ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນພະຍາດທີ່ພົບໂດຍທົ່ວໄປໃນປະຈຸບັນນີ້, ໜິ້ວໄດ້ກໍ່ຕົວຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຖ້າບໍ່ໄດ້ກວດພົບໂດຍໄວເພື່ອປິ່ນປົວແມ່ນອາດນຳໄປສູ່ບັນດາອາການແຊກຊ້ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍກ່ວາ. ບັນຫາແມ່ນຄົນເຈັບມີແຕ່ສາມາດຮັບຮູ້ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຜ່ານບັນດາອາການເຈັບຈຸກຮຸນແຮງຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງລຸ່ມ ຫຼື ບັງເອີນກວດພົບເມື່ອໄປເອໂກ, ຖ່າຍເອັກສະເລເທົ່ານັ້ນ.

ລຸ່ມນີ້ແມ່ນບັນດາສັນຍານຊ່ວຍກວດພົບໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໂດຍໄວທີ່ສຸດ:

ພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງມັກສະແດງອອກແບບງຽບໆ ແລະ ມີແຕ່ສະແດງອາການທາງນອກເມື່ອໜິ້ວໄດ້ກໍ່ຕົວຂຶ້ນໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.

bai-thach-soi-than

 ບັນຫາແມ່ນຄົນເຈັບມີແຕ່ສາມາດຮັບຮູ້ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຜ່ານບັນດາອາການເຈັບຈຸກຮຸນແຮງຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງລຸ່ມ ຫຼື ບັງເອີນກວດພົບເມື່ອໄປເອໂກ, ຖ່າຍເອັກສະເລເທົ່ານັ້ນ.

– ຖ້າໜິ້ວເຄື່ອນຍ້າຍລົງບໍລິເວນທ້ອງ, ຂາໜີບ ແລະ ຂາໂຕ້ແມ່ນເວລາເຄື່ອນເໜັງ ຫຼື ປ່ຽນທ່າ, ຄົນເຈັບຈະຮູ້ສຶກເຈັບຢູ່ບໍລິເວນແອວ, ມາພ້ອມກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບການຖ່າຍເບົາ, ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ອຶດອັດ, ປວດຮາກ, ເຫື່ອອອກໜາວ ແລະ ທ້ອງອືດ

– ເມື່ອໜິ້ວລົງຮອດສ່ວນລຸ່ມຂອງລະບົບປັດສະວະ, ຄົນເຈັບມັກປວດຍ່ຽວ. ຖ້າໜິ້ວກັ້ນທັງໝົດເນື້ອທີ່ໃນລະບົບປັດສະວະແມ່ນນໍ້າຍ່ຽວເລີ່ມສະສົມໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນດາອາການເຈັບໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ໄລຍະນີ້ອາດປະກົດມີເລືອດໃນນໍ້າຍ່ຽວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເວລາມີອາການເຈັບແຮງ ຫຼື ອອກແຮງງານໜັກ. ບາງທີໜິ້ວໄດ້ຖືກຖ່າຍເທອອກມານອກພ້ອມກັບນໍ້າຍ່ຽວ. ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຮູ້ສຶກອຶດອັດຢູ່ບໍລິເວນແອວເຖິງວ່າບໍ່ໜັກກໍ່ຕ້ອງໄປກວດກັບທ່ານໝໍລະບົບຖ່າຍເທຢ່າງໄວວາ.

– ສັນຍານທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ສຸດຂອງໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນອາການເຈັບ: ເຈັບເປັນງວດ, ທຳອິດຢູ່ຫຼັງທັງສອງເບື້ອງແລ້ວລາມລົງທ້ອງ, ລົງທ້ອງລຸ່ມ ແລະ ລົງຂາໜີບ. ບັນດາອາການເຈັບນີ້ແມ່ນຍ້ອນໜິ້ວກັ້ນທາງເດີນປັດສະວະ, ເຮັດໃຫ້ນ້າຍ່ຽວອອກມານອກບໍ່ໄດ້, ນໍ້າຍ່ຽວອັ່ງຄ້າງຫຼາຍເທົ່າໃດແມ່ນອາການເຈັບແຫ່ງຮຸນແຮງ. ຫຼາຍຄັ້ງຄົນເຈັບຮູ້ສຶກເຈັບ,  ຈັກໜ່ອຍແລ້ວເຊົາເຈັບແມ່ນຍ້ອນກ້ອນໜິ້ວຍັງບໍ່ໃຫຍ່ເກີນໄປ, ທຳອິດເຮັດໃຫ້ອຸດຕັນນໍ້າຍ່ຽວ, ແຕ່ກ້ອນໜິ້ວພັດເຄື່ອນຍ້າຍຕຳແໜ່ງເຮັດໃຫ້ນໍ້າຍ່ຽວລອດອອກມາໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບຫຼຸດຜ່ອນ.

– ເປັນໜິ້ວຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງເບື້ອງໃດ, ອາການເຈັບຈະປະກົດຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງເບື້ອງນັ້ນ, ຖ້າໜິ້ວຢູ່ໄຂ່ຫຼັງທັງສອງເບື້ອງຄົນເຈັບຈະເຈັບຫຼັງທັງສອງເບື້ອງພ້ອມກັນ.

– ຄົນເຈັບຍັງມີອາການຖ່າຍເບົາອອກເລືອດ, ຍ່ຽວແສບ, ຍ່ຽວຢັດຍ້ອນກ້ອນໜິ້ວຕຳໃສ່ຜະໜັງທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂູດ ແລະ ເລືອດໄຫຼ. ຖ້າກ້ອນໜິ້ວມີຂະໜາດໃຫຍ່, ເມື່ອເຄື່ອນຍ້າຍຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງນຳໄປສູ່ການອັ່ງນໍ້າ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງເຄັ່ງໃຫຍ່ ແລະ ເຈັບຮຸນແຮງທັງບໍລິເວນຫຼັງ ແລະ ໜ້າຂຸມແອວ. ຖ້າກ້ອນໜິ້ວມີຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນເວລາເຄື່ອນຍ້າຍມີແຕ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບຄ່ອຍ ແລະ ລາມໄວ.

– ຖ້າໜິ້ວຢູ່ຕຳແໜ່ງຂວັ້ນອ່າງໄຂ່ຫຼັງ, ຄົນເຈັບຈະຮູ້ສຶກເຈັບບໍລິເວນຂຸມກະດູກຂ້າງແອວ, ເຈັບຮຸ່ມໆເບື້ອງໜຶ່ງ ຫຼື ທັງສອງເບື້ອງ. ເຈັບທັງບໍລິເວນກະດູກຂ້າງລຸ່ມ. ເມື່ອເຄາະຂຸມແອວ, ຄົນເຈັບປວດ. ມັກແມ່ນຍ້ອນໜິ້ວຂວັ້ນອ່າງໄຂ່ຫຼັງ.

– ເມື່ອມາພ້ອມກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງໃຫຍ່ແມ່ນມີໝາກໄຂ່ຫຼັງອັ່ງນໍ້າ ຫຼື ອັ່ງນໍ້າໜອງ ແລະ ກ້ອນໜິ້ວອາດຢູ່ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ. ເຈັບພ້ອມບໍ່ມີນໍ້າຍ່ຽວ: ໜິ້ວໄດ້ອຸດຕັນປາກພົກຍ່ຽວ ຫຼື ໄດ້ອອກມາທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ.

ເພື່ອປ້ອງກັນຫຼີກເວັ້ນການເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ບັນດາທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນຳໃຫ້ທ່ານຄວນມີລະດັບການກິນດື່ມ ແລະ ດຳລົງຊີວິດທີ່ປອດໄພກໍ່ຄືປະຕິບັດຕາມວິທີການປິ່ນປົວພິເສດຂອງທ່ານໝໍເມື່ອທ່ານໄດ້ເປັນພະຍາດແລ້ວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສັງລວມ

Nhận xét