ຖ້າແມ່ນຄົນທີ່ກຳລັງເປັນເຈົ້າຂອງບັນດາຄວາມຊິນເຄີຍທີ່ຂີ້ຄ້ານເຊັ່ນ: ຂີ້ຄ້ານດື່ມນໍ້າ, ຂີ້ຄ້ານໄປຖ່າຍເບົາ, ຂີ້ຄ້ານຮັບປະທານບັນດາອາຫານນອກຈາກການຊຽມ… ແມ່ນທ່ານອາດເປັນພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃດ!

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນຫຍັງ?

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນບັນດາຜຶກຂອງແຮ່ທາດ, ເກືອ ແລະ ໂລຫະໄດ້ສະສົມໃນໄຂ່ຫຼັງຄ່ອຍໆກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວ. ນີ້ແມ່ນພະຍາດທີ່ມັກພົບຂອງບັນດາ XY ຢືນຢູ່ຫຼັງຂອງພະຍາດອັກເສບຊຶມເຊື້ອ ແລະ ຕ່ອມລູກໝາກ ເທົ່ານັ້ນໃດ

tt

ສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດໜິ້ວໃນ XY

ມີຫຼາຍສາເຫດຂອງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງເຊັ່ນ: ຊຶມເຊື້ອໃນທາງເດີນປັດສະວະ ຫຼື ຢາບາງຊະນິດ. ໃນຊີວິດດື່ມນໍ້າ ໜ້ອຍ, ຄວາມຊິນເຄີຍຖ່າຍເບົາໜ້ອຍໃນໄລຍະຍາວ, ລະດັບການກິນດື່ມ… ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂອງບັນ ດາທາດເຊັ່ນ: ການຊຽມ,  uric, oxalate ໃນນໍ້າຍ່ຽວສູງເກີນໄປ… ແມ່ນສາເຫດປະກອບສ່ວນກໍ່ໃຫ້ ເກີດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.

ແຕ່ວ່າ, ສາເຫດໜຶ່ງອີກທີ່ຕ້ອງກ່າວເຖິງແມ່ນການກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດມາຈາກກຳມະ ພັນໃນຄອບຄົວ.

ຍ້ອນຫຍັງ XY ຈຶ່ງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຫຼາຍກ່ວາ XX?

ເຫດຜົນເປັນຫຍັງບັນດາ XY ຈຶ່ງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຫຼາຍກ່ວາ XX ແມ່ນຍ້ອນປະລິມານຂອງບັນດາກ້າມເນື້ອ ໃນຮ່າງກາຍປົກກະຕິຈະໃຫຍ່ກ່ວາທຽບກັບ XX. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ການພະຍາຍາມໃນແຕ່ລະມື້ຂອງບັນດາ ໝາກຜົນເນື້ອເຍື່ອໃນການແລກປ່ຽນທາດເສດເຫຼືອເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີແນວໂນ້ມສ້າງເປັນໜິ້ວຖ້າບໍ່ລະລາຍ ໃນເວລາແລກປ່ຽນທາດ. ສາເຫດສຳຄັນອື່ນອີກແມ່ນຍ້ອນທາງເດີນປັດສະວະຂອງ XY ສັບສົນກ່ວາທຽບ ກັບທາງເດີນປັດສະວະຂອງ XX

ນອກຈາກນັ້ນແມ່ນຍ້ອນໂຄງປະກອບສ້າງຂອງທໍ່ສົ່ງປັດສະວະຂອງອະໄວຍະວະເພດງ່າຍທີ່ຈະນຳໄປສູ່ ການຕິດເຊື້ອບັນດາພະຍາດອັກເສບຊຶມເຊື້ອ ຫຼື ອະໄວຍະວະເພດຖືກບາດເຈັບອາດນຳໄປສູ່ການເຮັດໃຫ້ ຫຼຸດຕໍ່າສຸດການອອກມາຈາກພົກຍ່ຽວ ແລະ ການປະກົດຕົວຂອງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ເຂົ້າໃຈແບບງ່າຍໆແມ່ນຍ້ອນ ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະຂອງ XY ຍາວ, ໜິ້ວຍາກທີ່ຈະອອກມານອກຕາມກະແສປັດສະວະ.

ອາການຂອງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນ XY

ການປະກົດຕົວຂອງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໄດ້ສະແດງໂດຍບັນດາອາການເຈັບຮຸນແຮງບໍລິເວນທ້ອງປັ້ນຮຸນແຮງເຮັດ ໃຫ້ທ່ານບໍ່ສາມາດສຸມໃສ່ວຽກຫຍັງໄດ້. ອາການເຈັບຈະລາມໄປທົ່ວບໍລິເວນທ້ອງ ແລະ ບາງເທື່ອກໍ່ກະທົບ ເຖິງຂາໜີບ ແລະ ອະໄວຍະວະເພດນຳອີກ. ນອກຈາກບັນດາອາການເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ, ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງອາດມາ ພ້ອມກັບຄວາມຮູ້ສຶກປວດຮາກ ແລະ ໄຂ້ ຫຼື ມີເລືອດໃນປັດສະວະ.

ປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ອີງຕາມຂະໜາດຂອງໜິ້ວແຕ່ລະຊະນິດແມ່ນທ່ານໝໍຈະເລືອກບັນດາວິທີການປິ່ນປົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດ້ວຍ ບັນດາໜິ້ວທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຕໍ່າກ່ວາ 3-4mm, ທ່ານສາມາດປິ່ນປົວດ້ວຍຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ການຝຶກ ຫັດກາຍກໍ່ຊ່ວຍສະຫຼາຍໜິ້ວໄດ້ໃດ.

ຖ້າໜິ້ວມີຂະໜາດໃຫຍ່ກ່ວາ  5-6 mm ຕ້ອງໄດ້ອາໄສເຖິງການແຊກແຊງຂອງການຜ່າຕັດ. ປະຈຸບັນວິທີ ການປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງທີ່ນິຍົມໃຊ້ທີ່ສຸດແມ່ນນຳໃຊ້ເຕັກນິກສະຫຼາຍໜິ້ວດ້ວຍລະບົບເຄື່ອງ Direx Duet (ເຕັກໂນໂລຊີຂອງຝລັ່ງ). ຕາມທີ່ໄດ້ຮູ້ມາເຕັກນິກນີ້ນຳໃຊ້ປິ່ນປົວໃຫ້ຄົນເຈັບທຸກໄວ. ດ້ວຍວິທີການນີ້, ຄົນ ເຈັບພຽງແຕ່ສະຫຼາຍໜິ້ວຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ຕ້ອງໄປໂຮງໝໍເພື່ອສະຫຼາຍໄປມາຫຼາຍເທື່ອຄືກັບບັນດາເຕັກ ນິກໃນເມື່ອກ່ອນ.

ປ້ອງກັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຄືແນວໃດ?

tt

ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນດາອາການເຈັບຂອງໜິ້ວໄຂ່້ຫຼັງແມ່ນໝັ່ນໄປຖ່າຍເບົາເມື່ອທ່ານປວດເບົາ

ນອກຈາກນັ້ນ, ດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍໆໃນຄາບອາຫານແຕ່ລະຄາບ ແລະ ພິເສດແມ່ນຫຼັງຈາກການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານ ຮ່າງກາຍທຸກຊະນິດ.

ຮ່ວມກັບວຽກນີ້ທ່ານຄວນຫຼີກລ້ຽງການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍການຊຽມເຊັ່ນ: ນົມ ແລະ ຊ໋ອກໂກແລັດຫຼາຍ ເກີນໄປ, ບັນດາປະເພດອາຫານທີ່ມີທາດໂປຼຕີນຫຼາຍເຊັ່ນ: ຊີ້ນ. ກົງກັນຂ້າມບັນດາອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍ magie ແລະ kali ສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນຕົວທ່ານໃດ.

ຈົ່ງຈື່ເອົາໄວ້ເພື່ອສຶກສາຄຳເຫັນທ່ານໝໍ, ໃນທັນທີເມື່ອບັນດາອາການຂອງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງປະກົດຕົວເພື່ອໄດ້ຮັບການດູແລ ໃນທັນທີຍ້ອນຖ້າປະໄວ້ດົນເກີນໄປທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຕັດໝາກໄຂ່ຫຼັງຖິ້ມບາງທີເສຍຊີວິດໃດ.

Nhận xét