ໜິ້ວໃນລະບົບທາງເດີນປັດສະວະແມ່ນປະກົດການກໍ່ໂຕເປັນໜິ້ວຢູ່ທາງເດີນປັດສະວະລວມມີ: ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວພົກຍ່ຽວ ແລະ ມີບາງກໍລະນີມີທັງໜິ້ວທໍ່ສົ່ງປັດສະວະເນື່ອງຈາກໜິ້ວແຕ່ທາງເທິງ ເຄື່ອນຍ້າຍລົງມາລຸ່ມ.

tt

ພະຍາດມັກເກີດໃນຄົນທີ່ສູງອາຍຸ, ໜ້ອຍທີ່ຈະເກີດໃນເດັກນ້ອຍ ແລະ ປົກກະຕິມີປະຫວັດເປັນພະຍາດ ຍາວ ຜ່ານຫຼາຍປີ ແລະ ພັດມັກຈະເປັນກັບຄືນທີ່ສຸດ. ຕາມການສະຖິຕິຂອງອົງການອະນາໄມໂລກຈຳ ນວນຫຼາຍ, ພະຍາດນີ້ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ບັນດາປະເທດທຸກຍາກ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ ກຳລັງພັດທະນາ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະໄດ້ ແລະ ກຳລັງແມ່ນບັນຫາທີ່ເປັນ ກັງວົນຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ຂອງຂະແໜງການແພດ.

ພະຍາດງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທາງເດີນປັດສະວະຖືກອຸດຕັນ ແລະ ຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ເກີດປະກົດການຊຶມເຊື້ອໃນ ທາງເດີນປັດສະວະ, ໜັກໄປກ່ວານັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງອັ່ງນໍ້າ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມຊຳເຮື້ອ, ອາການແຊກຊ້ອນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພິການໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບຕະຫຼອດຊີວິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໜິ້ວປັດ ສະວະເປັນຕົ້ນແມ່ນໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງມັກເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຈຸກໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ. ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດ ໜິ້ວປັດສະວະມາດົນຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທີ່ດີຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງສຸຂະພາບ, ການອອກແຮງງານ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການປິ່ນປົວກໍ່ຂ້ອນຂ້າງຊິ້ນເປືອງ ແລະ ເປັນພາລະ ໃຫ້ແກ່ງົບປະມານຂອງຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ.

ຜູ້ໃດມັກເປັນພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ?

ພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະມັກເກີດຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວພົກຍ່ຽວພົບ ໄດ້ໜ້ອຍກ່ວາສ່ວນໜິ້ວທໍ່ສົ່ງປັດສະວະແມ່ນເກີດນຳຜູ້ຊາຍເທົ່ານັ້ນ. ຍ້ອນທໍ່ສົ່ງປັດສະວະຂອງຜູ້ຊາຍຍາວ, ໜິ້ວຍາກທີ່ຈະອອກມານອກຕາມກະແສນໍ້າຍ່ຽວ.

ໜິ້ວມັກເກີດໃນຜູ້ຊາຍ, ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນຜູ້ຊາຍ 5ຄົນຈຶ່ງມີຜູ້ຍິງເປັນພະຍາດ 1ຄົນ. ອາຍຸທີ່ເປັນພະຍາດ ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະຢູ່ໃນຜູ້ຊາຍສະເລ່ຍແຕ່ 20 – 40ປີສ່ວນຜູ້ຍິງພັດແຕ່ 25 – 40ປີ. ແຕ່ວ່າຮອດ ອາຍຸ 55ປີຂຶ້ນໄປ, ຜູ້ຍິງພັດມີຫຼາຍຄົນເປັນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ. ສາເຫດບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການ ແພດໃຫ້ຮູ້ວ່າແມ່ນຍ້ອນມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບຮໍໂມນຍິງ ແລະ ສະພາບກະດູກຜ່ອຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄວ ໝົດປະຈຳເດືອນ. ໃນເດັກນ້ອຍ, ຄົນເຈັບເປັນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະມັກອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 10ປີ, ອາຍຸແຕ່ 10 – 18ປີພັດໜ້ອຍກ່ວາທີ່ຈະເປັນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ. ກໍ່ຍັງບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍໃດຍອມຮັບໄດ້ຕໍ່ ສະພາບການທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງ

ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະເກີດໃນຄົນຊົນນະບົດຫຼາຍກ່ວາຄົນໃນຕົວເມືອງ, ບັນດາຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ບັນດາເຂດ ຝັ່ງທະເລ ແລະ ບັນດາເຂດພູຫີນປູນ, ແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ບັນຈຸການຊຽມຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ງ່າຍທີ່ຈະເປັນພະຍາດກ່ວາ ບັນດາເຂດອື່ນ.

ຄົນເຮົາເຫັນວ່າເຊື້ອຊາດຕ່າງກັນມີອັດຕາສ່ວນພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະຕ່າງກັນ. ອີງຕາມວັນນະ ຄະດີການແພດແມ່ນບັນດາຄົນທີ່ມີຜິວດຳ ແລະ ບັນດາຄົນຢູ່ເຂດຮ້ອນມີອັດຕາສ່ວນເປັນພະຍາດຂ້ອນຂ້າງ ຕໍ່າ. ມີເຖິງ 30%ຂອງຄົນເຈັບທີ່ເປັນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະມີປັດໃຈກຳມະພັນໃນຄອບຄົວ. ມີຄົນເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີປັດໃຈກຳມະພັນໃນເຊື້ອຂອງບັນດາຄົນເຫຼົ່ານີ້ແຕ່ຍ້ອນເຂົາດຳລົງຊີວິດຮ່ວມກັນໃນໜຶ່ງຄອບຄົວ, ມີລະ ດັບການກິນດື່ມ ແລະ ດຳລົງຊີວິດກໍ່ຄືອອກແຮງງານຮ່ວມກັນ. ສະນັ້ນ, ງ່າຍທີ່ຈະເກີດພະຍາດໜິ້ວທາງ ເດີນປັດສະວະ. ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະໃນບັນດາຄົນເຈັບທີ່ມີປັດໃຈທີ່ມັກ ເປັນກັບຄືນ ແລະ ປົກກະຕິແມ່ນຍາກທີ່ຈະປິ່ນປົວ.

ບັນດາປັດໃຈສ່ຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ

ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໄກ້ຊິດເຖິງສະພາບພູມອາກາດ ແລະ ອາກາດຢູ່ບ່ອນທີ່ດຳ ລົງຊີວິດ: ເມື່ອພູມອາກາດກາຍເປັນຮ້ອນເອົ້າ, ເຫື່ອອອກຫຼາຍ ແລະ ນໍ້າຍ່ຽວຈະເຂັ້ມຂຸ້ນເຮັດໃຫ້ບັນດາ ຜຶກເກືອໃນນໍ້າຍ່ຽວຖືກອີ່ມຕົວ ແລະ ງ່າຍທີ່ຈະຕົກຕະກອນ ແລະ ສ້າງເປັນໜິ້ວໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ພົກ ຍ່ຽວ. ການເກີດພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະກໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໄກ້ຊິດເຖິງລະດູການ: ລະດູຮ້ອນ ແລະ ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນພະຍາດມັກເປັນໄດ້ງ່າຍກ່ວາລະດູບານໃໝ່ ແລະ ລະດູໜາວ. ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ບັນຈຸ ນໍ້າຕານຫຼາຍໃນລະດູຮ້ອນກໍ່ແມ່ນສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ.

ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໄກ້ຊິດເຖິງອາຊີບຂອງຄົນເຈັບ: ຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນສິ່ງແວດ ລ້ອມແດດຮ້ອນເຊັ່ນ: ຊ່າງເຫຼັກກ້າ, ກຳມະກອນກໍ່ສ້າງ, ທະຫານເຮືອ, ຄົນທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວມັນສະໝອງ ເຄັ່ງຕຶງເຊັ່ນ: ທ່ານໝໍ, ພະນັກງານຫ້ອງການ… ງ່າຍທີ່ຈະເປັນພະຍາດໄດ້ຫຼາຍກ່ວາຄົນທີ່ເຮັດວຽກອາ ຊີບອອກແຮງງານທົ່ວໄປ. ມີບັນດາໂຄງການວິໄຈໃຫ້ເຫັນວ່າພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະມີຄວາມກ່ຽວ ຂ້ອງເຖິງບັນດາຊະນິດຮໍໂມນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດໃນຄົນ.

ລະດັບການກິນດື່ມສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຖິງຄວາມສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດ, ຄົນທີ່ດື່ມປະເພດ ນໍ້າທີ່ມີທາດການຊຽມຫຼາຍແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເປັນພະຍາດ, ການດື່ມນົມຫຼາຍເກີນໄປຮ່ວມກັບບັນດາທາດປະ ສົມຕື່ມໃສ່ນົມເຊັ່ນ: melamin ກໍ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຍ້ອນເພີ່ມປະລິມານການຊຽມດູດຊຶມ ເຂົ້າໃນຮ່າງກາຍ. ດື່ມນໍ້າໜ້ອຍ, ກິນເຄັມເກີນໄປ, ບໍລິໂພກບັນດາອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍການຊຽມຫຼາຍ ເກີນໄປມີດ້ານດີແຕ່ກໍ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດຂຶ້ນສູງ.

ພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະສາມາດປ້ອງກັນໄດ້

ການດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເວລາອາກາດຮ້ອນເອົ້າເກີນໄປ ຫຼື ເຮັດວຽກໜັກໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີ ອຸນຫະພູມສູງ, ຫຼີກລ້ຽງ ແລະ ປິ່ນປົວໃຫ້ດີບັນດາພະຍາດຊຶມເຊື້ອໃນທາງເດີນປັດສະວະ, ມີລະດັບການ ກິນດື່ມທີ່ເໝາະສົມ, ບໍ່ບໍລິໂພກບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີການຊຽມ ແລະ ບັນດາທາດທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດ ໜິ້ວຫຼາຍເກີນໄປ… ແມ່ນພວກເຮົາສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ພະຍາດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ກຳລັງ ເປັນຈຸດສຸມຂອງຄວາມຄິດເຫັນສາທາລະນະໃນປະຈຸບັນ.

Nhận xét