ໜິ້ວນໍ້າບີແມ່ນພະຍາດທີ່ກວມອັດຕາສ່ວນສູງໃນບັນດາພະຍາດຂອງລະບົບລະລາຍ. ນີ້ແມ່ນສາມາດ ຫຼັກທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຊຶມເຊື້ອຕັບບີ, ເມື່ອມີອາການແຊກຊ້ອນພະຍາດງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ.

ໜິ້ວນໍ້າບີ, ສາມາດພົບຢູ່ທາງນຳສົ່ງນໍ້າບີ (ໃນຕັບ, ນອກຕັບ), ໃນຖົງນໍ້າບີ. ໜິ້ວຖົງນໍ້າບີຕົ້ນຕໍແມ່ນ cholesterol, ການກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຕິດແທດເຖິງການສູນເສຍຄວາມສົມດູນຂອງບັນດາ ສ່ວນປະກອບທີ່ມີໃນນໍ້າບີສ້າງເປັນການ “ອີ່ມຕົວ cholesterol”. ໜິ້ວທາງເດີນນໍ້າບີຕົ້ນຕໍແມ່ນໜິ້ວສີນໍ້າບີ, ສ່ວນປະກອບຫຼັກແມ່ນ canxi bilirubinat.

tt

ປັດໃຈສະດວກເພື່ອໃຫ້ກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວແມ່ນຊຶມເຊື້ອທາງເດີນນໍ້າບີ, ຕັບແຂງ, ເຊື້ອແບັດທີເຣຍ, ແມ່ກາຝາກ (ແມ່ພະຍາດ, ສານ…) ຈາກລະບົບລະລາຍເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າຫາທາງເດີນນໍ້າບີ. ກັບໜິ້ວທັງ 2ຊະນິດ, ການອັ່ງຄ້າງຂອງນໍ້າບີກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງສາເຫດສຳຄັນໃນຈັບໂຕເປັນໜິ້ວ ແລະ ຊຶມເຊື້ອຢູ່ທາງເດີນນໍ້າບີ.

ນໍ້າບີມີບົດບາດສຳຄັນໃນຂະບວນການລະລາຍ, ຊ່ວຍດູດຊຶມທາດໄຂມັນ, ຈຸລັງຕັບຫຼັ່ງອອກມາຢ່າງຕໍ່ ເນື່ອງ ແລະ ໄດ້ຖອກໃສ່ທໍ່ນໍ້າບີຫຼັກ (ຜ່ານຫຼາຍສາຂານ້ອຍໃນຕັບ). ປົກກະຕິນໍ້າບີຈະຂຸ້ນ ແລະ ຖືກເກັບ ຮັກສາໃນຖົງນໍ້າບີ, ຢູ່ທີ່ນີ້ນໍ້າບີໄດ້ຂັບອອກແຕ່ລະງວດລົງລຳໄສ້ອ່ອນຜ່ານທໍ່ນໍ້າບີຫຼັກເມື່ອມີອາຫານເຂົ້າ ມາໃນລະບົບລະລາຍ.

ໜິ້ວນໍ້າບີກໍ່ຕົວຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ກີດຂວາງການໄຫຼວຽນຂອງນໍ້າບີ, ດ້ານໜຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດສະພາບແໜ້ນທ້ອງ, ອາຫານຍ່ອຍຊ້າ, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຊຶມເຊື້ອ ແລະ ບັນດາອາການ ເຈັບຈຸກຢູ່ບີ, ເຈັບຈຸກຢູ່ຕັບເນື່ອງຈາກທາງເດີນນໍ້າບີເຄັ່ງ, ຂະຫຍາຍອອກ. ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການບົ່ງມະຕິໂດຍ ໄວ ແລະ ປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາ, ໜິ້ວນໍ້າບີອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນດາອາການແຊກຊ້ອນທີ່ໜັກໜ່ວງ, ບາງທີເສຍ ຊີວິດເຊັ່ນ:ຖົງນໍ້າບີເນົ່າ, ນໍ້າບີຊຶມຜ່ານທາງຊ່ອງທ້ອງ, ອັກເສບເຍື່ອຫຸ້ມທ້ອງນໍ້າບີ, ນໍ້າບີຮົ່ວເຂົ້າທໍ່ລະລາຍ , ເປັນຝີໃນຕັບທາງເດີນນໍ້າບີ, ອັກເສບມ້າມກະທັນຫັນ, ເລືອດໄຫຼໃນທາງເດີນນໍ້າບີ, ຊຶມເຊື້ອໃນກະແສ ເລືອດ, ຊ໋ອກຍ້ອນຊຶມເຊື້ອ, ຕັບແຂງເນື່ອງຈາກນໍ້າບີອັ່ງຄ້າງເປັນເວລາດົນ…

ຈຸດປະສົງໃນການປິ່ນປົວແມ່ນລົບລ້າງໜິ້ວເພື່ອໃຫ້ນໍ້າບີໄຫຼວຽນສະດວກ,ແຕ່ບັນຫາທີ່ຍາກທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ ນີ້ແມ່ນອັດຕາສ່ວນເປັນໜິ້ວກັບຄືນຫຼັງປິ່ນປົວແມ່ນສູງຫຼາຍ, ນີ້ແມ່ນບົດທົດສອບໜຶ່ງທີ່ບໍ່ນ້ອຍສຳລັບທັງຄົນ ເຈັບ ແລະ ທ່ານໝໍໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານຄືນພະຍາດນີ້.

ມູມມອງຂອງການແພດພື້ນເມືອງເບິ່ງຮ່າງກາຍແມ່ນກ້ອນເອກກະພາບໜຶ່ງ,ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາ ອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍຕົງກັນສະເໝີ ແລະ ມີປະຕິສຳພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ລະບົບຕັບ – ບີກໍ່ບໍ່ນອນນອກກົດເກນນັ້ນ. ການລົບລ້າງໜິ້ວພຽງແຕ່ແມ່ນວິທີການແກ້ບັນຫາຊົ່ວຄາວຍັງ ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ເຖິງຕົ້ນຕໍຂອງສາເຫດ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ໃນການປິ່ນປົວຄວນໄດ້ມຸ້ງໄປໃສ່ການສົມດູນໜ້າທີ່ ການຂອງລະບົບທັງໝົດ.

ຕາມ Vietnamnet

Nhận xét