນ struvite ແລະ ຫີນ axit uric. ທັງໝົດບັນດາໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງອາດສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງບັນດາອະໄວຍະວະລະບົບໝາກໄຂ່ຫຼັງ. ເວົ້າ ລວມໜິ້ວຍ້ອນຫີນ canxi ແມ່ນຊະນິດທີ່ມັກພົບທີ່ສຸດໃນບັນດາກໍລະນີທີ່ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນປະຈຸບັນ, ໜິ້ວ ຍ້ອນຫີນ cysteine ແມ່ນພົບໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ. ໜິ້ວຍ້ອນຫີນ cysteine ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມຜິດປົກກະຕິ ທາງກຳມະພັນ.

ບັນດາອາການຂອງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

– ເຈັບທ້ອງ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງກະທັນຫັນ
– ໄປຖ່າຍເບົາອອກເລືອດຍ້ອນຊັ້ນເນື້ອເມືອກໃນທາງເດີນປັດສະວະ ຫຼື ເນື້ອເຍື່ອຖືກບາດເຈັບໃນໝາກ ໄຂ່ຫຼັງ.
– ເຈັບຢູ່ຕຳແໜ່ງຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ທ້ອງລຸ່ມ.
– ມັກໄປຖ່າຍເບົາຕະຫຼອດ
– ປວດຮາກ
– ຮາກ
– ຢ້ານອາກາດໜາວ
– ຮູ້ສຶກຮ້ອນແສບເວລາໄປຖ່າຍເບົາ
– ໄຂ້
– ນໍ້າຍ່ຽວມີກິ່ນໜ້າລັງກຽດ ຫຼື ຂຸ້ນ

ສາເຫດຂອງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

– ພະຍາດ gout
– ເພີ່ມ canxi ໃນທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ
– ພະຍາດລຳໄສ້ອັກເສບ
– ຢາບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ຢາຂັບຍ່ຽວ, canxi ບັນຈຸຢາຕ້ານ axit, ຢາລະງັບ protease indinavir (Crixivan) – ຢາຊະນິດໜຶ່ງໄດ້ໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດຕິດເຊື້ອ HIV…
– ປັດໃຈອາຫານ.

 

ເຮັດແນວໃດເພື່ອລະລາຍໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ?

– ນໍ້າໝາກນາວ: ແຕ່ລະມື້ດື່ມນໍ້າໝາກນາວໜຶ່ງຈອກສາມາດເຮັດໃຫ້ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຍ້ອນ canxi ຖືກລະລາຍ ໄດ້. ຄວາມເຄີຍຊິນນີ້ເຖິງບໍ່ໄດ້ຖືວ່າແມ່ນວິທີການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດແຕ່ໃນໄລຍະຍາວຈະມີ ສັບພະຄຸນ. ສ່ວນເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈຂຶ້ນຕື່ມທ່ານຄວນໄປກວດນຳທ່ານໝໍ.
– ນໍ້າຊາ: ຊາໄດ້ປຸງແຕ່ງຈາກບັນດາສະໝຸນໄພລວມມີທັງຮາກ Hydrangea, ຮາກມັນເທດທຳມະຊາດ, ເປືອກຕົ້ນ cramps, ຫຍ້າ Joe-Pye, ຜັກຊີ, ໃບກ້ວຍ ແລະ ໜວດສາລີ… ໄດ້ມັກຖືວ່າແມ່ນມີສັບພະ ຄຸນປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ເອົາສ່ວນປະສົມທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງໃສ່ໃນນໍ້າ ແລະ ຕົ້ມໃຫ້ຝົດແລ້ວ ປະໃຫ້ຝົດໃນ 15ນາທີຢູ່ອຸນຫະພູມຕໍ່າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາເຂົ້າຕູ້ເຢັນເພື່ອດື່ມ. ແຕ່ລະມື້ທ່ານສາມາດດື່ມຊານີ້ 3 – 4ກາ

 

ບົ່ງມະຕິໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ເພື່ອຮູ້ກ່ຽວກັບເນື້ອທີ່, ຂະໜາດ ແລະ ຊະນິດຂອງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ທ່ານໝໍອາດປະຕິບັດຕາມບັນດາການທົດ ລອງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

– ວິເຄາະນໍ້າຍ່ຽວເພື່ອສັງເກດບັນດາສັນຍານການຊຶມເຊື້ອ
– ວິເຄາະເລືອດເພື່ອຮັບຮູ້ຈຳນວນທີ່ເກີນຂອງບາງທາດເຄມີທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ
– ຖ່າຍເອັກສະເລຮູບພາບບັນດາ canxi ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.
– ເອໂກ
– Urogram ເສັ້ນເລືອດດຳ (IVU) ດ້ວຍວິທີໃຫ້ສັກ, ທ່ານໝໍອາດເບິ່ງທັງໝົດລະບົບທາງເດີນປັດສະວະ ແລະ ໜິ້ວເທິງຮູບພາບເອັກສະເລ. ເພື່ອປະຕິບັດຮູບພາບສາມມິຕິຂອງຕຳແໜ່ງຕົວຈິງ, ສະແກນ CT ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້.

ເຮັດແນວໃດເພື່ອປ້ອງກັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ?

ຈົ່ງບໍລິໂພກບັນດາອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍ vitamin B ສັງເຄາະ. ຫຼີກເວັ້ນການດື່ມບັນດາຊະນິດນໍ້າໂຊດາ ແລະ ບັນດາອາຫານທີ່ມີປະລິມານນໍ້າຕານສູງ. ທົດແທນໃສ່ນັ້ນແມ່ນຄວນດື່ມນໍ້າຜັກ ແລະ ນໍ້າໝາກໄມ້ ເພື່ອລົບລ້າງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.

Nhận xét