ໄດ້ມີກໍລະນີໝາກໄຂ່ຫຼັງແຕກ ແລະ ພົກຍ່ຽວແຕກຍ້ອນໜິ້ວ. ການປະກົດຕົວມາດົນຂອງໜິ້ວຢູ່ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງທັງສອງເບື້ອງ ຫຼື ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໜຶ່ງເບື້ອງສ່ວນເບື້ອງນັ້ນໜິ້ວສົ່ງໄຂ່ຫຼັງຍັງນຳໄປສູ່ປະກົດການບໍ່ມີນໍ້າຍ່ຽວ. ໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະຫຼຸດລົງຖ້າການປະກົດຕົວຂອງໜິ້ວຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງສອງເບື້ອງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເມື່ອມີການສົມທົບຂອງການອັກເສບຊຶມເຊື້ອເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ.

ບັນດາອາການເຈັບຈຸກໝາກໄຂ່ຫຼັງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສັນຍານທົ່ວໄປຂອງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ນີ້ແມ່ນພະຍາດທີ່ມັກພົບ ແລະ ງ່າຍເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແຊກຊ້ອນເຊັ່ນ: ຊຶມເຊື້ອ,  ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມກະທັນຫັນ ຫຼື ຊຳເຮື້ອ. ອີງຕາມຂະໜາດ, ຕຳແໜ່ງ ແລະ ອາການແຊກຊ້ອນຂອງໜິ້ວທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດແມ່ນຈະມີບັນດາການບົ່ງໃຊ້ແຊກແຊງເອົາໜິ້ວອອກຕ່າງກັນ.

ອາການແຊກຊ້ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຢ່າງຍ້ອນໜິ້ວກໍ່ໃຫ້ເກີດ

ບັນດາຕຳແໜ່ງທີ່ມີໜິ້ວປົກກະຕິແມ່ນໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ຕິດກັບພົກຍ່ຽວ, ປາກພົກຍ່ຽວ, ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ. ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງໜິ້ວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໜິ້ວມີໜາມຄົມຈະຖູ, ກະທົບໃສ່ທາງເດີນປັດສະວະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຫຼັງ, ຖ່າຍເບົາອອກເລືອດຖ້າໜິ້ວຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ. ສ່ວນໜິ້ວຢູ່ພົກຍ່ຽວ, ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະຈະເຮັດໃຫ້ຍ່ຽວແສບ, ຍ່ຽວຢັດ, ຍ່ຽວຍາກ. ຖ້າຕິດຢູ່ໃນຂວັ້ນໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວຈະໜີບເຮັດໃຫ້ອຸດຕັນຂວັ້ນໄຂ່ຫຼັງ. ສະນັ້ນຂວັ້ນໄຂ່ຫຼັງຂະຫຍາຍຕົວ, ດົນໄປໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະຂະຫຍາຍອອກ ແລະ ບາງຄືກັບຖົງນໍ້າ. ເມື່ອບັນດາຂວັ້ນໄຂ່ຫຼັງເຄັ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນນໍ້າຍ່ຽວຈະສ້າງແຮງດັນສູງກະທົບໃສ່ປະສາດ ແລະ ເປືອກໄຂ່ຫຼັງເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຈຸກໝາກໄຂ່ຫຼັງ.

ເມື່ອໜິ້ວຖູໃສ່ທາງເດີນປັດສະວະແມ່ນຄວາມສ່ຽງເນື້ອເມືອກຈະບວມ, ອັກເສບ, ແມ່ນເງື່ອນໄຂອັນດີໃຫ້ແບັດທີເຣຍບຸກລຸກ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບຊຶມເຊື້ອທາງເດີນປັດສະວະ. ຄົນເຈັບຈະເຫັນວ່າເຈັບຫຼັງ, ຍ່ຽວແສບ, ຍ່ຽວຢັດ, ຍ່ຽວຂຸ້ນ. ຖ້າຊຶມເຊື້ອຮຸນແຮງຈະນຳໄປສູ່ໝາກຜົນທີ່ຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ: ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ. ຖ້າໝາກໄຂ່ຫຼັງເປັນ   ໜອງທັງໝົດອາດຕ້ອງຕັດໝາກໄຂ່ຫຼັງຖິ້ມ. ອຸດຕັນທາງເດີນປັດສະວະເຮັດໃຫ້ນໍ້າຍ່ຽວອັ່ງຄ້າງກໍ່ໃຫ້ເກີດການອັກເສບຊຶມເຊື້ອດົນໄປຈະນຳໄປສູ່ຜະໜັງທາງເດີນປັດສະວະແຂງຕົວ, ນັບທັງຂວັ້ນໄຂ່ຫຼັງ. ໝາກຜົນຂອງການແຂງຕົວຈະນຳໄປສູ່ໜ້າທີ່ການບີບປັ້ນຂອງທາງເດີນປັດສະວະຫຼຸດລົງ, ຕີບເຂົ້າເຮັດໃຫ້ທາງເດີນປັດສະວະອຸດຕັນ, ນໍ້າຍ່ຽວອັ່ງຄ້າງ. ອັກເສບຊຶມເຊື້ອຮຸນແຮງຢູ່ທາງເດີນປັດສະວະຍັງເຮັດໃຫ້ທາງເດີນປັດສະວະຖືກເນົ່າເປື່ອຍ, ປະກົດມີບັນດາຮູຮົ່ວຢູ່ພົກຍ່ຽວ, ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ.

ບັນດາວິທີການແກ້ໄຂໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ເນື່ອງຈາກບັນດາອາການແຊກຊ້ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງກໍ່ໃຫ້ເກີດ. ສະນັ້ນ, ມີກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ແຊກແຊງສຸກເສີນເພື່ອເອົາໜິ້ວໃນທັນທີ, ມີກໍລະນີສາມາດເອົາໜິ້ວອອກຊັກຊ້າກໍ່ໄດ້ມີຄວາມໝາຍວ່າແຊກແຊງເອົາໜິ້ວອອກເປັນເຈົ້າການຕາມຕາຕະລາງທີ່ກຳນົດໄວ້ແລ້ວເຊັ່ນ: ຜ່າຕັດເອົາໜິ້ວ ຫຼື ບົດໜິ້ວ. ມີກໍລະນີບໍ່ຕ້ອງແຊກແຊງຫຍັງສຳລັບໜິ້ວທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນດາອາການແຊກຊ້ອນເຈັບຫຼາຍ, ຖ່າຍເບົາອອກເລືອດ ຫຼື ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການແຊກຊ້ອນອັກເສບຊຶມເຊື້ອຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ.

ທັງໝົດຄົນເຈັບທີ່ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຕ້ອງປະຕິບັດ: ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ, ຮັບປະກັນປະລິມານນໍ້າຍ່ຽວປະມານເກີນ 2,5ລິດ/ມື້. ປິ່ນປົວບັນດາງວດຊຶມເຊື້ອ, ອັກເສບຊຶມເຊື້ອຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ. ປິ່ນປົວບັນດາອາການແຊກຊ້ອນ ຫຼື ບັນດາປັດໃຈທີ່ສະດວກງ່າຍກໍ່ໃຫ້ເກີດການກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວ. ເມື່ອຮູ້ໄດ້ສາເຫດ ຫຼື ສ່ວນປະກອບຂອງໜິ້ວແມ່ນຕ້ອງປິ່ນປົວຕາມສາເຫດ.

ຜ່າຕັດ ແລະ ບົດໜິ້ວໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ບັນດາຄົນເຈັບໃດ? ເລືອກວິທີປິ່ນປົວກໍ່ຄືການພະຍາກອນພະຍາດຂອງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຂຶ້ນກັບ 2ປັດໃຈຫຼັກ: ຂະໜາດ ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງໜິ້ວ.

ກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງໜິ້ວ: ແມ່ນເສັ້ນຜ່າກາງໃຫຍ່ສຸດທີ່ແທກໄດ້ຂອງໜິ້ວ, ເມື່ອໜິ້ວນ້ອຍກ່ວາ 5mm ແລະ ໜິ້ວນອນຢູ່ຂວັ້ນອ່າງໄຂ່ຫຼັງແມ່ນພະຍາຍາມກະທົບເພື່ອໃຫ້ໜິ້ວສາມາດເຮ່ຍລົງພົກຍ່ຽວຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ ແລະ ໜິ້ວສາມາດໄດ້ຖືກຖ່າຍເບົາອອກມານອກ.

ຕຳແໜ່ງຂອງໜິ້ວ: ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງດ້ວຍຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາ 2cm ມັກໄດ້ປິ່ນປົວດ້ວຍວິທີບົດໜິ້ວນອກຮ່າງກາຍ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າໜິ້ວນອນຢູ່ດ້ານຂວັ້ນເບື້ອງລຸ່ມຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງແມ່ນໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ອ່ອນກ່ວາ. ໃນກໍລະນີໜິ້ວນອນຢູ່ຕຳແໜ່ງນີ້ແມ່ນຂອບເຂດບົ່ງໃຊ້ບົດໜິ້ວເມື່ອໜິ້ວນ້ອຍກ່ວາ 1cm. ວິທີຜ່າຕັດເອົາໜິ້ວຜ່ານຜິວໜັງຍັງແມ່ນໜຶ່ງວິທີປິ່ນປົວທີ່ຂ້ອນຂ້າງປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຜົນ. ສະນັ້ນ, ໄດ້ບົ່ງໃຊ້ສຳລັບກໍລະນີໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງມີຂະໜາດໃຫຍ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດບົດ ຫຼື ເອົາໜິ້ວຜ່ານກ້ອງຊ່ອງ.

ປະຈຸບັນນີ້ດ້ວຍການພັດທະນາຂອງກ້ອງຊ່ອງໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງແມ່ນນອກຈາກວິທີບົດໜິ້ວນອກຮ່າງກາຍແລ້ວກໍ່ສາມາດເອົາໜິ້ວຜ່ານກ້ອງຊ່ອງ. ບົ່ງໃຊ້ເອົາໜິ້ວຜ່ານກ້ອງຊ່ອງເອົາເຂົ້າແຕ່ລະກໍລະນີຕົວຈິງ, ສະພາບຂອງຄົນເຈັບ, ໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງເມື່ອກວດພົບໜິ້ວກໍ່ຄືປະສົບການຂອງທ່ານໝໍ ແລະ ພາຫະນະຂອງພື້ນຖານການປິ່ນປົວ.ຄົນເຈັບປະມານ 50% ມີໜິ້ວນ້ອຍບໍ່ມີອາການຈະມີອາການພາຍໃນ 5ປີ. ໜິ້ວປະກາລັງຢູ່ໄຂ່ຫຼັງມັກກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຊຶມເຊື້ອ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ກໍລະນີໜິ້ວໄຫຍ່ແມ່ນຄວນປິ່ນປົວທັນທີເມື່ອກວດພົບວ່າມີໜິ້ວ.

Nhận xét