ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວນໍ້າບີແມ່ນພະຍາດທີ່ໃຜກໍ່ສາມາດເປັນໄດ້. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກມັນມີການພົວພັນພິເສດກັບຜູ້ຍິງ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີເຖິງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສຸກຂອງຄອບຄົວ. ສະນັ້ນ, ອັນຫຍັງແມ່ນສາເຫດ?

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນດາອາການເຈັບຮຸນແຮງຢູ່ບໍລິເວນແອວ ແລະ ທ້ອງ

ບັນດາການພົວພັນທີ່ໜ້າແປກລະຫວ່າງຜູ້ຍິງ ແລະ ພະຍາດໜິ້ວ

-ຜູ້ຍິງຖືພາມີຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຍ້ອນໃນໄລຍະຖືພາ, ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຍິງຈະມີການປ່ຽນແປງເປັນຊຸດກ່ຽວກັບການເຜົາໄໝ້ບັນດາທາດອິນຊີເຊັ່ນ: ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ…ຍ້ອນການປ່ຽນແປງນັ້ນອາດສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.

  • ໃນໄລຍະຖືພາ, ມົດລູກຈະປ່ຽນແປງຫຼາຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຂະໜາດ ແລະ ຕຳແໜ່ງ, ມົດລູກໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດການໜີບກົດກີດຂວາງການໄຫຼວຽນຂອງນໍ້າຍ່ຽວຈາກໝາກໄຂ່ຫຼັງລົງພົກຍ່ຽວ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການກຳຈັດນໍ້າຍ່ຽວພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງການສະສົມຂອງບັນດາທາດທີ່ລະລາຍໃນນໍ້າຍ່ຽວ.
  • ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຍິງມີແນວໂນ້ມຄວບຄຸມ calci ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຜົນໃນຂະບວນການຖືພາ.
  • ຜູ້ຍິງຖືພາຖ້າອະນາໄມບໍ່ດີ, ແມ່ນງ່າຍທີ່ສຸດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການອັກເສບໃນລະບົບຖ່າຍເທລຸ່ມກະທັນຫັນ, ເວລານັ້ນຈະແມ່ນໜຶ່ງເງື່ອນໄຂທີ່ສະດວກສ້າງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.
  • ໜຶ່ງປັດໃຈທີ່ສຳຄັນອື່ນນັ້ນແມ່ນ: ຄວາມຕ້ອງການນໍ້າດື່ມໃຫ້ຮ່າງກາຍໃນຜູ້ຍິງຖືພາເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາປົກກະຕິຫຼາຍ. ດື່ມນໍ້າໜ້ອຍເຮັດໃຫ້ຂະບວນການກັ່ນຕອງຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຖືກຫຼຸດລົງ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງສະສົມໜິ້ວ.

– ບັນດາຊະນິດຢາສຳລັບຜູ້ຍິງໂດຍສະເພາະ: ຢາຫຼຸດນໍ້າໜັກ, ຢາຄຸມ, ຢາປັບປະຈຳເດືອນ, ຢາກະຕຸ້ນຮໍໂມນ,… ຖ້ານຳໃຊ້ບໍ່ຖືກວິທີຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບການເຜົາໄໝ້, ນຳໄປສູ່ຮ່າງກາຍບໍ່ຖ່າຍເທໜິ້ວອອກມາໄດ້.

– ອາຫານ: ໝາກເຂືອດອງ, ສະຕໍເບີລີ້, ຜັກຫົມ, ຜັກບົ້ງ, ຊ໋ອກໂກແລັດ, ບັນດາປະເພດເຄື່ອງສົ້ມກິນກັບນໍ້າປາ,… ແມ່ນບັນດາອາຫານທີ່ນິຍົມໃນທຸກມື້ຂອງບັນດາເອື້ອຍນ້ອງ. ພວກມັນແມ່ນບັນດາອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ໜິ້ວສະສົມ ແລະ ຄ່ອຍໆໃຫຍ່ຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ.

– ຄວາມເຄີຍຊິນໃນການດຳລົງຊີວິດ: ຄວາມຈິງແມ່ນມີຫຼາຍຄົນໃນພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມເຄີຍຊິນໃນການຫຼິ້ນກິລາ. ລັກສະນະວຽກງານພັດເຮັດໃຫ້ບັນດາເອື້ອຍນ້ອງຕ້ອງນັ່ງຫຼາຍ, ເຄື່ອນໄຫວໜ້ອຍ. ສະນັ້ນ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຖົງນໍ້າບີບໍ່ໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນ, ບໍ່ສາມາດບີບປັ້ນແຮງເພື່ອຂັບໜິ້ວອອກຈາກຮ່າງກາຍ.

ຍ້ອນຫຍັງຜູ້ຍິງຈຶ່ງຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດໜິ້ວ?

ບັນດາເອື້ອຍນ້ອງຕ້ອງເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຕົນເອງແຕ່ຍັງໃຫ້ຄອບຄົວນຳອີກ.

ຜົວຂອງທ່ານອາດຖືກພະຍາດໜິ້ວຮຸກຮານຖ້າອາຫານປະຈຳວັນເຄັມ ແລະ ມີໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ. ການທີ່ປ່ອຍໃຫ້ຜົວຂອງຕົນດື່ມເຫຼົ້າເບຍຫຼາຍກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍນໍ້າໃນຮ່າງກາຍ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດໜິ້ວທາງອ້ອມ.

ແລະ ກໍ່ຢ່າຄິດວ່າພະຍາດນີ້ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງລູກຂອງທ່ານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ປະກົດມີຫຼາຍກໍລະນີເດັກເຂົ້າໂຮງໝໍຍ້ອນດື່ມນົມທີ່ປົນເປື້ອນສານ melamin.

“ຜູ້ຊາຍສ້າງເຮືອນ, ຜູ້ຍິງສ້າງຮັງອັນອົບອຸ່ນ” – ແມ່ນຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດເລື່ອງກິນດື່ມປະຈຳວັນຂອງທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ, ເອື້ອຍນ້ອງຜູ້ຍິງຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມຮູ້ໃຫ້ຕົນເອງເພື່ອປົກປ້ອງຄອບຄົວຫຼີກເວັ້ນພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.

 ຄຳແນະນຳໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວນໍ້າບີທີ່ເອື້ອຍນ້ອງຕ້ອງຮູ້

ການຂາດນໍ້າໃນຮ່າງກາຍຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າຍ່ຽວຂຸ້ນຂຶ້ນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຕະກອນໜິ້ວສະສົມກາຍເປັນກ້ອນໜິ້ວໃຫຍ່. ດື່ມນໍ້າຢ່າງໜ້ອຍ 2ລິດໃນແຕ່ລະມື້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເວັ້ນໄກຈາກພະຍາດໜິ້ວແຕ່ຍັງໃຫ້ທ່ານຜິວພັນທີ່ງາມ, ຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ ແລະ ຮ່າງກາຍອ່ອນນຸ້ມ.

ແມ່ນຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກກ່ຽວກັບໂພສະນາການໃນຄອບຄົວ, ທ່ານຄວນເຝິກຄວາມເຄີຍຊິນກິນຈາງ, ໃຊ້ນໍ້າມັນໜ້ອຍ. ອອກກຳລັງກາຍໜຶ່ງຄາບໃນແຕ່ລະມື້ໃຫ້ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວກໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ດີ.

ຖ້າທ່ານ ຫຼື ຄົນສະໜິດໃນຄອບຄົວກວດພົບເປັນພະຍາດໜິ້ວ, ຈົ່ງສຸມໃສ່ໃນການປິ່ນປົວໂດຍໄວ, ເດັດຂາດດ້ວຍບັນດາຢາພື້ນເມືອງ. ເດັດຂາດບໍ່ປະໃຫ້ພະຍາດໜັກເຖິງລະດັບຕ້ອງໄປບົດໜິ້ວຈະເສຍເວລາ, ເງິນຄຳ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສຸຂະພາບ.

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວນໍ້າບີມັກມາພ້ອມບັນດາອາການເຈັບຮຸ່ມໆ ແລະ ປະກົດການອັກເສບຊຶມເຊື້ອກໍ່ສຸດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຍ້ອນແນວນັ້ນຊະນິດຢາທີ່ທ່ານເລືອກນອກຈາກສັບພະຄຸນຂັບໜິ້ວແລ້ວຄວນເພີ່ມສັບພະຄຸນແກ້ປວດ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອແກ້ອັກເສບເພື່ອຂະບວນການປິ່ນປົວທີ່ປອດໄພ, ລຸລ່ວງໄປດ້ວຍດີ.

Nhận xét