ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນໄລຍະຖືພາແມ່ນກໍລະນີທີ່ຂ້ອນຂ້າງພົບໄດ້ຍາກ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ມານກວດພົບໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນ ໄລຍະຖືພາແມ່ນຍ້ອນໄດ້ຖືອາການພະຍາດນີ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ.

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງບໍ່ຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເດັກໃນທ້ອງ (ຍົກເວັ້ນກໍລະນີເກີດກ່ອນກຳນົດ) ແຕ່ມັນພັດ ແຝງບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບສຳລັບຜູ້ເປັນແມ່. ຖ້າໜິ້ວມີແຕ່ນອນຢູ່ໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງແມ່ນໜ້ອຍທີ່ຈະມີຄວາມ ອັນຕະລາຍແຕ່ຖ້າມັນເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນທາງເດີນປັດສະວະ, ແມ່ມານອາດປະເຊີນໜ້າກັບອາການອັກ ເສບທາງເດີນປັດສະວະ. ອາການທີ່ເປັນເອກກະລັກຂອງອັກເສບທາງເດີນປັດສະວະແມ່ນໄປຖ່າຍເບົາ ອອກເລືອດ, ເຈັບເວລາໄປຖ່າຍເບົາ…

ຄວາມສ່ຽງ

soi-than-trong-thai-ky

ມີ 3ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບອາການໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນໄລຍະຖືພາແມ່ນ: ເຈັບ, ຄວາມສ່ຽງເກີດລູກກ່ອນກຳນົດ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະຊຶມເຊື້ອ. ໃນນັ້ນ, ຊຶມເຊື້ອຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງແມ່ນສະພາບທີ່ເປັນອັນ ຕະລາຍທີ່ສຸດ. ເມື່ອໝາກໄຂ່ຫຼັງບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີຍ້ອນມີໜິ້ວ, ມັນງ່າຍທີ່ຈະຊຶມເຊື້ອ, ເຮັດໃຫ້ ປ່ຽນແປງແຮງດັນເລືອດຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງ. ຊຶມເຊື້ອໝາກໄຂ່ຫຼັງໃນໄລຍະຖືພາຈະນຳໄປສູ່ການເກີດລູກກ່ອນ ກຳນົດ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນແມ່ມານຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງເມື່ອມີຄວາມສະດວກ.

ການປິ່ນປົວ

ການປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນຜູ້ຍິງຖືພາ ແລະ ບໍ່ຖືພາແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ໜຶ່ງໃນບັນດາວິທີການປິ່ນປົວໜິ້ວ ໄຂ່ຫຼັງມີຊື່ວ່າ “ເຄື່ອງບົດໜິ້ວ” – ບໍ່ໃຊ້ການຜ່າຕັດແຕ່ໃຊ້ເຄື່ອງກະຈາຍຄື້ນດ້ານນອກຮ່າງກາຍ. ແຕ່ວ່າ, ຂະບວນການນີ້ບໍ່ໄດ້ບົ່ງໃຊ້ສຳລັບແມ່ມານຍ້ອນກັງວົນຜົນກະທົບຂອງຄື້ນເຖິງເດັກໃນທ້ອງ

ການປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນໄລຍະຖືພາແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ກໍລະນີສ່ວນຫຼາຍ, ແມ່ມານຈະ ໄດ້ບົ່ງໃຊ້ປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນທັນທີຫຼັງຈາກເກີດລູກແລ້ວ.

ການປ້ອງກັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃນໄລຍະຖືພາ

ການວິໄຈຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ການໃຊ້ການຊຽມຫຼາຍເກີນໄປບໍ່ແມ່ນສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການໜິ້ວ ໄຂ່ຫຼັງໃນໄລຍະຖືພາ. ແຕ່ແມ່ມານກໍ່ຄວນຫຼີກລ້ຽງຫຼົງຜິດໃຊ້ການຊຽມ, ມີແຕ່ໃຊ້ຖືກຕາມລະດັບຈາກຄຳ ປຶກສາຂອງທ່ານໝໍເທົ່ານັ້ນ. ດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບປັດສະວະເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີ, ປ້ອງກັນໜິ້ວ ໄຂ່ຫຼັງ

ນອກຈາກນັ້ນ, ແມ່ມານທີ່ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຕ້ອງໄດ້ຮັກສາລະດັບການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ແຂງແຮງ. ຫຼາຍກໍລະນີ , ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງບໍ່ໄດ້ປິ່ນປົວໃນໄລຍະຖືພາ. ຖ້າມີປະຫວັດກ່ຽວກັບໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ຕ້ອງໄປຖ່າຍເອັກສະເລກ່ອນມີ ແຜນຖືພາ. ຖ້າກວດພົບໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາກັບທ່ານໝໍເພື່ອດຳເນີນການປິ່ນປົວກ່ອນຖືພາ.

ກຸ່ມຜູ້ຍິງມີອາການກ່ຽວກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ຊຶມເຊື້ອພົກຍ່ຽວກໍ່ຕ້ອງໄປກວດກາສຸຂະພາບກ່ອນ ຖືພາ.

Nhận xét