ບັນດາທ່ານໝໍຂອງໂຮງໝໍ Brigham ແລະ Women ຢູ່ Boston (ອາເມລິກາ) ໄດ້ວິໄຈໃນຄົນກ່ວາ 250.000ຄົນທີ່ຍັງບໍ່ມີປະຫວັດເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນເຫັນວ່າເພດຊາຍໜັກກ່ວາ 90kg ຄວາມສ່ຽງເປັນ ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງສູງກ່ວາປະມານ 44%ທຽບກັບບັນດາຄົນທີ່ມີນໍ້າໜັກຍັງບໍ່ເຖິງ 75 kg

tt

ຜູ້ຍິງສູງອາຍຸຖ້າມີນໍ້າໜັກຄືກັນກັບຢູ່ເທິງແມ່ນຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງເພີ່ມຂຶ້ນ 89%. ສະເພາະຜູ້ຍິງ ອາຍຸໜຸ່ມທີ່ຕຸ້ຍຈະມີຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຂຶ້ນເຖິງ 92%

ນອກຈາກນັ້ນ, ການວິໄຈຍັງໃຫ້ເຫັນວ່າເພດຊາຍໜັກກ່ວາ 67kg ເມື່ອເຂົາ 21ປີແມ່ນຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວ ໄຂ່ຫຼັງສູງກ່ວາ 39%. ສ່ວນຜູ້ຍິງສູງອາຍຸຖ້ານໍ້າໜັກເກີນ 67kg ເມື່ອເຂົາ 18ປີແມ່ນຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວ ໄຂ່ຫຼັງເຄື່ອນເໜັງ ແຕ່ 70 – 82%

Nhận xét